Dr. Jūratė Levina

jurate.levina[at]flf.vu.lt

Humanitarinių mokslų daktarė. Daktaro disertacija: ‘T. S. Eliot’s Aesthetics of Immediacy: Language and Perception in Knowledge and Experience, The Waste Land and Four Quartets.’ University of York, UK, 2011. Doctor of Philosophy in English (21 Jan 2012).

MA: Visuotinė literatūra, Vilniaus universitetas, 2005. BA: Anglų filologija, Vilniaus universitetas, 2003.

INTERESŲ SRITYS

Fenomenologinė estetika, semiotika, Algirdas Julius Greimas. Kultūros teorijos, literatūros teorijos ir metodologijos; archyvas. Anglakalbių literatūrų istorija, Shakespeare’o studijos, modernizmas.

DĖSTOMI KURSAI

Literatūros fenomenologija (MA, Literatūros antropologija ir kultūra)

Humanitarikos metodai (MA, Šiaurės Europos kalbos ir kultūros)

Mokslo tiriamasis darbas (MA, Intermedialios literatūros studijos)

Literatūros teorijos įvadas (BA, seminarai, anglų filologija) / Introduction to Literary Theory (BA)

Literatūrinio diskurso analizė (BA, skandinavų, vokiečių, lietuvių filologija)

PUBLIKACIJOS

Straipsniai recenzuojamoje mokslo spaudoje

Trys žingsniai literatūros fenomenologijos link su Arūnu Sverdiolu“, Problemos, Priedas: Skiriama Arūnui Sverdiolui, 2020, p. 81–91.

Trys Greimo estetikos“, Colloquia, nr. 42, 2019, p. 113–134.

„Nereprezentacinė modernizmo estetika: Joyce’o nušvitimai“, Baltos lankos, nr. 40, 2019, p. 57–76.

On the Corporeal Origins of Language: Derrida Says Yes to Joyce,’ / „Apie kūniškąsias kalbos ištakas: Derrida kalba su Joyce'u“, Athena: Philosophical Studies / Filosofijos studijos 13 (2018): 57–66.

„Privačioji Greimo semiotika“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 2, sud. Arūnas Sverdiolas ir Eric Landowski, Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 231–271.

The Aesthetics of Phenomena: Joyce’s Epiphanies,’ Joyce Studies Annual 2017: 185–219.

Nežinomas Greimas egodokumentų archyvuose“, Darbai ir dienos, nr. 68, 2017, p. 71–84.

Speaking the Unnameable: A Phenomenology of Sense in T. S. Eliot’s Four Quartets,’ Journal of Modern Literature 36.3 (Spring 2013): 194–211.

„Ką sakė Greimo tyla: Živilę Šlekytę-Stanton kalbina Jūratė Levina,” Baltos lankos, nr. 33, 2010, p. 170-191; kartota: Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 549–566.

«Текстуальные стратегии авторского самоутверждения на литературном Олимпе: роман Вирджинии Вульф Орландо.» Opus#4-5. Нобелевская лекция. Чтение. Literatūra, nr. 51.5, 2009, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 63–74.

„Sally’ės Potter Orlando apie tekstinės tapatybės matmenis (ne)literatūriškame kine.” Baltos lankos, nr. 23, 2006, p. 117-149.

‘Textuality of Visual Insertions in Orlandoby Virginia Woolf,’ Acta litteraria comparativa. Cultural Intertexts, nr. 2, 2006, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, p. 175–183.

Tekstinių ir diskursinių ribų laužymas Johno Banville’io romane Atėnė,Literature. Studies of Western Literature, nr. 46.4, 2004, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 86–94.

Mokslinių veikalų vertimai

Greenblatt, Stephen. Vilas ir pasaulio valia: Kaip Šekspyras tapo Šekspyru. Vilnius: Mintis, 2007.

Thomas F. Broden, „Algirdas Julius Greimas: vaikystė, mokslai ir karo metai“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 635–711.

Thomas F. Broden, „[A. J. Greimo] Gyvenimo chronologija“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, p. 741–748.

Williams, Raymond, „Gramatiniai vaizduotės laikai“, XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams, I d., red. Aušra Jurgutienė, Vilnius: LLTI, 2011, p. 329–338.

Eco, Umberto, „Tarp autoriaus ir teksto“, XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. II d. Vilnius: LLTI, 2011, p. 267–285.

Riffaterre, Michael, „Aprašant poetines struktūras: du požiūriai į Baudelaire’o les Chats”, XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams, II d, Vilnius: LLTI, 2011, p. 323–357.

Greenblatt, Stephen, „Rasinė atmintis ir literatūros istorija“, Baltos lankos, nr. 27, 2007, p. 22–43.

Šaltiniai

Algirdas Julius Greimas, Apie viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.

Algirdas Julius Greimas, „Eruditų humanizmas“, Baltos lankos, nr. 40, p. 209–215, su įvadiniu komentaru: „Neskelbta Greimo paskaita“, p. 206–208.

Algirdas Julius Greimas, laiškai, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p.171–470.

Algirdas Julius Greimas, „Pirmasis intelektualinės biografijos bandymas“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 23–29.

Algirdas Julius Greimas, „Aleksys Churginas. Vietoj nekrologo“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 21–22.

Algirdas Julius Greimas, „Paprastų ir aiškių idėjų krašte“, Tarp knygų, nr. 11, 2017, p. 25–26, su įvadiniu komentaru: „Greimo efemeridės“, p. 22–24.

Neskelbtos Greimo recenzijos apie lietuvių literatūros istoriją (Pranas Naujokaitis, Lietuvių literatūra; Juozas Girnius, „Grįžtant prie ŽemėsLiteratūros lankuose), Colloquia, nr. 39, 2017, p. 125–134.

Tautosaka“, Neskelbta Greimo recenzija apie Jono Balio Lietuvių tautosakos skaitymus, Tautosakos darbai, nr. 54, 2017, p. 235–238.

Bibliografiniai šaltinių žinynai, atviros prieigos publikacijos

Thomas F. Broden su Jūrate Levina, „Algirdo Juliaus Greimo lietuviškų publikacijų bibliografija ir atviros prieigos archyvas“, lietuvių ir anglų kalbomis.

Jūratė Levina su Silvija Stankevičiūte ir kt., „Algirdo Juliaus Greimo tekstinių dokumentų jungtinis katalogas“.

Jūratė Levina su Silvija Stankevičiūte ir kt., „Algirdas Juliaus Greimas lietuviškuose archyvuose“, Greimo archyvinio paveldo rinktinės medžiagos publikavimo platforma. 

Recenzijos ir apžvalgos recenzuojamoje mokslo spaudoje

Review of Mikas Vaicekauskas, Motiejus Valančius Notes and Reminiscences Manuscripts in Lithuanian Science Society: The History of 1911-1914, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, in: Multilingualism and Textual Scholarship, eds. Wout Dillen, Caroline Macé and Dirk Van Hulle, special issue of Variants: The Journal of the European Society of Textual Scholarship 9 (2012): 285–287.

‘A Report on a One-Day Colloquium, “Ulysses: 25 Years Critical and Synoptic Edition,” London, England, 6 November 2009,’ James Joyce Quarterly 46.3-4 (Spring-Summer 2009): 427–429.

Straipsniai mokslo populiarinimo ir kultūros leidiniuose

Lectio ultima absolventibus: apie kalbą ir jos mylėtojus“, Šiaurės Atėnai, nr. 14 (1342), 2020 m. liepos 24 d., p. 7; kartota: bernardinai.lt, 2020.8.11; vaizdo įrašas.

Liudmila Januškevičienė, „A. J. Greimo programa Lietuvai – mūsų kultūra turi tapti universali“, pokalbis su Jūrate Levina ir Arūnu Sverdiolu, VU naujienos, 2018.12.6.

Jūratė Levina ir Silvija Stankevičiūtė, „Greimo metų aidai: žinomas ir atrandamas Greimas“, Tarp knygų, nr. 3, 2018, p. 23–25.

Jūratė Levina, „Greimo efemeridės“, įvadas šaltinio (Algirdas Julius Greimas, „Paprastų ir aiškių idėjų krašte“) publikacijai, Tarp knygų, nr. 11, 2017, p. 22–24.

Algirdas Julius Greimas apie teatro tiesas ir žmogaus egzistencijos žanrus,“ Kultūros barai, nr. 7/8, 2016, p. 48–59.

„Šekspyras ir pasaulio valia: Kiekvienam po savo Šekspyrą?“, knygoje: Stephen Greenblatt. Vilas ir pasaulio valia: Kaip Šekspyras tapo Šekspyru, Vilnius: Mintis, 2007, p. 401–415. 

PROJEKTINĖ VEIKLA

Lietuvos mokslo taryba

„Algirdas Julius Greimas. Pokalbiai“ (S-LIP-21-18), sklaidos projektas, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa, 2021.4.1–2022.3.31, mokslo darbuotoja.

„Algirdas Julius Greimas: Idėjos“ (LIP-016/2016), mokslo projektas,Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2014 metų programa, 2016.4.1–2018.12.31, mokslo darbuotoja.

„Algirdas Julius Greimas: Asmuo“ (LIP-039/2016), sklaidos projektas, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2014 metų programa, 2016.4.1–2017.3.31mokslo darbuotoja.

„Algirdo Juliaus Greimo paveldo Lietuvoje tyrimai“ (LIT-9-13), mokslo projektas, Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa, 2015.3.2–2015.12.31, mokslo darbuotoja (projekto vadovė ir pagrindinė tyrėja).

LR Kultūros ministerija

„Algirdo Juliaus Greimo neskelbtų egodokumentų sklaida“, Algirdo Juliaus Greimo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2017 metais programa, 2017.1.1–2017.12.31, mokslo darbuotoja (projekto vadovė ir pagrindinė tyrėja).