Algirdas Julius Greimas lietuviškuose archyvuose

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre Algirdo Juliaus Greimo bibliografinis ir archyvinis paveldas sistemingai tiriamas nuo 2015 m. Vykdant įvairius projektus, Centre sukauptas Greimo paveldo skaitmeninis archyvas: jo biografinių dokumentų, publikacijų, rankraščių, laiškų, nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų, prisiminimų apie jį, mokslo darbų skaitmeninių kopijų saugykla. Viešuose ir privačiuose archyvuose rasta Greimo medžiaga ištirta ir dokumentuota, nemenka dalis publikuota periodikoje ir atskirais leidiniais. Nedidelę jos dalį skelbiame šiuose puslapiuose.

Greimo lietuviškų publikacijų bibliografijoje ir archyve atvirai prieinamos dauguma lietuviškų Greimo publikacijų. Šiek tiek multimedijinės medžiagos taip pat skelbiame čia, Greimo nuotraukų bei vaizdo ir garso įrašų skiltyse. Čia atvertame Algirdo Juliaus Greimo tekstinių dokumentų jungtiniame kataloge matysite, kokius tekstinius dokumentus – publikuotus ir rankraštinius – radome ir ištyrėme. Su visa kataloge dokumentuota medžiaga galima susipažinti bei ją tirti nurodytuose archyvuose, kur saugomi dokumentai, arba Greimo paveldo skaitmeninio archyvo laikmenose A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre. 

Toliau skelbiame keletą nepublikuotų Greimo korespondencijos kolekcijų aprašų.

Laiškai Jonui Kabelkai, 1939–1978

Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) Rankraščių skyrius (RS), Jono Kabelkos fondas F226-31.

19 vnt., rankraščiai lietuvių k.: 11 neskelbtų laiškų ir atvirlaiškių; 1 laiškas publikuotas: Sverdiolas A. (sud.), Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, Vilnius: Baltos lankos, 2017.

Deatalus laiškų aprašas prieinamas čia.

Reikšminiai žodžiai: etimologija, frazeologija, leksikologija, semantika.

Minimi asmenys: Vytautas Abraitis (Lola), Jonas Aistis (Kossu-Aleksandravičius), Jonas Basanavičius, Emile Benveniste, Tamara Buchienė, Aleksys Churginas, Garkoni, Grafas, Ona Greimienė, Louis Hjelmslev, Romanas Jakobsonas, Vytautas Kazakevičius, Bronius Kazlauskas, Kostas Korsakas, Jonas Kubilius, V. Masiulis, Meškis, A. Paciukonis, Kazys Papečkys, Ramūnas Paplauskas, Ap. Rocius, Sakalas, Vytautas Antanas Skrinskas, Eliziejus Šlekys, Trakymas, Vaišnys, Ada Zemp (Martinkus).

Vietovardžiai: Berlin, Brazilija, Chicago, Cleveland, Condé, Grenoble, Kanada, Kaunas, La Chaussée, New York, Ottawa, Pisa (Italija), Palermo, Recoin de Chamrousse, Toronto, Urbino, Zviniškių kaimas (Liudvinavas, Marijampolės apskritis).

Institucijos: Baltistikos katedra (VU), California University Press, Carleton University, Pennsylvania universitetas, Vilniaus universitetas.

Leidiniai:   Sémantique structurale, Sémiotique et sciences sociales; Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Gramatika; Kalba (Louis Hjelmslev), Latvių kalba (Jonas Kabelka), Žodžiai ir žmonės (sud. Bronius Savukynas et al.); Baltistica, Gimtasis kraštas, Kalbos kultūra, Problemos.

Korespondencija su Jonu Baliu, 1948–1984

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių tautosakos rankraštynas (LLTI LTR);
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS), A. J. Greimo fondas F245-51.

36 vnt., rankraščiai ir mašinraščiai lietuvių, anglų ir prancūzų k.: 23 A. J. Greimo laiškai J. Baliui; 11 J. Balio laiškų Greimui; 7 Greimo laiškai publikuoti: Sverdiolas A. (sud.) Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, Vilnius: Baltos lankos, 2017; 2 laiškai (1 Greimo laiškas ir 1 Balio laiškas) publikuoti: Tautosakos darbai, nr. 53, 2017, 216–219, parengė Giedrė Šmitienė.                          

Detalus laiškų aprašas prieinamas čia.

Reikšminiai žodžiai: etnologija, liaudies kultūra, lituanistika, mados istorija, mitologija, tautosaka; pokario migracija, lietuvių periodika tremtyje.

Minimi asmenys: Jonas Aistis (Kossu-Aleksandravičius), Kazimieras Alminauskas, Bagdonai, Juozas Balčikonis, Gediminas ir Laima Baliai, Elena Balienė, Jurgis Baltrušaitis (jaun.), Juozas Baltušis, Biezais, Elena Bradūnaitė, Charles Bruneau, Čeičiai, Čiuberkis, Alfonsas Dargis, Mečislovas Davainis-Silvestravičius, Liudas Dovydėnas, Karolis Drunga, Georges Dumézil, Antonin Duraffour, Narcizas Ferencas-Tautvilas, Francisco Franco, Balys Gaidžiūnas, J. Woodrow Hassell Jr., Česlovas Gedgaudas, Marija Gimbutienė, Jonas Grinius, Jonas Žiaurusis, Anna Kaskas, Vincas Krėvė, Michail Kutuzov, J. Lengvenis, Jonas Lenktaitis, Stepas Mackevičius, Ada Martinkus, Jonas Masiulis, Adomas Mickevičius, Juozapas Ignotas Kraševskis, Teodoras Narbutas, Fabijonas Neveravičius, Pajaujis, Petras Didysis, Pranas Petronis, Jano Peyre, Vincas Pietaris, kun. Prunskis, Henrikas Radauskas, Bronys Raila, Vincas Rastenis, Liudvikas Rėza, Vaclovas Rocevičius, Antanas Salys, Raymond Schmittlein, Pranas Skardžius, Algis Skūpas, Z. Slaviūnas, Subačius, J-O. Swahn, Vaira Vikis-Freibergs, Vincas Trumpa, Viliamas, Vytautas, Voldemaras, R. L. Wagner, Zaluba.

Vietovardžiai: Afrika, Aleksandrija, Amerika, Argentina, Berkeley, Bloomington (Indiana), Columbia, Europa, Freiburg, Grenoble (Isère), Havajai, Helsinki, Ispanijos Riviera, Izraelis, Kanarų salos, Kupiškis, La Chaussée, Lietuva, Majorca, New York, Panevėžys, Prancūzija, Paryžius, Portland (Oregon), Stuttgart, Thompson, Tübingen, Victoria (Canada), Vokietija, Washington, USA

Institucijos ir organizacijos: Amerikos ambasada Paryžiuje, Prancūzijos Vidaus reikalų ministerija, Prancūzijos Užsienio reikalų ministerija; Indianapolio simfoninis orkestras, Metropolitan Opera, Musée de l‘Homme; Besançono universitetas, California universitetas, Conseil des Arts du Canada, École de Hautes Études, Grenoblio universitetas, Indianos universitetas, John Hopkins universitetas, Library of Congress, Montrealio universitetas, Office National des Universités françaisés, Vilniaus Pedagoginis institutas, Sorbonos universitetas, Yale universitetas, University of South Carolina, Vilniaus universitetas; Patria; Jaunoji Lietuva, Klevas, Kultūros fondas, VLIK (Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas).

Leidiniai:  La Mode en 1830, Dictionnaire de l’ancien français, Apie dievus ir žmones; Dictionnaire etymologique de la langue française (Albert Dauzat), Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Lexicon Germanico-Lithvanicum et Lithvanico-Germanicum (Jacob Brodowski), Lietuvių enciklopedija, Lietuvių kalbos žodynas (Juozas Balčikonis; Georg Nesselman), Lietuvių tautosakos skaitymai (Jonas Balys), Lietuvos dainos Amerikoje (Jonas Balys), Littauisch-Deutsches Wörterbuch (Friedrich Kurschat), Mirtis ir laidotuvės (Jonas Balys), Šimtas liaudies baladžių (Jonas Balys); Bibliotheque Elzévirienne, Le Correspondant, Nouvele Revue Française, Revue Universell, Société de l'Histoire de France, Slavic Studies Review; Aidai, Ateitis, Baltistica, Darbas, Dirva, Lituanus, Metmenys, Mintis, Onomastika, Šviesa, Viltis.

Laiškai Benediktui Babrauskui, 1954–1958

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC) Chicago, Lietuvių rašytojų draugijos fondas (LRD).

4 vnt., rankraščiai lietuvių k.

Detalus laiškų aprašas prieinamas čia.

Reikšminiai žodžiai: Lietuvių rašytojų draugija, Lietuvių rašytojų draugijos premija.

Minimi asmenys: Kazys Binkis, Gontis.

Vietovardžiai: Alexandrie, Chicago, Villefranche-sur-Mer.

Institucijos: Lietuvių rašytojų draugija, Lietuvių rašytojų draugijos valdyba.

Laiškai Kęstučiui Nastopkai, 1973–1991

Lietuvos literatūros ir meno archyvas (LLMA), Kęstučio Nastopkos fondas (F.349);
Kęstučio Nastopkos privatus archyvas (KN).

 29 vnt., rankraščiai ir mašinraščiai lietuvių ir prancūzų k.: 19 neskelbtų laiškų; 7 laiškai publikuoti: Sverdiolas A. (sud.), Algirdas JuliusGreimas: asmuo ir idėjos 1, Vilnius: Baltos lankos, 2017.

Detalus laiškų aprašas prieinamas čia.

Reikšminiai žodžiai: estetika, figūratyvumas, formalizmas, literatūros kritika ir mokslas, komparatistinė literatūrologija, metafora, mitologija, poetika, semantika, semiotika.

Minimi asmenys: Jonas Aistis (Kossu), Juozas Aputis, Gaston Bachelard, Michail Bachtin, Jurgis Baltrušaitis, Jonas Basanavičius, Georges Bernanos, Denis Bertrand, Gerard Bucher, Algirdas Degutis, Jean Delorme, Marcel Detienne, Paolo Fabbri, Henri Focillon, Jacques Fontanille, Sigitas Geda, Victor Hugo, Roman Jakobson, Carl Gustav Jung, Ugnė Karvelis, Nijolė Kašelionienė, Teresa Keane, Jonas Kubilius, Bronius Kuzmickas, Eric Landowski, Perkūnas Liutkus, Maironis, Guy de Maupassant, Rolandas Pavilionis, Henrikas Radauskas, Vincas Rastenis, Saulius Razma, Bronys Savukynas, Aloyzas Stasiulevičius, Arvydas Šliogeris, Eero Tarasti, Heidi Toelle, Petras Vileišis, Heinrich Wölflin, Albertas Zalatorius, Saulius Žukas.

Vietovardžiai: Aix-en-Provence, Beirutas, Druskininkai, Korėja, Limoges, Lyon, Liublinas, Maskva, Palermas, Paryžius, Sicilija.

Institucijos ir organizacijos: EHESS (Ècole des hautes études en sciences sociales), Centre International d’Études Pédagogique, CNRS (Centre National de la Recherche Scietifique), Limoges (Limožo) universitetas, Mokslų akademija, Kultūros ministerija, Vilniaus pedagoginis institutas, Services Culturelle de’l Ambasade de France, Lyono katalikų universitetas, Bologne (Bolonijos) universitetas, Helsinkio universitetas.

Leidiniai: Apie dievus ir žmones, Apie netobulumą, Apie prasmę, Mitologija šiandien, Pasijų semiotika; Bulletin, Documents de recherche, Actes Sémiotiques; Lietuvių eilėraščio poetika (Kęstutis Nastopka); Gimtasis kraštas, Kultūros barai, Mokslas ir gyvenimas, Pergalė, Poezijos pavasaris; Biblija.

Laiškai Violetai Kelertienei, 1975–1991

Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazė (Akdb, www.musulaiskai.lt), elektroninių dokumentų archyvas, nepublikuotas Violetos Kelertienės korespondencijos fondas;
Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) Rankraščių skyrius (RS), Algirdo Juliaus Greimo fondas (F245), nekataloguota.

19 vnt., rankraščiai ir mašinraštis lietuvių, anglų ir prancūzų k.: 15 neskelbtų laiškų; 4 laiškai publikuoti: Sverdiolas A. (sud.), Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, Vilnius: Baltos lankos, 2017.

Detalus laiškų aprašas prieinamas čia.

Reikšminiai žodžiai: aktantai, frastinės taisyklės, komparatyvistika, literatūros kritika, naratyvinės sekvencijos, naratyvinis diskursas, naratologija, semantika, semiotika, vertimas.

Minimi asmenys: Valdas Adamkus, Jonas Aistis (Kossu), Vitas Areška, Roland Barthes, Kazys Binkis, Kazys Bradūnas, Julius Būtėnas, Birutė Ciplijauskaitė, Edward Costello, Van Dijk, Drungos, Georges Dumézil, Umberto Eco, Paolo Fabbri, Kazys Jankauskas, Ignas Jonynas, Juozas Girnius, Ramūnas ir Mirga Girniai, Jonas Kabelka, Viktoras Katilius, Marius Katiliškis, Juozas Kėkštas, Vytautas Kavolis, Bronislava Kerbelytė, Kostas Korsakas, Julia Kristeva, P. Kunst, Ada Martinkus, Algimantas Mackus, Marcelijus Martinaitis, Czesław Miłosz, Georges Mounin, Paul Olsen, Rolandas Pavilionis, Daniel Patte, Henrikas Radauskas, Bronys Raila, Vincas Rastenis, Michael Riffaterre, Romas Sakadolskis, Rimvydas Šilbajoris, Daiva Tupčiauskaitė-Kviklienė, Delija Valiukėnaitė, Tomas Venclova, Henrietta Vepštienė, Wright, Zigmas Zinkevičius, Viktorija Žygaitė.

Vietovardžiai: Bielefeld, Bologna, Brazilija, Canada, Chicago, Denver, Helsinki, La Chaussée, Los Angeles, Madison, Milwaukee, Nashville, New York, Ottawa, Paryžius, Vilnius, San Diego, Stockholmas, Tabor Farm, Venezuela, USA.

Institucijos ir organizacijos: New York University, Bologna University, Friburgo universitetas, Madisono universitetas Vanderbilt universitetas, Vilniaus Tautosakos archyvas, Vilniaus universitetas, Lietuvos Mokslų Akademija, Lietuvių kalbos institutas; Modern Language Association (MLA); Algimanto Mackaus fondas, Seuil, Larousse; Amerikos balsas.

Leidiniai: Bulletin, Documents de recherche, Du Sense, Du sense II, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Sémiotique didactique; Apie dievus ir žmones; Le Monde, Literatūra ir menas, Literatūros lankai, Metmenys, Varpai.

 

Algirdo Juliaus Greimo lietuviško paveldo kaupimo, sisteminimo ir tyrimų darbai buvo pradėti 2015 m. Lietuvos mokslo tarybai parėmus mokslo projektą „Algirdo Juliaus Greimo paveldo Lietuvoje tyrimai“ (LIT-9-13). 2017 m. šie tyrimai ir Greimo archyvinės medžiagos sklaidos darbas buvo įtraukti į Greimo šimtmečio minėjimų programą, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai skyrus dalinę paramą projektui „Algirdo J. Greimo neskelbtų egodokumentų sklaida“, vėliau tęsti vykdant leidybinius projektus su LMT parama ir be jos. Per visą tyrimų laikotarpį Greimo paveldą kaupė, skaitmenino, stenogramavo, nurašė, dokumentavo, sistemiškai katalogavo bei archyvavo, taip pat tyrė šaltinius, rengė juos sklaidai ir publikavo šiame tinklapyje Jūratė Levina, Laura Misiūnaitė, Austėja Oržekauskienė, Magdalena Slavinska, Silvija Stankevičiūtė ir Marius Tverijonas, darbui vadovavo Jūratė Levina.

                                                                                                                                                                                                                 Paskutinis atnaujinimas 2022.2.10.