Jaunystė, 1935–1939

 

Greimas Kaune studijų VDU metu su studentų korporacijos Neo-Lithuania kepure. Kaunas, 1935 m.

Šeimos archyvas.

Greimas Grenoblyje, 1937–1939 m. Pakelyje į kalnus švęsti Vasario 16. c. 1938 m. Iš kairės į dešinę:  Ramutė Iešmanataitė, Aldona Dirmantaitė, profesorius Antoninas Duraffouras, inžinerijos studentas, Greimas. 

Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Jonei Ramunytei.

Greimas Grenoblyje, 1937–1939 m.. Švenčiant Vasario 16, c. 1938. Iš kairės į dešinę: inžinerijos studentas, prof. Antoninas Duraffouras, Greimas.

Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Jonei Ramunytei.

Greimas Grenoblyje, 1937–1939 m. Išvyka į kalnus Vasario 16, c.1938 m.. Iš kairės į dešinę:  Greimas,  Aldona Dirmantaitė, inžinerijos studentas, Ramutė Iešmantaitė,  prof. Antoninas Duraffouras, nežinomas asmuo,  Birutė Sirutytė, Birutė Skučaitė, Jonas Kossu-Aleksandravičius, Ženė Kučinskaitė.

Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Jonei Ramunytei.

Greimas Grenoblyje, 1937–1939 m. Pakelyje į kalnus Vasario 16, c. 1938 m.. Iš kairės į dešinę: prof. Antoninas Duraffouras, Ramutė Iešmantaitė,  Ženė Kučinskaitė, Birutė Skučaitė,  neatpažintas humanitaras, Greimas.

Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Jonei Ramunytei.

Greimas Grenoblyje, 1937–1939 m.. Švenčiant Vasario 16, c. 1938 m.. Iš kairės į dešinę: prof. Antoninas Duraffouras, Ramutė Iešmantaitė, Birutė Sirutytė, Greimas, Birutė Skučaitė, inžinerijos studentas, Aldona Dirmantaitė.

Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Jonei Ramunytei.

Greimas Grenoblyje, 1937–1939 m.. Vasario 16 kalnų kaimelyje, c. 1938 m.. Iš kairės į dešinę:  vietinis gyventojas, Ženė Kučinskaitė, Aldona Dirmantaitė, Birutė Sirutytė, Birutė Skučiatė, vietinis gyventojas, prof. Antoninas Duraffouras, inžinerijos studentas, Greimas, vietinis gyventojas; sėdi: Ramutė Iešmantaitė, vyresnio amžiaus mokytoja; priekyje – neatpažintas asmuo, kitų nuotraukų fotografas.

Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Jonei Ramunytei.

Greimas Grenoblyje, 1937–1939 m. Po paskaitų. Iš kairės į dešinę: Greimas, Ramutė Iešmantaitė, inžinerijos studentas,  Ženė Kučinskaitė.

Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Jonei Ramunytei.

Greimas Grenoblyje, 1937–1939 m.. Po paskaitų. Iš kairės į dešinę:  Jonas Aistis (Kossu-Aleksandravičius),  Greimas,  Birutė Sirutytė,  Ramutė Iešmantaitė.

Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Jonei Ramunytei.

Greimas Grenoblyje, 1937–1939 m.. Greimo ir Jono Aisčio nuomojamame kambaryje. Iš kairės į dešinę:  humanitaras studentas, Ženė Kučinskaitė, Ramutė Iešmantaitė, Aldona Dirmantaitė,  inžinerijos studentas, Birutė Skučaitė, Birutė Sirutytė, Greimas.

Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Jonei Ramunytei.

 

Viršuje: Algirdas Julius Greimas, Aldona Dirmantaitė, Jonas Aistis, kt. lietuviai – Grenoblio universiteto studentai. 1938 m. vasario 23 d.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus. Atvira prieiga Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje LIMIS.

Viršuje: Jonas Aistis, V. Rocevičius, Aldona Dirmantaitė, Algirdas Julius Greimas iškyloje. Grenoblis, 1938 m. gegužės 1 d.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus. Atvira prieiga Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje LIMIS.

Algirdo Juliaus Greimo lietuviško paveldo kaupimo, sisteminimo ir tyrimų darbai buvo pradėti 2015 m. Lietuvos mokslo tarybai parėmus mokslo projektą „Algirdo Juliaus Greimo paveldo Lietuvoje tyrimai“ (LIT-9-13). 2017 m. šie tyrimai ir Greimo archyvinės medžiagos sklaidos darbas buvo įtraukti į Greimo šimtmečio minėjimų programą, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai skyrus dalinę paramą projektui „Algirdo J. Greimo neskelbtų egodokumentų sklaida“. Per visą tyrimų laikotarpį Greimo paveldo kaupimo, skaitmeninimo, stenogramavimo, nurašymo, dokumentavimo, sisteminio katalogavimo bei archyvavimo, šaltinių tyrimų, parengimo sklaidai bei publikavimo šiame tinklalapyje darbus atliko Jūratė Levina, Laura Misiūnaitė, Austėja Oržekauskienė, Magdalena Slavinska, Silvija Stankevičiūtė ir Marius Tverijonas, darbui vadovavo Jūratė Levina.

Greimo archyvą kaupiame toliau. Jei turite Greimo laiškų, nuotraukų ar kitokių dokumentų bei memorabilijos, įrašų ar prisiminimų, kurių skaitmenines kopijas galėtumėte skirti saugojimui mūsų archyve, prašome rašyti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centrui (centras@semiotika.lt).