Asist. dr. Jurgita Katkuvienė

jurgita.katkuviene@flf.vu.lt

Humanitarinių mokslų daktarė
Aukštoji mokykla: Vilniaus universitetas
Disertacijos tema: Kūniškumo aspektai XX amžiaus literatūros teorijoje: Roland’as Barthes’as ir Algirdas Julius Greimas (gynimo data 2012 11 20)

TYRIMŲ SRITYS

Semiotika
Reikšmės teorijos
Kūniškumo aspektai humanitariniuose diskursuose
XX-XXI a. lietuvių poezija

DĖSTOMI KURSAI

Semiotikos teorija (MA)
Kultūros semiotika (MA)
Reikšmės teorijos (MA)
Magistro baigiamasis darbas (MA)
Literatūros teorijos įvadas (BA)

PUBLIKACIJOS

I. Knygų skyriai

 1. Kūniškumo plotmė Greimo semiotikoje, in: Algirdas Julius Greimas 2, sudarė Arūnas Sverdiolas, Eric Landowski, Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 385‒400.
 2. How a Lithuanian Transformed a Nazi into a Jew: The Forgotten Fantastic Satire by Ignas Šeinius, in: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature, ed. by Laura Laurušaitė, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 79–92.

II. Straipsniai recenzuojamuose žurnaluose

 1.  Vizualiosios poezijos skaitymo strategijos: semiotinė prieiga ir praktinis pritaikymas. Semiotika 17, p. 264-296. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2022.33
 2. Semiotics and Philosophy: The Ontological Approach in the Semiotics of Algirdas Julius Greimas, Readings in Numanities, ed. by Oana Andreica, Alin Olteanu, Vol. 3, from series “Numanities – Arts and Humanities in Progress”, Cham: Springer International Publishing, 2018, p. 301–309. https://www.springer.com/gp/book/9783319669137
 3. „Ką mano kūnas žino apie fotografiją?“ [R. Barthes], Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 85, 2017, p. 129–140. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_85/12_J_Katkuviene_203_214p_Acta_85.pdf
 4. Kvapo reikšmės kūrimasis: keli olfaktyviniai aspektai A. J. Greimo darbe Apie netobulumąActa humanitarica universitatis Saulensis, 2013, Nr. 17, p. 253–260. https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=100198&journalId=30595
 5. Kūnas literatūros teorijoje: spąstai ar vartai? (Rolandʼo Barthesʼo atvejis), Colloquia, 2010, Nr. 24, p. 13–26. http://www.llti.lt/failai/Nr24_Str_Katkuviene.pdf
 6. Tapatybės savivoka Neringos Abrutytės poezijoje: migracijos patirtis, Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2008, Nr. 2 (6), p. 162–168. https://portalcris.vdu.lt/server/api/core/bitstreams/335cb8e9-089d-4a1e-af6e-36c39078c7c6/content
 7. Intertekstinė patirtis Rolandʼo Barthesʼo Meilės diskurso fragmentuoseŽmogus ir žodis: Literatūrologija (mokslo darbai), t. 7, 2005, Nr. 2, p. 13–17.
 8. Akies semantika Tomo Venclovos poezijoje, Literatūra, 2003, 45 (1), p. 79–91.

III. Sudaryti leidiniai

 1. Semiotika 16, 2021 [24,78 a.l.]. https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/issue/view/1918

[Melnikova Irina, Keršytė Nijolė, Katkuvienė Jurgita (2021). „Reikšmių poetika: tarp kūrybos ir metodo. Pratarmė“, Semiotika, 16, VIII-XII. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2021.17.]

IV. Žodynai, žinynai.

AVANTEKSTAS: Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas, Vilniaus universitetas. Prieiga internetu adresu www.avantekstas.flf.vu.lt (2009 – 2015)

Aprašyti terminai:

antifrazė, antitezė, arbitralumas, asemantiškumas, autoriaus mirtis, baimė, būsenos subjektas, diseminacija, draudimas, dvišalė presupozicija, eksteroceptyvumas, emotyvinė funkcija, faktityvumas, geismas, intencijos klaida, jausmų klaida, kodas, komunikacijos klaida, logocentrizmas, metasemiotika, mirtis, mokslinė semiotika, nesatis, norėjimas, objektyvusis koreliatas, paprastumas, pasirinktinumas, paslaptis, patetinė iliuzija, praktinė kritika, prisakymas, proprioceptyvumas, realumo efektas, schema, sekvencija, semantinis lygmuo, semiologija, sintezė, skaitytojas, tiesa, veiksmo patyrėjas

V. Moksliniai vertimai

 1. Jurij Lotman, „Kultūros atmintis“ (versta iš rusų kalbos kartu su Ieva Tomaševičiūte), Semiotika, 17, 2022. [rengiama spaudai]
 2. Roland Barthes, „Fotografinis pranešimas“[Le message photographique], Baltos lankos, Nr. 40, 2019, p. 128-143.
 3. Roland Barthes, Meilės diskurso fragmentai [Fragments dʼun discours amoureux ] (versta kartu su Greta Štikelyte), Vilnius: Žara, 2016.
 4. Jean Starobinski, „Trumpa kūno įsisąmoninimo istorija“ [Brève histoire de la consience du corps], Baltos lankos, Nr. 20, 2005, p. 120-141.

VI. Interviu

 1. „Jurijus Lotmanas ir karas kaip semiotinis sprogimas“, su Silvi Salupere ir Merit Rickberg kalbasi Jurgita Katkuvienė, Literatūra ir menas, 2022-05-06  https://literaturairmenas.lt/publicistika/jurijus-lotmanas-ir-karas-kaip-semiotinis-sprogimas
 2. „...tam tikra prasme visi tiriami dalykai tinka semiotikai“, su Frederiku Stjernfeltu kalbasi Jurga Katkuvienė, Semiotika, 2020, vol. 15, p. 90-99 https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16794/15892
 3. „Ir tada pradėdavo kalbėti Greimas...“, su Teresa Mary Keane Greimas kalbasi Jurga Katkuvienė, Metai, 2019, Nr. 2, p. 102‒115 https://www.zurnalasmetai.lt/?p=3377
 4. Jurga Katkuvienė. Mihhailas Lotmanas: „Represija nėra produktyvi“, Literatūra ir menas, 2018-04-20  https://literaturairmenas.lt/publicistika/jurga-katkuviene-mihhailas-lotmanas-represija-nera-produktyvi
 5. „Laikas Roland’ui Barthes’ui“, Jurgita Katkuvienė kalbina Almirą Ousmanovą, Literatūra ir menas, Nr. 39–40, 2015-10-23, p. 6–9. https://literaturairmenas.lt/aktualijos/laikas-roland-ui-barthes-ui-pokalbis-su-alvira-ousmanova

 

VII. Kiti leidiniai

 1. „Greimas intelektualinėje egzilio istorijoje” (apžvalga), Naujasis Židinys-Aidai, 2017, nr. 3, p. 51-53. https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/12/NZ-A-2017-3-PRENUMERATA.pdf
 2. „Laiškas redaktoriui [apie akademiją ir motinystę]“,  Naujasis Židinys-Aidai, 2016 nr. 3, p. 1-2.
 3. Literatūrologė Jurga Katkuvienė: „Už savo teises reikia kovoti – rašyti, diskutuoti“, Literatūra ir menas, 2015-02-13. https://literaturairmenas.lt/publicistika/literaturologe-jurga-katkuviene-uz-savo-teises-reikia-kovoti-apie-problemas-rasyti-diskutuoti
 4. Perminaitė-Katkuvienė J., Servanteso „Don Kichotas“, Vilnius: Baltos lankos, 2001. Vadovėlis mokykloms, 11 klasei.
 5. „Atspindžių“ serijoje sudarytos trys studijų rinktinės:

Marcelijus Martinaitis: kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2000;
Justinas Marcinkevičius: kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius : Baltos lankos, 2001;
Henrikas Radauskas: kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2001.

 

VIII. Recenzijos

 1. Katkuvienė J. „Ar tikrai Woody Allenas nepakaltinamas?“ (Woody Allen, Diagnozė: nepakaltinamas), Šiaurės Atėnai, 2010 10 01.
 2. Katkuvienė J. „Tarp semiotikos ir gyvenimo, tarp literatūros ir estetikos“, (A. J. Greimo Apie netobulumą), Kultūros barai, 2005, nr. 2, p. 83-85.
 3. Katkuvienė J. „Diagnozė: tarpas. Kartos portretas rašytojo akimis“ (S. Parulskio Trys sekundės dangaus), Kultūros barai, 2003, nr. 4, p. 33-35.
 4. Katkuvienė J. „Kūno malonumai, intrigos ir pavojai“ (A. Tereškino Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje), Metai, 2002, nr. 4, p. 108-114.
 5. Perminaitė J. „Jungties izotopijos“ (E. Ališankos Dievakaulis), Metai, 2000, nr. 4, p. 139-141.

 

VYKDOMI/VYKDYTI MOKSLO PROJEKTAI

 1. 2022–2024 Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos periodinių mokslo žurnalų leidybos projektas „Mokslo žurnalas Semiotika“. Reg. Nr. P-LIP-22-6. Finansavimo šaltinis – Lietuvos mokslo taryba. (pareigos: 2022 m. numerio, skirto J. Lotmanui, sudarytoja).
 2. 2021.10.27-2023.08.31  „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. (pareigos: projekto ekspertė)
 3. 2021-2023 m. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslinių tyrimų projektas „Semiotiniai skaitymo modeliai“. Reg. Nr. P-LIP-21-73. Finansavimo šaltinis – Lietuvos mokslo taryba (vadovė I. Melnikova). (pareigos: mokslo darbuotoja).
 4. 2021‒2022 m. VU vykdomas studentų mokslinės praktikos projektas „Kultūros atmintis kaip tekstų generavimo mechanizmas: Jurijaus Lotmano kultūros semiotikos prieiga“ pagal LMT projektą, nr. ir pav. 09.3.3-LMT-K-712-25-0198 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (pareigos: praktikos vadovė).
 5. 2020‒2021 m. VU vykdomas studentų mokslinės praktikos projektas „Semiotinė poetinio teksto analizė: Giedrės Kazlauskaitės kūryba“ pagal LMT Projektą nr. ir pav.: 09.3.3.-LMT-K-712 („Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (pareigos: praktikos vadovė).
 6. 2016‒2018 m. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro sklaidos projektas „Algirdas Julius Greimas: asmuo“: 1 tomo leidyba ir viešinimas (pareigos: projekto vadovė). Projekto pavadinimas, kodas: „Algirdas Julius Greimas: asmuo“ LIP-039/2016/LSS-180000-419, rėmimas; LMT ir VU.
 7. 2015 m. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro sklaidos projektas „Akademinė stovykla Baltos lankos – 2015“ (pareigos: projekto vadovė). Projekto pavadinimas, kodas: „Akademinė studijų savaitė Baltos lankos 2015“ Nr. LIT-9-20, rėmimas: LMT.
 8. 2014‒2015 m. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro mokslo projektas „Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas AVANTEKSTAS“, sut. nr. LIT-8-86. Rėmimas: LMT.  Vadovė – N. Keršytė. (pareigos: mokslo darbuotoja)
 9. 2014 m. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro sklaidos projektas „Akademinė stovykla Baltos lankos – 2014“ (pareigos: projekto vadovė).
 10. 2014 m. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro sklaidos projektas „Vilniaus universitetas: architektūros planų semiotinis tyrimas“ (pareigos: projekto vadovė).
 11. 2013‒2015 m. Podoktorantūros stažuotė „Semiotika ir fenomenologija: reikšmės atsiradimo sąlygos“ (VDU, vad. Prof. D. Jonkus).
 12. 2013 m. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro sklaidos projektas „Erdvinis posūkis dabartiniuose humanitariniuose moksluose“ (pareigos: projekto vadovė).
 13. 2011‒2013 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Vilniaus universiteto vykdytas projektas „Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas“. Projekto vadovė – dr. Gintautė Žemaitytė. Rėmimas: Europos socialinio fondo agentūra. (pareigos: literatūros modulio vadovė)