Prof. dr. Dalia Satkauskytė

The Winner of Lithuanian Science Prize and Bronius Savukynas Prize (2020)

FIELDS OF RESEARCH

Semiotics
Semiotics of culture
Sociology of literature
Sociocriticism
Postcolonial theory
Lithuanian literature of the XX-XXI centuries
Literature and culture of the Soviet era
Literary canon

TEACHING

Sociocriticism

PUBLICATIONS

I. Monographs

 1. Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, 111 p., ISBN 9986-513-13-8.
 2. Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 267 p., ISBN 978-9955-698-80-7.

II. Collective monographs (editing)

 1. Dalia Satkauskytė (sudarymas ir mokslinis redagavimas), Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, 519 p., ISBN 978-609-425-143-6.
 2. Dalia Satkauskytė, Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 560 p. ISBN. 978-609-425-246-4.
 3. Dalia Satkauskytė, Aušra Jurgutienė (eds.) The Literary Field under Communist Rule, Boston: Academic Studies Press, 2018, 260 p. ISBN: 9781618119773 (hardcover).

III. Chapters in monographs

 1. Dalia Satkauskytė, Ezopo kalba, Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 261-273.ISBN 978-609-425-246-4.
 2. Dalia Satkauskytė, Socialistinis realizmas, Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 211-237. ISBN 978-609-425-246-4.
 3. Dalia Satkauskytė, Sovietmečio literatūros iššūkis, Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 7-24, ISBN 978-609-425- 143-6.
 4. Dalia Satkauskytė, Socrealizmo dekonstrukcija jo paties priemonėmis, arba mimetinės rezistenci jos klausimu, Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 343-368, ISBN 978-609-425-143-6.

IV. Peer reviewed articles and book reviews in academic journals

 1. Dalia Satkauskytė, The Thing in Modern Lithuanian Poetry: From Social Imprint to Metaphor of Subjectivity, Things in Poetry, edited Josef Hrdlička and Mariana Machová, Praha: Charles University Karolinum Press, 2022. p. 225-276. ISBN 978-246-4939-9.
 2. Satkauskyte, Actualité de Maupassant, Greimas aujourd’hui : l’avenir de la structure, AFS Éditions, 2019, p. 770-776. ISBN  979-10-95835-01-1. http://afsemio.fr/wp-content/uploads/1.AFS-Actes-2017.REVU-DB.040720.pdf
 3. Dalia  Satkauskytė, Small Literature as a Problem. Could It Be Solved?, Interlitteraria, 2019, 24/2, p. 275-289. ISSN 1406-0701 (print),  2228-4729 (online) (leidinys įtrauktas į Clarivate Analytics Web of Science ir SCOPUS duomenų bazes).  https://ojs.utlib.ee/index.php/IL/article/view/IL.2019.24.2.2/11269
 4. Dalia Satkauskytė, Imanentiškumo principas Greimo semiotikoje, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 2, Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 299-218. ISBN 978-609-470-109-2.
 5. Dalia Satkauskytė, The impossibility of immanence: A contemporary perspective on Algirdas Julius Greimas’ Maupassant, Sign Systems Studies, 2017  Vol 45, No 1/2,  p. 120-136. ISSN 1406-4243 (print) ISSN 1736-7409 (e-journal) (leidinys įtrauktas į Clarivate Analytics Web of Science ir SCOPUS duomenų bazes). https://ojs.utlib.ee/index.php/sss/article/view/SSS.2017.45.1-2.08/10910
 6. Dalia Satkauskytė, The Role of Aesopian Language in the Literary Field: Autonomy in Question, The Literary Field under Communist Rule, Boston: Academic Studies Press, 2018, p. 18 -36. ISBN 9781618119773 (hardcover).
 7. Dalia Satkauskytė, Introduction,The Literary Field under Communist Rule, Boston: Academic Studies Press, 2018, p.viii-xvii. ISBN 9781618119773 (hardcover).
 8. Dalia Satkauskytė, Algimantas Mackus kaip kultūrinis herojus, Darbai ir dienos, 2018, Nr. 69, p. 129-140. ISSN 1392-0588 (spausdintas), ISSN  2335-8769 (internetinis). https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36796/1/ISSN2335-8769_2018_N_69.PG_129-140.pdf
 9. Dalia Satkauskytė, Janinos Degutytės poezijos socialumas, Colloquia, 2018, Nr. 41 p. 72-88. ISSN 1822-3737. (leidinys įtrauktas į SCOPUS duomenų bazę). http://www.llti.lt/failai/Colloquia41-Satkauskyte-72-88.pdf
 10. Dalia Satkauskytė,  Asmeninė poezijos istorija (Algio Kalėdos monografijos Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai, arba tarp Dioniso ir Apo lono, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 245 p., recenzija), Colloquia, 2018, Nr. 40, p. 153-158. ISSN 1822-3737.
 11. Dalia Satkauskytė, (Recenzuojama: Arūnas Streikus, Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje), Archivum Lithuanicum, 2019, Nr. 21, p. 319–326.  ISSN 1392-737X.
 12. Dalia SatkauskytėPoetikos negalimybė, arba Ezopo kalba semiotikos ir literatūros sociologijos akiratyje, Colloquia, Nr. 36, 2016, p. 13-30. ISSN 1822-3737. http://www.llti.lt/failai/Colloquia36_spaudai_13-30.pdf
 13. Dalia Satkauskytė, Text, Context and History in Algirdas Julius Greimas' Works, Proceedings of the 11th World Congress of the IASS/AIS (Vol.3): Our World: A Kaleidoscopic Semiotic Network. Ed. Haihong Ji. pp. 329-336, 2014. ISBN 978-7-5630-3752-0.
 14. Dalia Satkauskytė, Tarp teksto ir konteksto: sociokritika kaip kompromisas, Colloquia, 2013, Nr 31, p. 13 -29. ISSN 1822-3737http://www.llti.lt/failai/Colloquia31_internetui_Satkauskyte.pdf
 15. Dalia Satkauskytė,  Kodėl Škėma — ne Camus, arba šis bei tas apie lietuviškąjį egzistencializmą, in:  Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 39-51. ISBN 978-609-425-078-1.
 16. Dalia Satkauskytė,  „Lėtas transkultūrinis tapsmas“ ir jo vertės naujausioje lietuvių emigrantų literatūroje,  Žmogus ir žodis, 2012Nr. 14, p. 31-38.  ISSN 1392-8600.
 17. Dalia Satkauskyte, Lexpression de la subjectivité dans la littérature. Le paradoxe du changement,  Le paradoxe et ses usages, Budapest: TintaKönyvkiadó, Limoges: Editions Lambert-Lucas, 2011, p. 167-180. ISBN 978-963-9902-31-2 (France 978-2-35935-035-7).
 18. Dalia Satkauskyė, Egzilinė (ne)tapatybė naujausioje lietuvių emigrantų literatūroje, Oikos, 2011, Nr. 2(12), p. 120-129. ISSN 2351-6461. https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32831/1/ISSN2351-6461_2011_N_2_12.PG_120-129.pdf
 19. Dalia Satkauskytė, Postmodernism as Conjuncture, Transitions of Lithuanian Postmodernism.Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period. Kvietkauskas, Mindaugas (Ed.)Rodopi: Amsterdam, New York, 2011, p. 177–200. ISBN 978-90-420-3441-9.
 20. Dalia Satkauskytė, Nowy wizerunek poety,  czyli jak się rodzi poeci we współczesnej Litwie,  Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska,  opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p. 68–82. ISBN 978-83-61552-40-6.
 21. Dalia Satkauskytė, Liudo Vasario socialumas pagal Kostą Korsaką, arba naujos senos Altorių šešėly interpretavimo perspektyvos,  Colloquia, 2010, Nr. 24, p. 72-83. ISSN 1822-3737. http://www.llti.lt/failai/Nr24_Str_Satkauskyte.pdf
 22. Dalia Satkauskytė, Ezopo kalba kaip teorinis konceptas, arba kaip mums kalbėti apie sovietmečio literatūrą, Archajika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 85-94. ISBN 978-9955-33-382-1.
 23. Dalia Satkauskytė, The New Image of Poet, or Who Creates the Creator in Contemporary Lithuania, We Have Something in Common: The Baltic Memory, Tallin: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia, 2006, p. 123–132. ISBN 978-9985-9836-5-2.
 24. Dalia Satkauskytė, Tekstas, kontekstas ir istorija Algirdo Juliaus Greimo veikaluose,  Colloquia, 2006, Nr. 16, p. 11–22. ISSN 1822-3737. http://www.llti.lt/failai/Nr16_02_Satkauskyte.pdf

V. Articles and book reviews in cultural press

 1. Dalia Satkauskytė, Pasaulis parašytas tam, kad jame vyktų gyvenimas. (Alfonso Andriuškevičiaus knygos Sufalsifikuoti dienoraščiai, Vilnius: Apostrofa, 2017, recenzija, Šiaurės Atėnai, 2018 rugsėjo 7 d., Nr. 17, p. 5. ISSN 1392-7760. http://www.satenai.lt/2018/09/07/pasaulis-parasytas-tam-kad-jame-vyktu-gyvenimas/.
 2. Dalia Satkauskytė, Kas bijo Sigito Parulskio? in: Sigitas Parulskis, Subjektyvi kronika (serija „Gyvoji klasika”), sud. Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, p. 6-19. ISSN 2335-7053.
 3. Dalia Satkauskytė, „„Įtrūkusios mėnesienos“ ir BVP”, Literatūra ir menas, 2019 03 08; https://literaturairmenas.lt/literatura/dalia-satkauskyte-itrukusios-menesienos-ir-bvp.

VI. Publications in cultural and artistic press

 1. Nerimas dėl humanitarinių mokslų reformos: besikeičiantis kalbėjimo tonas”, kartu su Elžbieta Banyte ir Jurga Katkuviene, https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/nerimas-del-institutu-reformos-besikeiciantis-kalbejimo-apie-moksla-tonas-233-944270?copied.
 2. Dalia Satkauskytė, „Tegyvuoja Nacionalinis biurokratinė apšvietos centras“, Literatūra ir menas, 2018 m. rugsėjo 28 d. , p. 18-19, ISSN 0233-3260. http://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-tegyvuoja-nacionalinis-biurokratines-apsvietos-centras
 3. Dalia Satkauskytė, „Apie kartas ir hierarchijas”, Literatūra ir menas, 2018 m. lapkričio 9 d. , p.15, ISSN 0233-3260. http://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-apie-kartas-ir-hierarchijas
 4. Dalia Satkauskytė, „Apie streiką, naujakalbę ir mokslo ekonominę naudą”, Literatūra ir menas, 2018 m. gruodžio 21 d. , p. 18, ISSN 0233-3260. http://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-apie-streika-naujakalbe-ir-mokslo-ekonomine-nauda?fbclid=IwAR1gTi3cglMEiJmIg-Gm0bg_gEgSFdmmFeJg8AOWrQNkC-dfibZvxFwWWnw
 5. Dalia Satkauskytė, „Apie literatūros socialumą”, Literatūra ir menas, 2019 02 08; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-apie-literaturos-socialuma.
 6. Dalia Satkauskytė, „Triukšmai dėl premijų”, Literatūra ir menas, 2019 04 05; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-triuksmai-del-premiju.
 7. Dalia Satkauskytė, „Fantazijos akademinio pasaulio tema”, Literatūra ir menas, 2019 05 03; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-fantazijos-akademinio-pasaulio-tema.
 8. Dalia Satkauskytė, „Nykos-Niliūno šimtmetis. Piemuo, skaitąs prancūziškai”, Literatūra ir menas, 2019 07 12; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-nykos-niliuno-simtmetis-piemuo-skaitas-prancuziskai.
 9. Dalia Satkauskytė, „Su rugsėjo 1-ąja, arba Anapus tikrovės principo”, Literatūra ir menas, 2019 09 13; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-su-rugsejo-1-aja-arba-anapus-tikroves-principo.
 10. Dalia Satkauskytė, „Vargšas Vaižgantas”, Literatūra ir menas, 2019 10 11; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-vargsas-vaizgantas.
 11. Dalia Satkauskytė, „Kaip aš sulaužiau pažadą”, Literatūra ir menas, 2020 11 20, Nr 20, p. 15, https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-kaip-as-sulauziau-pazada?fbclid=IwAR3FRPfEkSktNW5aFZzgKORmjPMV6J2L5HcZIJ7a81LKUNOICTAbTe-zL8Y.
 12. Dalia Satkauskytė, Bruch und Kontinuität: Litauische Literatur in der Sowjetzeit, 100 Jahre litauische Literatur: Ein Crashkurs, Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2017, p. 53-63.

VII. Book compilation

 1. Sigitas Parulskis, Subjektyvi kronika (serija „Gyvoji klasika”), sud. Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, p. 6-19. ISSN 2335-7053.