Doc. dr. Dalia Satkauskytė

satkauskyte[at]yahoo.com

DĖSTOMI KURSAI

Sociokritika
Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo aspektai

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS:

I Monografijos

Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.

II Straipsniai ir recenzijos:

Straipsniai ir recenzijos Lietuvos mokslo leidinių sąrašo žurnaluose ir straipsniai bei recenzijos, įtraukti į tarptautines duomenų bazes :

 1. Lūžio pėdsakas: gamtos vaidmuo Vinco Mykolaičio-Putino ir Jono Aisčio poezijoje, Žmogus ir žodis. Literatūrologija: Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004, 6, p. 22-25.
 2. Kaip atsiranda poetai, Baltos lankos, Nr. 18/19, Vilnius, 2004, p. 73-89.
 3. Pokolonijonės teorijos ir lietuvių literatūra. Derinimo galimybės ar pavojai, Komparatyvistika ir kultūros savivoka, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Tartu universitetas, Limožo universitetas, 2004, p. 48-55.
 4. Įvykis, iššūkis ar senų tiesų patvirtinimas? Keletas pastabų apie Neringos Abrutytės poeziją su teorinėmis digresijomis. Darbai ir dienos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005, Nr. 42, p. 189-195.
 5. Teorijos išbandymas praktika, D. Lapkaus knygos „Poteksčių ribos: uždraustos tapatybės devintojo dešimtmečio lietuvių prozoje“ recenzija, Literatūra, 47 (1), 2005, p. 108-113.
 6. Peizažas, likimas ir subjektas Antano Vaičiulaičio romane Valentina, Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 11-26.
 7. (Ne) kitas požiūris, Kultūros barai, 2006, Nr. 5. p. 86-88.
 8. Tekstas, kontekstas ir istorija Algirdo Juliaus Greimo veikaluose. Colloquia , 2006, Nr.16, p. 11-22.
 9. Gamta poetinėse sąmoningumo struktūrose, Žmogus ir žodis, 2007 II, p. 27-34.
 10. Drabužio figūros vaidmuo subjektyvumo raiškoje (Antano Baranausko Kelionė Peterburkan), Teksto slėpiniai, 11, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 63-81.
 11. Kultūrinė didaktinių dainų vertė, [Jurga Sadauskienė, Didaktinės lietuvių dainos], Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 190-196.
 12. Netyčinė poskolonijizmo dekonstrukcija [Dalia Cidzikaitė, Kitas lietuvių prozoje], Colloquia, 2009, Nr. 22, p. 158-167.
 13. Poelmika su Literaturwissenshaft: dvi semiotikos strategijos, Colloquia, 2009, Nr. 23, p. 23-31.

Straipsniai kituose recenzuojamuose užsienio leidiniuose:

 1. Практика постколониальной критики: возможности и риск, Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 9, Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004, p. 247-257.
 2. The New Image of Poet, or Who Creates the Creator in Contemporary Lithuania. We Have Something in Common: The Baltic Memory, Tallin: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia, 2006 p. 123-132.

Straipsniai kituose recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose:

 1. Kritikos misija Juozo Keliuočio požiūriu, Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos, Vilnius: Lietuvių literatūros institutas, 2003, p. 24-30.
 2. Jono Aisčio poezija: recepcijos aktualumas, Jonas Aistis. „Praregėjęs ilgesio akim“ (serija Colloquia), Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 15-21.
 3. Gamtos vieta ir vertė Vinco Mykolaičio-Putino bei Jono Aisčio lyrikoje, Vertybių raiška literatūroje. Lietuvių raštijos studijos, II tomas, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005, p. 132-142.
 4. Ezopo kalba kaip teorinis konceptas, arba kaip mums kalbėti apie sovietmečio literatūrą, Archaika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 85-94.

Moksliniai straipsniai, recenzijos ir publikacijos kituose Lietuvos leidiniuose:

 1. Paradoksalusis J. Aistis, Gimtasis žodis, 2004, 7, p. 31-34.
 2. Kam dar rašoma? Literatūra ir menas/ 2005 vasario 25, p. 4
 3. Johnas Fowlesas Lietuvoje, arba populiarumo rizika, Literatūra ir menas, 2006 lapkr.3 , Nr. 40. p. 4-5.
 4. Ezopo kalba kaip teorinė sąvoka, arba kaip mums kalbėti apie sovietmečio literatūrą, Metai, 2007, Nr. 5, p. 102 -107.
 5. Postmodernizmas kaip konjunktūra, Metai, 2008, p. 80-90, Nr. 2.
 6. Literatūros kūrinio interpretavimo problemos, Gimtasis žodis, 2009 Nr. 3, p. 18-23; Nr. 4, p. 22-26

III Vadovėliai ir metodinės priemonės

 1. Antroji neoromantikų karta, Literatūros vadovėlis 11 klasei. Mokinio knyga bendrajam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 282-299.
 2. Neoromantikai. Salomėja Nėris, Literatūros vadovėlis 11 klasei, II d. Mokinio knyga išplėstiniam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 278-301.
 3. Henrikas Radauskas. Egzodo literatūra. Poezijos horizontai. Judita Vaičiūnaitė, Nijolė Miliauskaitė, Tomas Venclova, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda. Literatūros vadovėlis 12 klasei. Mokinio knyga bendrajam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 24-34, 115-129, 235-259.
 4. Henrikas Radauskas. Egzodo literatūra. Literatūros vadovėlis 12 klasei, I d. Mokinio knyga išplėstiniam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 51-65, 228-253.
 5. Poezijos horizontai. Judita Vaičiūnaitė, Nijolė Miliauskaitė, Tomas Venclova, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, Literatūros vadovėlis 12 klasei, II d. Mokinio knyga išplėstiniam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 72-120.
 6. Kaip rašyti bakalauro (magistro) darbą. Metodiniai nurodymai lietuvių filologijos programos literatūrologijos šakos studentų mokslo darbams (kartu su Vytautu Martinkum), Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007, 31 p.

IV Studijos

Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.