A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre nuo 2015 m. kaupiamas Greimo paveldo skaitmeninis archyvas (GPSA). Jį sudaro ne tik tekstiniai, bet ir multimedijiniai dokumentai. Šiame puslapyje pateikiame publikuotinus Greimo paskaitų bei pokalbių ir prisiminimų apie jį vaizdo ir garso įrašus. Su išsamiu GPSA sukauptu multimedijinės medžiagos korpusu galima susipažinti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre.

Video įrašai

 
 

Algirdas Julius Greimas skaito paskaitą „Link trečiosios semiotinės revoliucijos“ jungtiniam Antrajam Suomijos Semiotikų Asociacijos simpoziumui ir Antrajam Tarptautiniam muzikos semiotikos kongresui, vykusiam 1983 m. liepos 5-7 d. Jyväskylä universitete. Dalinis video įrašas iš Significant Moments in the History of Semiotics – in Finland and Elsewhere. To Honor the 9th World Congress of IASS-AIS Communication: Understanding / Misunderstanding, ed. Eero Tarasti. DVD, 2007. Už įrašą dėkojame Eero Tarasti.

Didysis prasmės ieškotojas – Algirdas Julius Greimas. 55 min. spalvotas 35 mm filmas, režisavo Saulius Beržinis, filmavo Algimantas Mikutėnas, platinamas Lietuvos kino studijos Vilniuje. Rodytas LRT 1991 m. Filmo ištraukos (Lietuvos centrinis valstybės archyvas).


Bronys Raila prisimena Algirdą Julių Greimą. 1992 m. Santa Monika, jį kalbina Kazys Saja. Už įrašą dėkojame Kaziui Sajai. 

Audio įrašai

Radijo „Amerikos balsas“ laida, 1950 m. Antanas Talkus kalbina Algirdą J. Greimą apie jo darbą Sorbonos, Aleksandrijos universitetuose, rengiamą lietuvių literatūros apžvalgą prancūziškai, studentus, apgynusius disertacijas Sorbonoje.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Radijo „Margutis” laida, 1965.9.8–12, apie „Santara-Šviesa“ suvažiavimą:  Henriko Žemelio pokalbis su Valdu Adamkavčiumi (Adamkumi). Rimvydas Šilbajoris kalba apie lietuvius Maskvoje. Algirdo J. Greimo paskaita apie ideologijas ir mitus. Dalia Mackuvienė skaito velionio vyro paskutinę kūrybą. Henrikas Žemelis kalbina Rimvydą Šilbajorį, Bronį Railą, Stasį Biežį, Algirdą J. Greimą, Vytautą Kavolį, Vincą Trumpą apie suvažiavimą. Reportažas apie Amerikos lietuvių tarybos (ALT) ir bendruomenės surengtą minėjimą 1941 m. birželio įvykiams atminti.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Radijo „Margutis“ laida, 1965.09.14. Henrikas Žemelis kalbina Algirdą J. Greimą apie Prancūzijos politiką, lietuvių, gyvenančių užsienyje, politinę bei kultūrinę veiklą.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Algirdo J. Greimo paskaita „Jaunimo nerimas ir XX a. revoliucijos“  federacijos „Santara-Šviesa“ Chicagos skyriaus suvažiavime 1969.3.7. Greimą pristato Mykolas Drunga. Radijo „Margutis“ įrašas.

Iš III Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo, 1977.11.25, „Amerikos balso“ įrašai:

Teisė ir sociologija I: Benedikto Mačiuikos paskaita „Pragyvenimo lygis, gyventojų buitis ir jos problemos Sovietinėje Lietuvoje L. Brežnevo laikais“. Algirdo J. Greimo paskaita „Bitininkystė socialiniuose moksluose gali būti įmanoma kaip metaforinis modelis socialinėm struktūrom aprašyti ir joms išsiaiškinti“.

Teisė ir sociologija II: Algirdo J. Greimo paskaita „Bitininkystė socialiniuose moksluose gali būti įmanoma kaip metaforinis modelis socialinėm struktūrom aprašyti ir joms išsiaiškinti“, tęsinys. Pabaigoje Domas Krivickas dėkoja paskaitovui.

Informacija ir kompiuteriai: Algirdas Avižienis pristato Arūną Šlekį, kuris skaito pranešimą „Kompiuteriai ir komunikacija“. Algirdas J. Greimas kalba apie semiotikų ir kompiuterių specialistų sprendžiamas panašias problemas ir grynai teorinio mąstymo pavojus.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Žiba Klimienė kalba apie Algirdo J. Greimo Apie dievus ir žmones ir prancūzų spaudos atsiliepimus išėjus knygos vertimui į prancūzų kalbą. 1986.1.17, „Amerikos balsas“.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas

1986 m. radijo interviu su Algirdu Juliumi Greimu apie muzikos semiotiką (prancūzų k.):

Interviu su Greimu_(pirma dalis)

Interviu su Greimu_(antra dalis)

Algis Mickūnas kalba apie Algirdą J. Greimą ir jo kalbos sampratą, 1986 m., „Amerikos balsas“.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Laima Gudelytė pasakoja apie Algirdą J. Greimą: visame pasaulyje pripažintus darbus, biografinius faktus, 1988.5.30, „Amerikos balsas“.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Ričardas Pakalniškis kalbina Vytautą Mačiuiką apie lietuvių poetus, Algirdą J. Greimą, istorikų kongresą Maskvoje 1970 m., lagerio patirtis. 1991.5.6.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 

Radijo „Margutis“ reportažas iš „Santaros-Šviesos“ suvažiavimo (be datos).  Pokalbis apie lietuvių išeivijos įnašą į humanitarinius mokslus, apie Algirdą J. Greimą kalba Kęstutis Girnius. 

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Algirdo Juliaus Greimo lietuviško paveldo kaupimo, sisteminimo ir tyrimų darbai buvo pradėti 2015 m. Lietuvos mokslo tarybai parėmus mokslo projektą „Algirdo Juliaus Greimo paveldo Lietuvoje tyrimai“ (LIT-9-13). 2017 m. šie tyrimai ir Greimo archyvinės medžiagos sklaidos darbas buvo įtraukti į Greimo šimtmečio minėjimų programą, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai skyrus dalinę paramą projektui „Algirdo J. Greimo neskelbtų egodokumentų sklaida“. Per visą tyrimų laikotarpį Greimo paveldo kaupimo, skaitmeninimo, stenogramavimo, nurašymo, dokumentavimo, sisteminio katalogavimo bei archyvavimo, šaltinių tyrimų, parengimo sklaidai bei publikavimo šiame tinklalapyje darbus atliko Jūratė Levina, Laura Misiūnaitė, Austėja Oržekauskienė, Magdalena Slavinska, Silvija Stankevičiūtė ir Marius Tverijonas, darbui vadovavo Jūratė Levina.

Greimo archyvą kaupiame toliau. Jei turite Greimo laiškų, nuotraukų ar kitokių dokumentų bei memorabilijos, įrašų ar prisiminimų, kurių skaitmenines kopijas galėtumėte skirti saugojimui mūsų archyve, prašome rašyti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centrui (centras@semiotika.lt).