Semiotika

Magistro studijos

SEMIOTIKOS MAGISTRO STUDIJOS
SEMIOTIKOS MAGISTRO STUDIJŲ DALYKŲ SĄRAŠAS
INTERMEDIALIOSIOS LITERATŪROS STUDIJOS
INTERMEDIALIŲJŲ LITERATŪROS STUDIJŲ DALYKŲ SĄRAŠAS

SEMIOTIKOS MAGISTRO PROGRAMA

Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotinių studijų ir tyrimų centras 2005–2006 mokslo metais pradėjo vykdyti magistro studijų programą „Semiotika“.

Semiotikos studijų programa yra unikali (nesiūloma nė vienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje). Programa turi dalykinių panašumų su komunikacijos studijomis, lingvistika, sociologija, politologija ir t. t. Skiriasi savo tarpdisciplininiu pobūdžiu ir metodologijų įvairove.

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus viešojo bei meninio diskurso analitikus, formuoti intelektualią asmenybę, gebančią integruotis į Europos ir pasaulio humanitarinių ir socialinių mokslų kontekstą.

Studentai, išklausę bendruosius teorinius kursus, grindžiamus kalbotyros, literatūros teorijos, menotyros, filosofijos žiniomis, gali rinktis specialiojo lavinimo dalykus (socialinio, literatūrinio, vizualiojo diskurso analizę, reklamos analizę, struktūrinę antropologiją, intertekstualumą ir kt.). Semiotikos studijų absolventas turi gebėjimų aprašyti politinių, socialinių ir žiniasklaidos diskursų funkcionavimą, nustatyti komercinės ir politinės reklamos kokybę bei efektyvumą, teisinių pretenzijų pagrįstumą, įvertinti viešųjų ryšių strategiją bei taktiką.

Semiotikos studijų absolventai gali dirbti viešųjų ryšių bei žiniasklaidos specialistais, reklamos kūrėjais ir analitikais, teisinių institucijų ekspertais, daryti karjerą srityse, kur reikia ne tik plataus humanitarinio akiračio, bet ir gebėjimo kritiškai mąstyti, mokėti pagrįsti savo nuomonę, bendrauti su partneriais. Jie gali tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų doktorantūroje specializuodamiesi filologijos, menotyros, sociologijos, politologijos srityse.

Programos trukmė – 2 metai (4 semestrai). Numatomas klausytojų skaičius – 15 studentų. Baigusiems studijas suteikiamas semiotikos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Į semiotikos magistrantūrą priimami turintys aukštąjį išsilavinimą (bakalauro laipsnį). Be papildomų reikalavimų 2015 metais priimami visų sričių mokslų bakalaurai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centrą: Universiteto g. 5, tel. 2687161, el. paštas centras@semiotika.lt

SEMIOTIKOS MAGISTRO DALYKŲ SĄRAŠAS

Privalomieji dalykai:

Semiotikos teorija (prof. habil. dr. K. Nastopka, lekt. dr. J. Katkuvienė)
Semiotinis teksto skaitymas (doc. dr. D. Satkauskytė)
Naratologija (doc. dr. N. Keršytė)
Hermeneutinė kultūros teorija (prof. habil. A. Sverdiolas)
Humanitarinių mokslų metodologija (prof. habil. A. Sverdiolas)
Tarpdisciplininis seminaras (prof. habil. dr. K. Nastopka, prof. habil. A. Sverdiolas, lekt. dr. J. Katkuvienė)
Kultūros semiotika (prof. habil. dr. K. Nastopka, doc. dr. L. Mačianskaitė)
Vizualinio diskurso analizė (lekt. dr. G. Žemaitytė)
Sociosemiotika (prof. E. Landowski)

Pasirenkamieji dalykai:

Kino teorijos (doc. dr. N. Keršytė)
Plastinė semiotika (lekt. dr. G. Žemaitytė)
Struktūrinė antropologija (lekt. dr. D. Vaitkevičienė)
Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo metodai (doc. dr. D. Satkauskytė)
Intertekstualumas: teorija ir praktika (doc. dr. I. Melnikova)
Miesto diskursai: sociumai ir kultūra (dr. M. Kvietkauskas)
Fenomenologijos pagrindai (doc. dr. M. Gutauskas)
Kalbos metateorija (doc. dr. N. Kardelis)
Struktūralizmas ir dekonstrukcija (doc. dr. B. Meržvinskytė)
Baltų mentaliteto struktūros (lekt. dr. D. Vaitkevičienė)
Reklamos analizė (doc. D. Tsala)

INTERMEDIALIOSIOS LITERATŪROS STUDIJOS

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro dėstytojai taip pat skaito didžiąją dalį privalomųjų Intermedialiųjų literatūros studijų magistro programos dalykų.

Intermedialiųjų literatūros studijų programa Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentams siekia suteikti galimybę literatūrą suvokti ne tik kaip klasikinį pažinimo fundamentą, bet ir kaip esminę šiuolaikinės humanitarinės kultūros egzistavimo būdą tiek senųjų medijų, tiek naujųjų elektroninių technologijų epochoje. Programos paskirtis – skatinti literatūros mokslo specialistus gilinti ir plėtoti įvairius su literatūros tekstu susijusius diskursus, apžvelgti literatūros tradicijos ir naujų technologijų sukurtus literatūros tekstus ir kultūros kontekstus, analizuoti naujų diskursų ir kontekstų veikiamą, kintančią grožinę (ir su ja susijusią, jos veikiamą) literatūrą, pačią literatūros sampratą.

Programos turinį sudaro literatūros bei kitų menų sąveikos mokslinis tyrinėjimas, tekstų ir kontekstų analizė bei interpretacija. Šioje studijų programoje dėmesio skiriama ir naujoms literatūros funkcionavimo sąlygoms, naujoms dialogo, viešosios komunikacijos, naujoms literatūros reikšmingumo formoms, kintančiam autoriaus ir skaitytojo, autoriteto ir publikos santykiui. Programoje tiriami nauji literatūrą veikiantys kultūros reiškiniai, bendri literatūrai ir menui, literatūrai ir mokslui procesai.

Į Intermedialiųjų literatūros studijų programą priimami humanitarinių ir socialinių mokslų bakalaurai gilina bei plečia pirmoje studijų pakopoje įgytas klasikines humanitarines bei filologines žinias studijuodami menų, medijų ir kultūros teorijos studijų krypties dalykus, susipažindami su šiuolaikiniu požiūriu į literatūros, kultūros bei meno reiškinius, jų istoriją, teoriją bei interpretavimo galimybes.

INTERMEDIALIŲJŲ LITERATŪROS STUDIJŲ DALYKŲ SĄRAŠAS

Privalomieji dalykai:

Intermedialumas: literatūra, tapyba, kinas (doc. dr. I. Melnikova)
Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, poststruktūralizmas (prof. habil. dr. A. Sverdiolas)
Naratologija: literatūra, kinas, reklama (doc. dr. N. Keršytė)
Modernizmo ir avangardizmo paradigma Vakarų Europos ir lietuvių kultūroje (doc. dr. R. Tūtlytė)
Reikšminė diskursų analizė (lekt. dr. J. Katkuvienė)
Literatūros fenomenologija (prof. habil. dr. V. Daujotytė-Pakerienė)
Menų dialogas šiuolaikinėje lietuvių literatūroje (doc. dr. A. Peluritytė-Tikuišienė)
Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo aspektai (doc. dr. D. Satkauskytė)
Diskurso dirbtuvės (doc. dr. R. Tamošaitis, prof. dr. P. Subačius)
Šiuolaikinės diskurso ir teksto teorijos (prof. dr. P. Subačius, doc. dr. B. Meržvinskytė)

Pasirenkamieji kursai:

Psichoanalitinė meno kritika (doc. dr. B. Meržvinskytė)
Vidurio Europos ir rusų literatūros interpretacija kine (doc. dr. N. Arlauskaitė)
Miesto diskursai: sociumai ir kultūra (dr. M. Kvietkauskas)
Medijos ir žmogaus antrininkai: lėlės komunikacijų sistemoje (doc. dr. I. Vidugirytė)
Kasdienybės refleksija: lietuvių eseistika (doc. dr. D. Čiočytė)
Literatūra ir skaitmeninės technologijos (doc. dr. P. Lavrinec)
Paraliteratūra (doc. dr. G. Dručkutė)
Mišrieji šiuolaikinės literatūros diskursai (dr. B. Speičytė)
Kino teorijos (doc. dr. N.Keršytė)
Kultūrinė atmintis ir dokumentika (lekt. S. Matulevičienė)
Žaidimo teorija ir literatūra (dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė)
Drama tarp literatūros ir teatro (dr. A. Martišiūtė)