Vaikystė, 1918–1929

Greimų šeima fotoateljė interjere. Tėvai Konstancija ir Julius Greimai su sūnumi Algirdu Juliumi ir dukra Gražina. Tūla, Rusija, 1918 m.

Irenos Oškinaitės-Būtėnienės šeimos archyvas.

Gražina Greimaitė, Romas Greimas, Algirdas Julius Greimas fotoaeljė interjere, 1924 m.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus. Atvira prieiga Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje LIMIS.

Greimų šeima fotoateljė interjere: tėvai Konstancija ir Julius Greimai su sunumis Romu ir  Algirdu Juliumi ir dukra Gražina. Šiauliai, 1929 m. birželio 24 d. Nuotraukos autorius B. Abramavičius.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus. Atvira prieiga Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje LIMIS.

Algirdo Juliaus Greimo lietuviško paveldo kaupimo, sisteminimo ir tyrimų darbai buvo pradėti 2015 m. Lietuvos mokslo tarybai parėmus mokslo projektą „Algirdo Juliaus Greimo paveldo Lietuvoje tyrimai“ (LIT-9-13). 2017 m. šie tyrimai ir Greimo archyvinės medžiagos sklaidos darbas buvo įtraukti į Greimo šimtmečio minėjimų programą, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai skyrus dalinę paramą projektui „Algirdo J. Greimo neskelbtų egodokumentų sklaida“. Per visą tyrimų laikotarpį Greimo paveldo kaupimo, skaitmeninimo, stenogramavimo, nurašymo, dokumentavimo, sisteminio katalogavimo bei archyvavimo, šaltinių tyrimų, parengimo sklaidai bei publikavimo šiame tinklalapyje darbus atliko Jūratė Levina, Laura Misiūnaitė, Austėja Oržekauskienė, Magdalena Slavinska, Silvija Stankevičiūtė ir Marius Tverijonas, darbui vadovavo Jūratė Levina.

Greimo archyvą kaupiame toliau. Jei turite Greimo laiškų, nuotraukų ar kitokių dokumentų bei memorabilijos, įrašų ar prisiminimų, kurių skaitmenines kopijas galėtumėte skirti saugojimui mūsų archyve, prašome rašyti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centrui (centras@semiotika.lt).