Prof. Paulius Subačius

paulius.subacius[at]flf.vu.lt

 

Humanitarinių mokslų daktaras, profesorius
Aukštoji mokykla: Vilniaus universitetas
Disertacijos tema: Tautinio išsivadavimo kultūros samprata (gynimo data 1996 04 25, įgytas mokslo laipsnis hum. m. dr.)

 

INTERESŲ SRITYS

Tekstologija, teksto teorija, nacionalizmo istorija, Bažnyčios istorija, religijotyra, XIX a. lietuvių literatūra, postkolonijinė kritika, literatūros sociologija

DĖSTOMI KURSAI

Literatūros teorijos įvadas
Šiuolaikinės teksto teorijos
Šiuolaikinė teksto analizė
Diskurso dirbtuvės
Klasikinė teksto kritika
Teksto ir mokslinio redagavimo teorija
Nacionalizmo kultūrinės pertvarkos Lietuvoje

AKADEMINIAI ĮVERTINIMAI IR NARYSTĖ MOKSLINĖSE ORGANIZACIJOSE BEI REDKOLEGIJOSE

Valstybinė mokslininko stipendija (1998 ir 2003 m.)
Aukštųjų mokyklų vadovėlių konkurso premijos (už knygą „Tekstologija: teorijos ir praktikos gairės“, 2004 m. ir skyrių knygoje „XX amžiaus literatūros teorijos“, 2008 m.)
ESTS (The European Society for Textual Scholarship) narys, 2004–2014 m. valdybos narys
STS (Society for Textual Scholarship, JAV) narys
SHAPR (The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) narys
ADE (The Association for Documentary Editing, JAV) narys
CIHEC (Commission Internationale d’Histoire et d’etudes du Christianisme) Lietuvos skyriaus narys
Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas, Centro valdybos pirmininkas
Variants (Amsterdam, Rodopi) redkolegijos narys
LKMA Metraščio redkolegijos narys
Bažnyčios istorijos studijų redkolegijos narys
Lietuvos istorijos šaltinių redkolegijos narys

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

I. Knygos

 1. Subačius P. Lietuvių tapatybės kalvė: Tautinio išsivadavimo kultūra: [Monografija]. – V.: Aidai, 1999. – 248 p.
 2. Subačius P. Tekstologija: Teorijos ir praktikos gairės. – V.: Aidai, 2001. – 592 p.
 3. Subačius P. Antanas Baranauskas: gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai. – Vilnius: Aidai, 2009. – 220 p.
 4. Subačius P. Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai 1988–2013: Krikščionys Lietuvos visuomenėje po Atgimimo: Monografija. – 2 d. – V: Lietuvių katalikų mokslo akademija, Naujasis Židinys-Aidai, 2015. – 1544 p.

II. Mokslinės, tiriamosios ir tekstologinės publikacijos, parengti ir sudaryti leidiniai, konferencijų tezės

 1. [Subačius P.] P. S. Silvestras Gimžauskas: [Biografija ir tekstų publikacija] // Sietynas. – 1988. – Nr. 1. – P. 104–110.
 2. Subačius P. Tarp knygnešių ir daraktorių: [S. Gimžausko švietėjiška veikla] // Tarybinis mokytojas. – 1988. – Nr. 96. – P. 4.
 3. Subačius P. Vienas iš užmirštųjų 19 a. tautinio atgimimo veikėjų: Silvestro Gimžausko biografijos punktyras // Draugas. – 2-ji dalis. – 1989. – Nr. 230. – P. 1–3.
 4. Subačius P. Silvestro Gimžausko kelias į tautinį sąjūdį // LTSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. – Literatūra. – 1990. – Nr. 32 (1). – P. 3–16.
 5. Subačius P. Skundai ir skundikai: [Publikacija ir komentaras: dokumentas S. Gimžausko biografijai] // Knygnešių krivulė. – 1991. – Nr. 8. – P 3.
 6. Subačius P. Silvestras Gimžauskas – Vilniaus krašto pamokslininkas: [Priedas: tekstų publikacija] // Naujasis Židinys. – 1991. – Nr. 5. – P. 43–48.
 7. Subačius P. Tautinis atgimimas: savimonės raida ir kultūrinė mitologija // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 2. – P. 53–55.
 8. Subačius P. Lietuvninkų ir žemaičių brolis: [J. Čerkeliauskas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 3. – P. 52–56.
 9. Subačius P. Antano Baranausko „Dainu dainelę“ – dviejų vertybių sistemų sintezė // Metmenys. – 1992. – Nr. 63. – P. 150–163.
 10. Subačius P. Tautinio atgimimo vienišius: [A. Baranauskas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 11. – P. 36–43.
 11. Subačius P. Cenzūra ir naivumas: vakarykščio slogučio atšvaitai: [V. Mykolaitis – Putinas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 1. – P. 34–38.
 12. Subačius P. Žmogaus atsakomybės erčia: Jurgio Jankaus kūrybos įspūdis // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 7/8. – P. 79–93.
 13. Subačius P. Pirmasis poetinis kūrinys apie Kražių įvykius: [S. Gimžausko „Kražiečių atminčiai“] // LKMA Metraštis. – 1994. – T. 7. – P. 55–59.
 14. Subačius P. Žvirblelis nuo Pušaloto Žemaičiuose: [J. Čerkeliauskas] // Aitvarai: S. Stanevičiaus bendrijos metraštis: Nr. 4. – Raseiniai. Paupys. – V.: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1994. – P. 106–112.
 15. Subačius P. Kelionė iš Lietuvos ir į ją: [A. Baranauskas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 1. – P. 24–29.
 16. Subačius P. Tautinio išsivadavimo kultūros prasmės: Aleksandras Burba sąmoningumo istorijoje // Kultūros barai. – 1995. – Nr. 3. – P. 71–76.
 17. Subačius P. Skraidantys ir tupintys paukščiai: [A. Strazdas] // Gimtasis žodis. – 1995. – Nr. 3. – P. 6–8.
 18. Subačius P. „Vos tik aušros žvaigždė kelias…“: [Matas Kajetonas Petrauskas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 7/8. – P. 573–577.
 19. Subačius P. „Kiti girias pilezopais…“: [S. Gimžauskui – 150] // Gimtasis žodis. – 1995. – Nr. 10. – P. 17–22.
 20. Subačius P. Cerkov’ i obščestvo v Litve (1990–1995) // Logos: Dialog Vostok – Zapad. – Brjussel’, Mjunxen, Moskva, 1995. – S. 188–210.
 21. Subačius P. Apie V. Mykolaičio-Putino Raštų VIII tomo cenzūrą // Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai. – V.: Vaga, 1996. – P. 261–269.
 22. Subačius P. Aleksandras Burba tautinio išsivadavimo kultūros kontekste // Lietuvių katalikų mokslų akademija: Suvažiavimo darbai. T. 16. – V.: LKMA, 1996. – P. 182–195.
 23. Subačius P. Ilgas epinis eilėraštis: skoliniai ir atradimai // Mokslo darbai. – Literatūra. – 1996. – 34(1). – P. 30–36.
 24. Subačius P. Daugumos ir mažumos paradoksai: Bažnyčia Lietuvoje 1990–1995 // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 1/2. – P. 15–25.
 25. Subačius P. Tautinio išsivadavimo kultūros žmogus: Įvadas // Gimžauskas S. Lietuvos Bicziuolis / Parengė, įvadą, komentarus ir žodynėlį parašė P. Subačius. – V.: Aidai, 1996. – P. 11–46.
 26. Subačius P. Kompiuteris sąmoningumo istorijoje // Kompiuterių naudojimas mokykloje: Paskaitų konspektai mokytojams / Sud. V. Dagys. – V.: Baltic Amadeus, 1997. – P. 87–105.
 27. Subačius P. Pėdos – aukso smėly, juodžemy, purve…: Bažnyčia ir Lietuvos visuo­menė 1996 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 1/2. – P. 17–25.
 28. Kunickytė L., Subačius P. Apie spausdintines raides ir pasipriešinimo poeziją [t. p. A. Burbos (?) eiliuoto teksto rankraštinio nuorašo publikacija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 7/8. – P. 311–314.
 29. Subačius P. Vincas Kudirka: liberalumas ir liberalizmas // Laisvė lietuviškojoje idėjų istorijoje: „Vinco Kudirkos skaitymų“ medžiaga / Parengė P. Subačius. – V.: Aidai, 1997. – P. 49–63.
 30. Subačius P. Metodologinė tautinio išsivadavimo kultūros koncepto prasmė // Mokslo darbai. – Lietuvos istorijos studijos. – 1997. – Nr. 4. – P. 170–175.
 31. Subačius P. Vietininkai ir savo vieta: Bažnyčia Lietuvoje Kristaus metais // Naujasis Židinys-Aidai. – 1998. – Nr. 1/2. – P. 82–91.
 32. Subačius P. Tautinių įvaizdžių metamorfozės: lenkas – nuo „brolio“ iki „velnio“ // Kultūros barai. – 1998. – Nr. 7. – P. 49–53; perspaudas – vertimas: Subačius P. Metamorfozy wizerunków narodowych: Polak – od „brata“ do „diabla“ // Tygiel Kultury. – 1999. – Nr. 10/12. – S. 17–22.
 33. Subačius P. Palaimintojo atida: Rengėjo žodis // Matulaitis J. Užrašai / Institutum Historicum Marianorum; Įvadą parašė V. Aliulis, tekstus, komentarus ir rodykles parengė P. Subačius. – V.: Aidai, 1998. – (Fontes Historiae Marianorum / 4) – P. 281–293. – 402 p.
 34. Subačius P. Before and after Respite // Aufbruch / Katholische Akademie. – Berlin–Szeged, 1998. – P. 61–68.
 35. Subačius P. Kirche und Medien (Litauen, 1939–1998) // Aufbruch. – Th. 3. – 1998.
 36. Subačius P. O wynalezieniu odszczepieńca: Kilka uwag na temat retoryki nacjonalizmu litewskiego // Polis. – 5/1998. – Nr. 28. – S. 10–14.
 37. Subačius P. Lituanistika ir religijos studijos // Pasaulio lituanistų bendrijos darbai. – T. 4: Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje. – V.: Homo liber, 1999. – P. 80–86.
 38. Subačius P. Išvakarių ruoša: Bažnyčia Lietuvoje 1998 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 1/2. – P. 22–29.
 39. Subačius P. Brendimo krizė: Katechezė kryžkelėje // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 4. – P. 186–193.
 40. Subačius P. Religiöse Unterweisung (Litauen, 1939–1999) // Aufbruch. – Th. 12. – 1999.
 41. Subačius P. „Vidutinio“ lietuvio tapatybė: sąmoningumo prieštaros ties amžių riba // Sociologija: mintis ir veiksmas. – 1999. – Nr. 3(5). – P. 81–88.
 42. Subačius P. O tym, jak wymyślono heretyka: Kilka uwag na temat retoryki nacjonalizmu litewskiego // Pozostawione historii: Litwini o Polsce i Polakach / Red. K. Korzeniewska, V. Sirutavičius. – Kraków: Znak, 1999. – S. 72–82.
 43. Subačius P. Podirvio krustelėjimai: Lietuvos Bažnyčia Didžiojo jubiliejaus išvakarėse // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 1/2. – P. 16–22.
 44. Subačius P. Lietuvių katalikų kalendorius; Kunigas ar poetas?; „Balsas širdies“; Sentikiai Lietuvoje; Ortodoksai Lietuvoje; Lietuviai misionieriai; Lietuva: Carų priespauda; Žemaičių Piemuo; „Pulkim ant kelių“; Biblijos draugijos Lietuvoje; Ar lietuvis gali būti katalikas?; Arkivyskupas Jurgis Matulaitis; Abipus Nepriklausomybės slenksčio; Lietuva totalitarizmo gniaužtuose; Provokuojantys „Žodžiai“; Nuo Skvirecko iki Rubšio; Krikščionys atgimstančioje Lietuvoje; „Gyvieji“ pasauliečiai; Vargo ekumenizmas // Krikščionybės istorija. – V.: Alma littera, 2000. – P. 33–34, 44, 502, 506–508, 517, 564–573, 629, 636–639, 641–643, 661–663, 713, 720, 728–729, 733, 735.
 45. Subačius P. Religion und Nationale Identität (Litauen, 1939–1999) // Aufbruch. – Th. 8. – 2000.
 46. Subačius P. Materielle grundlagen (Litauen, 1939–1999) // Aufbruch. – Th. 5. – 2000.
 47. Subačius P. Krikščionybė Lietuvoje tūkstantmečių sandūroje // Kultūros barai. – 2000. – Nr. 7. – P. 9–11.
 48. Subačius P. Postromantinis patriotizmas: brežneviniai tekstai ir veiksmai // Romantizmai po romantizmo / Kultūros ir meno ins-tas; Sud. G. Jankevičiūtė. – V.: Gervelė, 2000. – P. 167–176.
 49. Subačius P. Tautinio išsivadavimo kultūros žmogus: [S. Gimžauskas] // Lietuvių dvasininkai kūrėjai / Sud. R. Jakutis, Vyr. red. V. Aliulis. – V.: Poli, 2000. – P. 191–208.
 50. Subačius P. [Analitinė recenzija:] V. Merkys. Motiejus Valančius: Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo, 1999 // Literatūra: Mokslo darbai. – 2000. – Nr. 38(1): Senosios ir XIX amžiaus literatūros studijos. – P. 145–156.
 51. Subačius P. Tekstas, autorius ir tradicija lituanistikos verčių hierarchijoje. Tekstologinis žvilgsnis // Literatūra: Mokslo darbai. – 2000. – Nr. 39–42(1): Literatūros procesų modeliavimas. – P. 67–77.
 52. Subačius P. Az eufória éz a hétköznapok között az egyház Litvániában: az első poszt-szovjet évtized // A Katolikus Egyház a balti országokban / Szerk. Adriano Caprioli és Luciano Vaccaro; Ford. R. Vida Ilona, Aranka Laczházi; Az utószót írta Endre Bojtár. – Budapest: M. Katolikus Püspöki Kar Egyháztört. Biz., 2000. – (Ecclesia Sancta; 5) – P. 311–333.
 53. Subačius P. Ledkalnių šimtmetis: Bažnyčia ir visuomenė Lietuvoje XX a. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 1/2. – P. 13–17.
 54. Subačius P. [Analitinė recenzija:] A. Baranauskas. Raštai, t. 1, 1995 // Archivum Lithuanicum. – T. 3. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001. – P. 253–280.
 55. Subačius P. Kaip ap(si)tvėrė akademiją: Lietuvos mokslo politika ir praktika // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 11. – P. 587–598.
 56. Subačius P. [XIX] Amžiaus antrosios pusės pradžios (1863–1883) poezija // Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius / Sud., vyr. red. J. Girdzijauskas. – V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-tas, 2001. – P. 382–413.
 57. Subačius P. Stūksantis ir veikiantis autoritetas: [Lietuvos religinis gyvenimas 2001 m.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 1/2. – P. 9–13.
 58. Subačius P. Filologinė keliavedžio tapatybė: [Analitinė recenzija:] A. Baranauskas. Rinktinė, 2001 // Darbai ir dienos. – Nr. 29. – 2002. – P. 271–274.
 59. Subačius P. Du dalgiu ir du slenksčiu: [Analitinė recenzija:] A. Žentelytė. XIX amžiaus lietuvių literatūra, 2001 // Knygų aidai. – 2002. – Nr. 1. – P. 33–37.
 60. Subačius P. „Aukso amžiaus“ pabaiga: Antano Baranausko versija // Menotyra. – 2002. – Nr. 2(27). – P. 33–36.
 61. Subačius P. Stasio Šalkauskio inteligentijos koncepcija iš šiandienos perspektyvos // LKMA Metraštis. – T. 20. – 2002. – P. 381–389.
 62. Fortsetzung folgt: Essays über Litauen und Europa / Hrsg. P. Subačius. – V.: Inter Nos, 2002. – 230 s.
 63. Šiek tiek iš šalies: Esė apie Lietuvą ir Europą / Sud. P. Subačius. – V.: Inter Nos, 2002. – 206 p.
 64. Subačius P. „Patikimiausio“ Anykščių šilelio šaltinio tekstas: tarp lingvistikos ir poezijos // Literatūra. – 2002. – Nr. 44(1): XVIII–XIX a. lietuvių literatūra. – P. 108–116.
 65. Subačius P. V. Preterition of the Baltic Sea in the Culture of Lithuanian National Liberation: from Valiunas to Baranauskas // Landscapes of the Baltic Sea in Literature and Art: Lectures [Materials of Visby Symposium, 28 November - 1 December 2002]. – [Visby]: Baltic Writers’ Council, 2002. – http://www.balticwriters.org/landscape/subacius.htm.
 66. Subačius P. Svajonių Bažnyčia: Bažnyčios gyvenimas Lietuvoje 2002 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 1/2. – P. 10–18.
 67. Subačius P. Mito pradžia: [Justino Marcinkevičiaus fenomenas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 4. – P. 173–179.
 68. Subačius P. Magijos praraja ar tiltas į Europą // Politikos metmenys. – T. 2: DPI 2003 03 27 konferencijos Lietuva referendumo išvakarėse pranešimai. – V.: Demokratinės politikos institutas, 2003. – P. 45–54.
 69. Subačius P. V. Aukštasis mokslas žmogaus gyvenime, kūryboje, raidoje // Lietuvos aukštasis mokslas: diagnozės ir prognozės / Lietuvos laisvosios rinkos institutas; Žinių ekonomikos forumas: 2002 11 05 konferencijos medžiaga. – V: LLRI, [2003]. – P. 7–15.
 70. Navickas A., unter Mitarbeit von I. Laumenskaite, I. Vaisvilaite, J. Miceviciute, P. V. Subacius, Litauen // Katholische Kirche und Zivilgesellschaft in Osteuropa: Postkommunistische Transformations-prozesse in Polen, Tschechien, der Slowakei und Litauen / Hrsg. von M. Spieker. – Oaderborn–München–Wien–Zürich: Ferdinand Schöningh, 2003. – (Politik- und Kommunikations­wissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft; Band 22). – S. 313–366.
 71. Subačius P. V. Krikščioniškų principų sklaida Lietuvoje abipus XXI amžiaus slenksčio // Krikščionybė ir demokratija / Demokratinės politikos institutas; sud. J.-D. Nackmayr. – V.: Aidai, 2003. – P. 21–46.
 72. Subačius P. Gabijos šventasis: Antano Baranausko satisfakcija // Darbai ir dienos. – Nr. 35. – 2003. – P. 19–29.
 73. Subačius P. Europa Antano Baranausko akimis // LKMA Metraštis. – T. 23. – 2003. – P. 101–110;
 74. Subačius P. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto santykių visuomeninė refleksija po Nepriklausomybės atgavimo // LKMA Metraštis. – T. 23. – 2003. – P. 399–404;
 75. Subačius P. Monografija apie ignoruojamą tradiciją: [Analitinė recenzija:] O. Tijūnėlienė. Katalikiškoji Lietuvos edukologija: integralumo linkmė (1918–1940), 2003 // Soter. – Nr. 10 (38). – 2003. – P. 214–217.
 76. Subačius P. Skiedros ir naujagimiai, arba Įsismaginę ekspertai // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 11/12. – P. 599–604.
 77. Subačius P. Vaizdai ne pro laikraščių langą: Religinis gyvenimas Lietuvoje 2003 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 1/2. – P. 9–14.
 78. Subačius P. Poezijos eklerai // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 6. – P. 233–240.
 79. Subačius P. Antano Baranausko kultūrinė lokalizacija: Apšvieta versus Romantizmas // LKMA Metraštis. – T. 24. – 2004. – P. 53–63.
 80. Subačius P. Vyskupas Antanas Baranauskas ir vyskupas Jurgis Matulaitis: dvi nacionalizmo įveikos taktikos // LKMA Metraštis. – T. 24. – 2004. – P. 437–445.
 81. Subačius P. Antanas Baranauskas apie žemaitišką ir lietuvišką tapatybę // Žemaičių istorijos virsmas: iš 750 metų perspektyvos / Sud. A. Ivinskis. – Vilnius: Aidai, 2004. – P. 183–198.
 82. Subačius P. Kas gi buvo uždrausta, apginta ir atgauta?: 1864–1904 m. iš šimtmečio perspektyvos // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 12. – P. 582–584.
 83. Subačius P. Uždraustos kalbos ir uždrausti rašmenys: A. Baranausko įžvalgos // Raidžių draudimo metai / LKI, LLTI, LII; sud. Darius Staliūnas. – V.: LII l-kla, 2004. – P. 199–205.
 84. Subačius P. V. Viešasis asmens pažeidžiamumas kaip baimės kultūros veiksnys // Žiniasklaida ir asmenybės raida: Nepilnamečių apsauga ir žmogaus orumas. – V.: VU l-kla, 2004. – P. 100–105.
 85. Subačius P. V. Didieji mažoje istorijoje, arba kaip Antaną Baranauską klupdė klierikų suole // Senoji Lietuvos literatūra. – Kn. 17: Literatūros istorija ir jos kūrėjai. – V.: LLTI, 2004. – P. 182–190.
 86. Katilius A., Subačius P., pareng., Kunigo Juozapo Šipausko pasakytas pamokslas šv. Kazimiero garbei // LKMA Metraštis. – T. 25. – 2004. – P. 629–641.
 87. Subačius P. Įkurtuvės – Europoje ir namie: Bažnytinis gyvenimas Lietuvoje 2004 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2005. – Nr. 1/2. – P. 10–17.
 88. Subačius P. Literatūrologas Juozas Brazaitis: „Pamirštoji“ A. Baranausko interpretacija // LKMA Metraštis. – T. 26. – 2005. – P. 555–561.
 89. Subačius P. Šv. Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams parafrazės Antano Baranausko tekstuose // Tiltai. Priedas: Mokslo darbai. – Klaipėda: KUL, 2005. – Nr. 27: Biblija ir literatūra / Sud. R. Bončkutė. – P. 136–146.
 90. Subačius P. Apie sunkiausiai įveikiamą dvarų atskirties formą // Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė – XX a. pirma pusė / Sud. Giedrė Jankevičiūtė, Dangiras Mačiulis. – V.: E. Karpavičiaus l-kla, 2005. – P. 27–32.
 91. Subačius P. Vytauto Kavolio akademinės laikysenos pamokos // Vytautas Kavolis: Humanistica vs liberalia: Vytauto Kavolio 75-osioms gimimo metinėms skirtos mokslinės konferencijos (2005 09 08) pagrindu parengtas straipsnių rinkinys. – V.: LLTI, 2005. – P. 7–13.
 92. Subačius P. Vyskupo kasdienybė: nutylėtas sufraganas Antanas Baranauskas // Lietuvos etnologija: Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. – 2005. – Nr. 5 (14): Kasdienybės kultūra / Sud. A. Čepaitienė. – P. 65–74.
 93. Субачюс П. Прагматические аспекты «непрагматического отпора»: проект литературного правописания A. Баранаускаса в контексте запрета письменности // Исторический путь литовской письменности: сборник материалов конференции / Посольство Литовской Республики в Российской Федерации, Дом Юргиса Балтрушайтиса. – Вильнюс: Институт литовского языка, 2005. – с. 210–218.
 94. Subačius P. Carinės stačiatikybės ir tautinio sąmonėjimo akivaizdoje; Dešimtmetis, tampantis istorija // Krikščionybės Lietuvoje istorija / Sud. Vytautas Ališauskas. – V.: Aidai, 2006. – P. 341–383; 557–569.
 95. Subačius P. Ekstensyvios plėtros pabaiga? // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 1/2. – P. 12–19.
 96. Subačius P. Sudarytojo žodis; Du šv. Kazimierui skirti XIX a. pamokslai; Priedas: nežinomo Žemaičių vyskupijos kunigo pamokslas Šv. Kazimiero iškilmei [Kritinė publikacija] // Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija: Mokslinių straipsnių ir šaltinių publikacijų rinkinys / Sud. Paulius Subačius. – V.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006. – P. 7–8; 113–119.
 97. Subačius P. Postkolonijinė kritika // XX amžiaus literatūros teorijos: Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams / [Sud. A. Jurgutienė]. – V.: VPU, 2006. – P. 284–303.
 98. Subačius P. Mokslas: kaip valdyti(s) ir finansuoti(s) // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 11. – P. 443–449.
 99. Subačius P., pareng. „Man visada akyse buvo tik žmogus“: Trys Jurgio Jankaus laiškai // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 11. – P. 475–483.
 100. Subačius P. Ne(į)vykęs virsmas: [Analitinė recenzija:] E. Said. Orientalizmas // Knygų aidai. – 2006. – Nr. 3. – P. 20–24.
 101. Subačius P. V. On Notation that does not Refine: Twelve Phonetic Versions in a Multiple Edition of a 19th Century Lithuanian Poem // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 5: Texts in Multiple Versions. Histories of Editions. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2006. – P. 181–190.
 102. Subačius P. Reliatyvizmo diktatūros šaltukas: Religinis gyvenimas Lietuvoje 2006 // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 1/2. – P. 9–16.
 103. Subačius P. The problem of Polytext // Literatūra. – Nr. 49(5): Vakarų literatūros tyrinėjimai. Anapus postmodernizmo: literatūra teorija, kultūra. – Vilnius: VU, 2007. – P. 133–137.
 104. Subačius P. Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos konkordato (1927 m.) rengimo refleksija pal. Arkivysk. Jurgio Matulaičio ir vysk. Pranciškaus Būčio korespondencijoje // Bažnyčios istorijos studijos. – T. 1: Katalikai ir valdžios XX amžiuje. – Vilnius: LKMA, 2007. – P. 33–41.
 105. Subačius P. V. „Anykščių šilelio“ politekstas: autoriteto suspendavimas ar įtvirtinimas? // Kalbos kultūra. – Nr. 80. – V.: LKI, 2007. – P. 135–142.
 106. Subačius P. Vigilija, kai rytas dar toli: Krikščionių gyvenimas Lietuvoje 2007 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2008. – Nr. 1/2. – P. 9–19.
 107. Subačius P. Akademinis romanas: [Analitinė recenzija:] S. Greenblatt, Vilas ir pasaulio valia // Knygų aidai. – 2008. – Nr. 4. – P. 16–21.
 108. Subačius P. V. Inscribing Orality: The First Folklore Editions in the Baltic States // Editing the Nation’s Memory. Textual Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Europe. – Ed. by Dirk Van Hulle, Joep Leerssen. – Amsterdam–New York, NY: Rodopi, 2008. – P. 79–90. – [European Studies – An Interdisciplinary Series in European Culture, History and Politics; 26].
 109. Subačius P. V. Marianas Zdziechowskis ir arkivysk. Jurgis Matulaitis // LKMA Metraštis. – 2008. – T. 31. – P. 221–226.
 110. Subačius P. V. Marian Zdziechowski i arcybiskup Jerzy Matulewicz // Marian Zdziechowski 1861–1938 w 70 rocznicę śmierci: Praca zbiorowa / Red. Jan Skoczyński, Artur Wroński. – Kraków: Księgarnia akademicka, 2009. – S. 69–76.
 111. Subačius P. V. Ar Antanas Baranauskas (ne)rašė apie 1863–1864 m. sukilimą? // Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų respublikos žemėse; Straipsnių rinkinys / LKMA; Sud. Aldona Prašmantaitė. – V.: LII, 2009. – P. 317–328.
 112. Subačius P. V. How a Poem Became a Book of Poetry: Conflict of Folkloristic, Literary, and Linguistic Approaches in the Publications of a Nineteenth-Century Classic of Lithuanian Literature // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 6: Textual Scholarship and the Material Book / Ed. by Wim Van Mierlo. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2009. – P. 177–190.
 113. Subačius P. Orumas ir naujoji įvairovė. Konservatyvios švietimo politikos etiudas // Libertas & Pietas: Lietuviškasis konservatizmas. Antologija. 1993–2010. – V.: DPI, 2010. – P. 407–417.
 114. Subačius P. Liminalios tapatybės Justino Marcinkevičiaus sovietmečio lyrikoje // XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika / Parengė Aušra Jurgutienė. – V.: LLTI, 2010. – P. 370–388.
 115. Subačius P. V. Canonisation as impediment for textual scholarship: Lithuanian postcolonial experiences // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 7: Textual Scholarship and the Canon / Ed. by Hans Walter Gabler, Peter Robinson and Paulius V. Subačius. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2008 [de facto 2010]. – P. 23–35.
 116. Silvestras Gimžauskas. Pamokslai / Parengė Paulius Subačius, Renata Taučiūtė; LKMA Humanitarinių tyrimų institutas, Lietuvos istorijos institutas. – V.: LKMA, 2010. – xxxxiv, 612 p.
 117. Subačius P. Kokius pamokslus sakė kunigai Vilniaus vyskupijoje XIX a. // Kunigas: Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio tarnystės penkiasdešimtmečiui: [Mokslinių straipsnių ir esė rinkinys] / Sud. P. Subačius. – V.: LKMA, 2011. – P. 409–426.
 118. Subačius P. Sukūrimo gramatikos: moderni humanitarika ir žmogiškojo proto skverbtis // Mokslo pažanga ir dvasingumas: [Konferencijos medžiaga]. – V.: LR Seimas, 2011. – P. 77–81.
 119. Subačius P. Kai žodžiai byloja apie akims skirtąjį meną // Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: Antologija / Sud. G. Jankevičiūtė. – V. : VDA l-kla, 2012. – P. 767–772.
 120. Subačius P. V. Particularly Public and Very Private // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 8: Private: do (not) enter: Personal Writings and textual Scholarship / Ed. by João Dionísio. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2012. – P. 75–83.
 121. Raila E., Subačius P. Visažinantis ar visataisantis taisytojas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2012. – Nr. 3. – P. 158–163. [išplėsta teksto Lituanus versija]
 122. Raila E., Subačius P. Language standartization and Forms of Ideological Education // Lituanus. – 2012. – Vol. 58:2. – P. 18–30.
 123. Subačius P. Apie filologo gyvenimą: Juozas Ambrazevičius: Lectio ultima, Vilniaus universitetas, 2012 m. birželio 19 d. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2012. – Nr. 5. – P. 295–298.
 124. Subačius P. Apie „rezistencines“ profesijas ir sveiką valstietišką protą: [Rec. Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia, 2011] // Knygų aidai. – 2012. – Nr. 3. – P. 20–23.
 125. Subačius P. V. Textual Janus: Baltic Scholarly Editing between Russia and Germany // Editio: Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft / Ed. by Rüdiger Nutt-Kofoth, Bodo Plachta, Winfried Woesler. – Berlin: Walter de Gruyter, 2012. – Vol. 26. – P. 72–85.
 126. Subačius P. Verslininko įvaizdis: kultūrinė dimensija // Visuomenės požiūris į verslininką: Koks ir Kodėl?: Sociologinė, istorinė, psichologinė, antropologinė, ekonominė ir religinė analizės / LLRI; John Templeton foundation. – V.: LLRI, 2013. – P. 58–65.
 127. Subačius P. V. Das Abbild des Barmherzigen Jesu; Chronik der Litauischen Katholischen Kirche // Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff / Hrsg. von Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch. – Berlin: De Gruyter, 2013.
 128. Subačius P. V. Pratarmė: Monumentinė Donelaičio būklė=Introduction: The monumental Condition of Donelaitis // Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas. Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos Metai iliustracijos ir vaizdinis kanonas=An Omnipotent Tradition: The Illustrations and the Visual Canon of Kristijonas Donelaitis’s Poem Metai. – Vilnius: LLTI, 2013. – P. 17–28.
 129. Subačius P. V. Antroji Anykščių Šilelio eilutė: skaitymų prielaidos ir padariniai // LKMA Metraštis. – T. 37. – Vilnius: LKMA, 2013. – P. 285–297.
 130. Subačius P. V. Skaitmeninė rekolonizacija // Knygų aidai. – 2013. – Nr. 4. – P. 34–37.
 131. Vaičėnas B. Partizano sąsiuviniai: Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestaciniai tekstai / Parengė K. Driskius, R. Mozūraitė, P. V. Subačius. – V.: Tautos paveldo tyrimai, 2013. – X, 336, ccxviii p.
 132. Subačius P. V. On the Importance of One Character: Some Afterthoughts on The Forest of Anykščiai // Textual Cultures: Texts, Contexts, Interpretation. – Vol. 8. – No. 2. – Bloomington: Indiana University, 2013, p. 142–155, ISSN 1933-7418, DOI: 10.14434/tc.v8i2.13279.
 133. Subačius P. V. [Recenzija: be antraštės:] Tomas Andriukonis, Originalieji Antano Baranausko tekstai (1853–1863) – rašymo istorija, 2013 // Archivum Lithuanicum. – 2013. – Nr. 15. – P. 501–508. Subačius P. V. Metų metai: Krikščionys Lietuvoje 2009–2013 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2014. – Nr. 1. – P. 10–20.
 134. Subačius P. Wobec carskiego prawosławia i narodzin świadomości narodowej (1841–1904); Dekada, która przechodzi do historii (1990–2000) // Dzieje chrześcijaństwa na Litwie / Tł. Katarzyna Korzeniewska. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014. – P. 266–305, 440–450.
 135. Subačius P. Kaip loja rimti šunys: A. Gailius. Penkiapėdžio sugrįžimas rec. // Knygų aidai. – 2014. – Nr. 1. – P. 24–26.
 136. Reforma Lietuvoje: Įžvalgos apie mokslo ir studijų pertvarką / Specialusis redaktorius, [sudarytojas] P. Subačius. – Vilnius: Alma littera, 2014. – 280 p.
 137. Subačius P. V. Kaip romiam pasauliečiui atsivėrė religinė Šiluva: V. Butkus. Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje, 2014 rec. // Colloquia. – 2014. – Nr. 32. – P. 186–192.
 138. Subačius P. V. Vaizdai ir vaizdeliai suaugusiems: Prano Mašioto šviesa, 2013 rec. // Knygų aidai. – 2014. – Nr. 2. – P. 26–29.
 139. Subačius P. V. “Folded to fit into a pocket…”: Delivering a Sermon without Pulpit and Cassock // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 11 / Ed. by Wim Van Mierlo. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2014. – P. 155–170.
 140. Subačius P. V. Nušlifuoti deimantą, arba kuo Maironis įdomus ne vien pokolonijiniams kraštams // Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai: Straipsnių rinkinys / Sud. Manfredas Žvirgždas. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. – P. 89–113. – ISBN 978-609-425-132-0.

III. Kitos publikacijos (atrinktas sąrašas)

 1. Subačius P. Vėjų pagairėje: kn. Zurba A. Skersvėjis: [Recenzija] // Komjaunimo tiesa. – 1985. – Spal. 18. – [Versmės].
 2. Subačius P. Ne tau, Martynai, mėlynas dangus?..: Keletas svarstymų miesto folkloro klausimu // Spartuolis. – 1988. – Nr. 21.
 3. Subačius P. Eilėraščio likimas // Tarybinis studentas. – 1988. – Nr. 13.
 4. Subačius P. Trupiniai iš užmaršties // Tarybinis studentas. – 1988. – Nr. 25.
 5. Subačius P. Prisimintas S. Gimžauskas // Gimtasis kraštas. – 1988. – Nr. 32. – P. 5.
 6. Subačius P. Dvasingumą ir nuovoką praradus // Universitas Vilnensis. – 1989. – Nr. 9.
 7. Subačius P. Idėjų eksportas į Riazanę // Universitas Vilnensis. – 1989. – Nr. 12.
 8. Subačius P. Atsigręžimas į žodį // Komjaunimo tiesa. – 1989. – Geg. 25.
 9. Subačius P. Paaukoję… // Knygnešių krivulė. – 1989. – Nr. 3.
 10. Subačius P. Švietėjo knygnešio atminimui: [Paminklas S. Gimžauskui] // Katalikų pasaulis. – 1989. – Nr. 17/18. – P. 39–40.
 11. Subačius P. Valgančiųjų pasveikinimas // Moteris. – 1989. – Nr. 11. – P. V. – [Kalbos kertelė].
 12. Subačius P. Liūdnos mintys apie linksmą šventę // Universitas Vilnensis. – 1989. – Nr. 27.
 13. Subačius P. Silvestras Gimžauskas: tautinio išsivadavimo kultūros štrichai // Kaišiadorių aidai. – 1991. – Nr. 59. – P. 2–3.
 14. Subačius P. Bulvinis medalis už istoriko honorarą: kn. Kalbėti motinos tarme: [Replika] // Literatūra ir menas. – 1991. – Nr. 31. – P. 7.
 15. Subačius P. Ir svietiškos, ir šventos…: kn. Strazdas A. Giesmės svietiškos ir šventos”: [Recenzija] // Naujasis Židinys. – 1991. – Nr. 10. – P. 58–59.
 16. Subačius P. Prie estetinio objektyvizmo kapo: kn. Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija / Sud. V. Kubilius, t. 1: [Recenzija] // Naujasis Židinys. – 1991. – Nr. 11/12. – P. 83–84.
 17. Subačius P., Zaikauskas E. Viena Klaipėdos krašto lietuviška epitafija // Sietynas. – 1991. – Nr. 10. – P. 83.
 18. Subačius P. Belskimės ir bus atidaryta: [Kalbinės savimonės ugdymas] // Dialogas. – 1992. – Nr. 5. – P. 4.
 19. [Subačius P.] Baltų lankų žolė: žurn. Baltos lankos, Nr. 1: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 1. – P. 78–79.
 20. Subačius P. Provokuojantis klausimas: kn. Raila B. Kodėl antraip?: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 3. – P. 75–76.
 21. Subačius P. „Prabilis skaititoiop mieloiop“: kn. Daukša M. Postilės prakalbos: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 4. – P.76–77.
 22. Subačius P. Kaip greičiau pasiklysti?: kn. Lietuvos kultūros ir gamtos paminklų atlasas: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 5. – P. 78–79.
 23. Subačius P. Įžvalgos ir konstrukcijos // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 5. – P. 64­–65.
 24. [Subačius P.] Fundamentalus kolektyvinis monologas? // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 6. – P. 67–68.
 25. Subačius P. Rimtas folkloro vakaras: [T. Brazio dainų vakaras VU] // Naujasis Dienovidis. – 1992. – Nr. 23/24. – P. 14.
 26. Subačius P. „Nebereiks klumpėtai vargą bristi… “: kn. Miškinis A. Rinktiniai raštai / Pareng. R. Tūtlytė, t. 1: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 7/8. – P. 106–107.
 27. Subačius P. Pasišiaušusiems ir susiglosčiusiems gimnazistams: kn. Lietuvių literatūros skaitiniai X klasei / Sud. A. Žentelytė: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 11. – P. 78–79.
 28. Subačius P. Pluoštelis senųjų fotografijų // Naujasis Dienovidis. – 1992. – Nr. 37/38. – P. 14.
 29. Subačius P. Prarastas ir atrastas Baranauskas // Vakarinės naujienos. – 1992. – Nr. 243. – P. 5.
 30. Subačius P. Paminėjimai ir pamąstymai: [A. Baranausko mirties metinės] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 1. – P. 70–71.
 31. [Subačius P.] Šimtmečio prieblanda: [V. Mykolaičio-Putino šimtmetis] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 2. – P. 69–70.
 32. [Subačius P.] Robinzonų almanachas: kn. Salos: almanachas: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 4. – P. 86–87.
 33. Subačius P. Kelio ženklai: kn. Gairės: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 5. – P. 85–87.
 34. Subačius P. Kunigams apie vyskupą?: kn. Puzaras P. Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinė veikla: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 6. – P. 81–83.
 35. [Subačius P.] Faktų prieblanda: kn. Mūsų švyturiai: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 7/8. – P. 138–139.
 36. Subačius P. Veidu į Lietuvą ir kūnu Lietuvoje: [Santara-Šviesa] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 9. – P. 74–76.
 37. [Subačius P.] Aistis Jonas; Aleknavičius Kajetonas // Magyar Nagylexikon. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993. – K. 1: A–Anc. – P. 309, 454–455.
 38. Subačius P. Užžėlę ir praminti takai: [S. Daukanto jubiliejus] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 1. – P. 81­–82.
 39. Subačius P. Egzodo generacijų išklotinė: kn. Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990 / Red. K. Bradūnas, R. Šilbajoris: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 1. – P. 91–95.
 40. Subačius P. Žanrų šešėlis: kn. Senosios literatūros žanrai: [Recenzija] // Metai. – 1994. – Nr. 3. – P. 143–146.
 41. Subačius P. Apie vieną // Naujasis Dienovidis. – 1994. – Nr. 14. – P. 7.
 42. Subačius P. Vyskupo violetai: kn. Mikšytė R. Antanas Baranauskas: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 4. – P. 86–89.
 43. [Subačius P.] Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika apie spindinčią tiesą: kn. Veritatis splendor: [Recenzija] // Lietuvos rytas. – 1994. – Nr. 195. – P. 41.
 44. [Subačius P.] Jelenos Matvejevnos iškirptė: kn. Drilinga A. Ateiti ir išeiti: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 11. – P. 86–­87.
 45. Subačius P. Klasicistiniai paveikslo rėmai: kn. Vanagas V. Dionizas Poška: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 11. – P. 87–­89.
 46. Lituanistinės studijos užsieniečiams=Lithuanian studies for foreigners / Pareng. J. Pribušauskaitė, M. Ramonienė, P. Subačius. – V.: VU l-kla, 1994. – 74 p.
 47. Subačius P. Kiek Biblijų yra Lietuvoje // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 1. – P. 66–67.
 48. [Subačius P.] Skyrybų bylos tęsinys // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 2. – P. 162–163.
 49. Subačius P. Kauniškiai hesiodai: žurn. Darbai ir dienos, Nr. 1(10): [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 6. – P. 521–524.
 50. Subačius P. Atgailos komentarai: kn. Daujotytė V. Salomėjos Nėries ruduo: [Recenzija] // Literatūra ir menas. – 1995. – Nr. 27. – P. 4.
 51. Subačius P. Skonio sprendimai ir įpročių našta: kn. Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija / Sud. V. Kubilius, t. 2: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 7/8. – P. 604–605.
 52. Subačius P. Kanonai keičia statutą // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 9. – P. 674–675.
 53. Subačius P. Bendruomenė ir hierarchija: Trys posovietinės patirtys // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 11. – P. 863–865.
 54. Subačius P. Tradicijos algoritmas // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 12. – P. 950–951.
 55. Subačius P. Kultūros sidabriniai // Kelyje. – 1996. – Nr. 1. – P. 4.
 56. Subačius P. Proga visuotinei talkai // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 1/2. – P. 67–68.
 57. Subačius P. Spaudos skiltys ir Bažnyčios balsas // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 3. – P. 145–146.
 58. Subačius P. Saugiausioji mokykla // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 4. – P. 239–241.
 59. Subačius P. Pakantumas ar sandora? // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 5. – P. 329–330.
 60. Subačius P. Apsijuokti prieš visą pasaulį? // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 5. – P. 339–341.
 61. Subačius P. Kai nejauku // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 6. – P. 420–422.
 62. Subačius P. Veikėjas iš Dievo įkvėpimo: [Kun. J. Breiva] // Utenis. – 1996. – Nr. 71. – P. 6.
 63. Subačius P. „Ansamblio“ priimamasis: In memoriam Vytautui Kavoliui // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 7/8 . – P. 506–507.
 64. Subačius P. Du raginimai, dvi visuomenės // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 7/8 . – P. 497–498.
 65. Subačius P. Vinco Kudirkos skaitymai apie laisvę senovėje // Kelyje. – 1996. – Nr. 6. – P. 7.
 66. Subačius P. Išgydymo strėlė // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 9. – P. 596–597.
 67. Subačius P. Universitetas susigrąžino bažnyčią? // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 10. – P. 671–673.
 68. Subačius P. Iš virtualios sakyklos // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 3/4. – P. 162–163.
 69. Subačius P. Su abitu ir be jo // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 7/8. – P. 328–329.
 70. Subačius P. Dešimtinės skatikai // Naujasis Židinys-Aidai. – 1998. – Nr. 3. – P. 169–171.
 71. Subačius P. Padangių žemės ūkis // Naujasis Židinys-Aidai. – 1998. – Nr. 4. – P. 257–259.
 72. Subačius P. Slaptoji konstanta: Keletas žodelių apie priešinimosi dvasią // Homo sum: Žodžiai Kazimierui Eigminui. – V.: Lietuvių kalbos ins-to l-kla, 1998. – P. 248–251.
 73. [Subačius P.] Už vartelių išėjus…: kn. Sauka L. Lietuvių tautosaka, 1998: [Recenzija] // Knygų aidai. – 1999. – 01–03. – P. 9–10.
 74. Subačius P. Diskusijos besišaukiant // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 3. – P. 131­–133.
 75. Subačius P. Princesė ir kunigas // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 4. – P. 228–230.
 76. Subačius P. Pasitikėjimo dovana // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 5/6. – P. 313–315.
 77. Subačius P. Recenzento temperamentas // Knygų aidai. – 1999. – Nr. 2. – P. 44–45.
 78. Subacius P. V. Nach der Wende: Osteuropa auf der Suche nach Bürgersinn: Subsidiarität als Kernprinzip: Fachleute sprachen in Vilnius über den Beitrag der Kirche zum Wiederaufbau der Zivilgesellschaft // Die Tagespost. – 1999. – Nr. 142. – S. 5.
 79. Subačius P. Laiškas redaktoriui: Apie balvonus ir baletą // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 11/12. – P. 521–524.
 80. Subačius P. Lauktuvės iš amžinojo miesto // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 11/12. – P. 568–571.
 81. Subačius P. Vadovas po areopagus // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 4. – P. 191–193.
 82. Subačius P. Foley argumentas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 5. – P. 269–271.
 83. Subačius P. Kongresas: slėpinys ir žinia // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 6 . – P. 296–298.
 84. Subačius P. Kalnų broliai // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 7/8. – P. 408–410.
 85. Subačius P. Svarbos matlankis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 11/12. – P. 563–566.
 86. Subačius P. Apie kultūras ant refleksijos pasaitėlių // Žodžio versmės. – 2000. – Nr. 6. – P. 2–7.
 87. Subačius P. Slėpinys ir žinia // Lietuvos II Eucharistinis kongresas: Fotodokumentinis leidinys. – K.: Lietuvos II Eucharistinio kongreso organizacinis komitetas, 2000. – P. 5–6.
 88. Subačius P. Šventosios Romos Bažnyčios kardinolai Lietuvoje: Istorinės ir sociokultūrinės paralelės // Voruta. – 2001. – kovo 17.
 89. Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Šeinius I. Raštai, t. 1, pareng. J. Žėkaitė, 2001: [Recenzija] // Literatūra: Mokslo darbai. – 2001. – 43(1). – P. 136–137; 2001 E–1. 
 90. Subačius P. Besivaržančioji // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 4. – P. 190–193.
 91. Subačius P. Išpažinimų pripažinimas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 6. – P. 345–348.
 92. Subačius P. Darbotvarkėje – religingas europėnas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 9. – P. 485–487.
 93. Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Valančius M. Raštai, t. 1, pareng. V. Vanagas, red. B. Vanagienė, 2001: [Recenzija] // Literatūra: Mokslo darbai. – 2001. – 43(1). – P. 138–142; 2001 E–3. 
 94. Subačius P. Inteligentas krikščionis: šiandien ir prieš karą [Stasio Šalkauskio mirties 60-mečiui] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 12. – P. 654–657.
 95. Subačius P. Sielovada: svarstymas drauge // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 12. – P. 701–703.
 96. Subačius P. Pastoracinė situacija ir perspektyvos Kauno arkivyskupijoje: pasauliečio žvilgsnis // Kauno arkivyskupijos naujienos. – Nr. 10. – Priedas. – 2002. – P. 28–30.
 97. Subačius P. Kas vaikšto po aikštes // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 5. – P. 270–273.
 98. Subačius P. Apie mokslinius ir reprezentacinius leidinius // Knygų aidai. – 2002. – Nr. 1. – P. 42–43.
 99. Subačius P. Bendraminčių rūpestis ir Dievo pagalba // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 6. – P. 342–344.
 100. Subačius P. Arkikatedros aikštė: veiksmas ir vyksmas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 7/8. – P. 416–418.
 101. Subačius P. Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 17: Nacionalizmas ir emocijos, 2001: [Rec.] // Knygų aidai. – 2002. – Nr. 3. – P. 16–17.
 102. Subačius P. Apsukus ratą… // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 9/10. – P. 485–487.
 103. Subačius P. Deklaruojanti nepasitikėjimą žmogumi // Dialogas. – 2002. – Nr. 42. – P. 9–10.
 104. Subačius P. Kunigų svajonė ant NATO slenksčio // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 1/2. – P. 47–49.
 105. Subačius P. „Kai pati tauta šventa, šventųjų nematyti…“ // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 3. – P. 82–83.
 106. Subačius P. Šeimos bastionas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 3. – P. 127–130.
 107. Subačius P. Skaičiai, arba pažvelgti tiesai į akis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 4. – P. 199–201.
 108. Subačius P. Gandrai – euroskeptikai? // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 5. – P. 262–264.
 109. Subačius P. Pavedėjimai Dievopi // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 9. – P. 438–440.
 110. Subačius P. Lyg pirmųjų misijų dienomis… // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 10. – P. 554–556.
 111. Subačius P. Apie priekaištus Antanui Baranauskui // Anykščiai: krašto kultūros istorijos puslapiai. – T. 20. – 2003. – P. 5–6.
 112. Subačius P. Dienoraštis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 3. – P. 77–78.
 113. Subačius P. V. Apie nepaprastumo menkystę ir recenziją kaip tarnystę // Knygų aidai. – 2004. – Nr. 4. – P. 2–3.
 114. Subačius P. Universitetas: galvos ir pašaukimai // Kultūros barai. – 2005. – Nr. 4. – P. 13–17.
 115. Subačius P. Dienoraštis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2005. – Nr. 5. – P. 147–149.
 116. Subačius P. Geriausių 2005 metų laidų konkurso „Pragiedruliai“ derlius // bernardinai.lt. 2006 04 21.
 117. Subačius P. V. Ar katalikai dar gali išsaugoti šeimą? // Artuma. – 2006. – Nr. 5. – P. 12–14.
 118. Subačius P. Žinios iš lygybių fronto // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 6/7. – P. 271–273.
 119. Subačius P. Kultūros spauda ir krikščionybė // Atgimimas. – 2007. – Nr. 17 (04.27).
 120. Subačius P. Vertybės ir politika // Vertybės ir politika: Tarptautinės konferencijos medžiaga. – red. L. Andrikienė. – V.: Baltijos kopija, 2008. – P. 8–9.
 121. Subačius P. Tautiškumo pertvarka Lietuvoje ir Europoje: literatūrinis pjūvis: [Podaktarinių studijų modulis] // Podiplominių studijų vadovas: Metodinė medžiaga / Sud. M. P. Šaulauskas. – V.: VU, 2007. – P. 94–96.
 122. Subačius P. V. Žodelis Lietuvių katalikų mokslo akademijos vardu // B. Povilaitis. Apie įvykius, žmones ir save. – Torontas–Kaunas: Naujasis lankas, 2007. – P. 7–8.
 123. Subačius P. Laiškas Redaktoriui: Apie lygybių isteriją ir uždraustus žodžius // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 5–6. – P. 217–218; angliška versija: „Hysteria of Equality, Forbidden Words and Threat of Fragmentation“ // Values and Politics: Proceedings of the International Conference, May 10–12, 2007, Vilnius, Lithuania. – Ed. by L. Andrikienė. – V.: Baltijos kopija, 2008. – P. 88–93.
 124. Subačius P. Autoritetai – apie kanoną // Universitas Vilnensis. – 2007. – Nr. 10. – P. 6.
 125. Subačius P. Kas šeimą paverčia iššūkiu? // politika.lt; bernardinai.lt . – 2008 03 27.
 126. Subačius P. Jurgis Matulaitis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – T. 14. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. – P. 451–452.
 127. Subačius P. [Tekstai apie Vilniaus arkivyskupiją] // Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovas / Pareng. A. Petraitytė, D. Šmerauskaitė, G. Žukas. – K.: LVK; KIT, 2008.
 128. Markauskaitė N., Maslauskaitė S., Subačius P. Šventasis Karalaitis: religinės ir meninės vaizduotės pilnatis = The Saintly Prince: Fullness of Religious and Artistic Imagination: [Įvadas] // Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje / Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. – V.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. – P. 7–29, 523–534. – ISBN 978-9955-415-91-6.
 129. Subačius P. Dienoraštis: Beveik Artekas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2010. – Nr. 11. – P. 363–366.
 130. Subačius P. Veronika Maknytė-Subačienė (1933–2003) // Mažvydo klubas: Mažvydo knygos bičiulių klubo pėdsakais / Sud. J. Stašaitis, A. Vaičiūnas, B. Vaitkienė. – V.: Krantai, 2010. – P. 122–124.
 131. Subačius P. Moksliškumo liniuotės ir skverbtis tiesos link [: tezės] // Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos: Konferencijos programa, pranešimų tezės. – V.: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2010. – P. 70.
 132. Paulius Subačius: sėdžiu ant literatūros ir istorijos briaunos: [Tautvydo Kontrimavičiaus interviu] // Pasaulio anykštėnas. – 2011. – Nr. 1 (37). – P. 4–7.
 133. Švietimo ir mokslo ministro konsultantas P. Subačius: „Visiems, kurie prisideda prie baimės ir nepasitikėjimo atmosferos kūrimo, turėtų būti gėda“: [Tomo Vaisetos interviu] // www.lrytas.lt. – 2011-04-19.
 134. Popiežius Vokietijoje. Toli nuo Lietuvos: Stanislovo Kairio interviu su Pauliumi Subačiumi // Atgimimas. – 2011. – 2011-09-30.
 135. Subačius P. Lietuvių katalikų mokslo akademijos perspektyvos: telkiantis centras ar memorialas // LKMA Metraštis. – 2011. – T. 34. – Ser. A. – P. 77–85.
 136. Subačius P. Dienoraštis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2012. – Nr. 1. – P. 3–7.
 137. Subačius P. Mokslas ir dvasingumas [Pax Romana Europe konferencijos įžanginis žodis] // LKMA metraštis. – T. 36. – Vilnius, 2012. – P. 175–176.
 138. Subačius P. [Pasisakymas diskusijoje:] Leisti – ar padėti paleisti?: Apskrito stalo diskusija apie lietuvių literatūros klasiką, akademinius raštus ir kita // Colloquia. – Vol. 29. – Vilnius: LLTI, 2012. – P. 170–183.
 139. Subačius P. V. Folded to fit into a pocket… Delivering a sermon without a pulpit and a cassock [Pranešimo tezės] // Editing Fundamentals: Historical and Literary Paradigms in Source Editing: The Ninth International Conference of the European Society for Textual Scholarship, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, 2012 11 22–24. – Haag: Huygens Institute, 2012.
 140. Subačius P. Miestas – Bažnyčiai ar Bažnyčia – miestui? // Politika.lt: Konservatyvios minties leidinys. – 2013. – Pavasaris: Nr. 1. – p. 17.
 141. Ališauskas V., Subačius P., Šepetys N., Vaiseta T. Tarnavimo charizma: Pokalbis redakcijoje: JEm Vilniaus arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio epochą apmąstant // Naujasis Židinys-Aidai. – 2013. – Nr. 3. – P. 213–219.
 142. „Servono principi e ambizioni“: Sarah Numico interviu su Paulius Subačius // Servizio Informazione Religiosa: Europa. – 2013 Luglio 12. – Nr. 52 (2108).
 143. Subačius P. Apie aiškumą ir atvirumą // Naujasis Židinys-Aidai. – 2013. – Nr. 6. – P. 383–384.
 144. Pivašiūnai: Gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas / Sud. ir fotografas Klaudijus Driskius, konsultantas Paulius Subačius. – Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013. – 256 p.
 145. Subačius P. V. Rankraštinio ir sakytinio teksto paribys: kelios metodologinės problemos // Mokslinė konferencija XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir leidybos problemos (XIII Jurgio Lebedžio skaitymai). 2013 m. lapkričio 15 d.: Pranešimų santraukos. – V.: LLTI, 2013. – P. 12.