Prof. dr. Dalia Satkauskytė

Lietuvos mokslo premijos ir Bronio Savukyno premijų laureatė (2020)

TYRIMŲ SRITYS

Semiotika
Kultūros semiotika
Literatūros sociologija
Sociokritika
Pokolonijinė teorija
XX-XX a. lietuvių literatūra
Sovietinio laikotarpio literatūros ir kultūros tyrimai
Kanono tyrimai

DĖSTOMI KURSAI

Sociokritika

PUBLIKACIJOS

I. Monografijos

 1. Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, 111 p., ISBN 9986-513-13-8.
 2. Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 267 p., ISBN 978-9955-698-80-7.

II. Kolektyvinės monografijos ir straipsnių rinkinys (sudarymas, mokslinis redagavimas)

 1. Dalia Satkauskytė (sudarymas ir mokslinis redagavimas), Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, 519 p., ISBN 978-609-425-143-6.
 2. Dalia Satkauskytė, Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 560 p. ISBN. 978-609-425-246-4.
 3. Dalia Satkauskytė, Aušra Jurgutienė (eds.) The Literary Field under Communist Rule, Boston: Academic Studies Press, 2018, 260 p. ISBN: 9781618119773 (hardcover).

III. Skyriai kolektyvinėse monografijose

 1. Dalia Satkauskytė, Ezopo kalba, Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 261-273.ISBN 978-609-425-246-4.
 2. Dalia Satkauskytė, Socialistinis realizmas, Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 211-237. ISBN 978-609-425-246-4.
 3. Dalia Satkauskytė, Sovietmečio literatūros iššūkis, Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 7-24, ISBN 978-609-425- 143-6.
 4. Dalia Satkauskytė, Socrealizmo dekonstrukcija jo paties priemonėmis, arba mimetinės rezistenci jos klausimu, Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 343-368, ISBN 978-609-425-143-6.

IV. Straipsniai ir recenzijos recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose) mokslo leidiniuose

 1. Dalia Satkauskytė, The Thing in Modern Lithuanian Poetry: From Social Imprint to Metaphor of Subjectivity, Things in Poetry, edited Josef Hrdlička and Mariana Machová, Praha: Charles University Karolinum Press, 2022. p. 225-276. ISBN 978-246-4939-9.
 2. Satkauskyte, Actualité de Maupassant, Greimas aujourd’hui : l’avenir de la structure, AFS Éditions, 2019, p. 770-776. ISBN  979-10-95835-01-1. http://afsemio.fr/wp-content/uploads/1.AFS-Actes-2017.REVU-DB.040720.pdf
 3. Dalia  Satkauskytė, Small Literature as a Problem. Could It Be Solved?, Interlitteraria, 2019, 24/2, p. 275-289. ISSN 1406-0701 (print),  2228-4729 (online) (leidinys įtrauktas į Clarivate Analytics Web of Science ir SCOPUS duomenų bazes).  https://ojs.utlib.ee/index.php/IL/article/view/IL.2019.24.2.2/11269
 4. Dalia Satkauskytė, Imanentiškumo principas Greimo semiotikoje, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 2, Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 299-218. ISBN 978-609-470-109-2.
 5. Dalia Satkauskytė, The impossibility of immanence: A contemporary perspective on Algirdas Julius Greimas’ Maupassant, Sign Systems Studies, 2017  Vol 45, No 1/2,  p. 120-136. ISSN 1406-4243 (print) ISSN 1736-7409 (e-journal) (leidinys įtrauktas į Clarivate Analytics Web of Science ir SCOPUS duomenų bazes). https://ojs.utlib.ee/index.php/sss/article/view/SSS.2017.45.1-2.08/10910
 6. Dalia Satkauskytė, The Role of Aesopian Language in the Literary Field: Autonomy in Question, The Literary Field under Communist Rule, Boston: Academic Studies Press, 2018, p. 18 -36. ISBN 9781618119773 (hardcover).
 7. Dalia Satkauskytė, Introduction,The Literary Field under Communist Rule, Boston: Academic Studies Press, 2018, p.viii-xvii. ISBN 9781618119773 (hardcover).
 8. Dalia Satkauskytė, Algimantas Mackus kaip kultūrinis herojus, Darbai ir dienos, 2018, Nr. 69, p. 129-140. ISSN 1392-0588 (spausdintas), ISSN  2335-8769 (internetinis). https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36796/1/ISSN2335-8769_2018_N_69.PG_129-140.pdf
 9. Dalia Satkauskytė, Janinos Degutytės poezijos socialumas, Colloquia, 2018, Nr. 41 p. 72-88. ISSN 1822-3737. (leidinys įtrauktas į SCOPUS duomenų bazę). http://www.llti.lt/failai/Colloquia41-Satkauskyte-72-88.pdf
 10. Dalia Satkauskytė,  Asmeninė poezijos istorija (Algio Kalėdos monografijos Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai, arba tarp Dioniso ir Apo lono, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 245 p., recenzija), Colloquia, 2018, Nr. 40, p. 153-158. ISSN 1822-3737.
 11. Dalia Satkauskytė, (Recenzuojama: Arūnas Streikus, Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje), Archivum Lithuanicum, 2019, Nr. 21, p. 319–326.  ISSN 1392-737X.
 12. Dalia Satkauskytė, Poetikos negalimybė, arba Ezopo kalba semiotikos ir literatūros sociologijos akiratyje, Colloquia, Nr. 36, 2016, p. 13-30. ISSN 1822-3737. http://www.llti.lt/failai/Colloquia36_spaudai_13-30.pdf
 13. Dalia Satkauskytė, Text, Context and History in Algirdas Julius Greimas' Works, Proceedings of the 11th World Congress of the IASS/AIS (Vol.3): Our World: A Kaleidoscopic Semiotic Network. Ed. Haihong Ji. pp. 329-336, 2014. ISBN 978-7-5630-3752-0.
 14. Dalia Satkauskytė, Tarp teksto ir konteksto: sociokritika kaip kompromisas, Colloquia, 2013, Nr 31, p. 13 -29. ISSN 1822-3737http://www.llti.lt/failai/Colloquia31_internetui_Satkauskyte.pdf
 15. Dalia Satkauskytė,  Kodėl Škėma ne Camus, arba šis bei tas apie lietuviškąjį egzistencializmą, in:  Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 39-51. ISBN 978-609-425-078-1.
 16. Dalia Satkauskytė,  „Lėtas transkultūrinis tapsmas“ ir jo vertės naujausioje lietuvių emigrantų literatūroje,  Žmogus ir žodis, 2012, Nr. 14, p. 31-38.  ISSN 1392-8600.
 17. Dalia Satkauskyte, Lexpression de la subjectivité dans la littérature. Le paradoxe du changement,  Le paradoxe et ses usages, Budapest: TintaKönyvkiadó, Limoges: Editions Lambert-Lucas, 2011, p. 167-180. ISBN 978-963-9902-31-2 (France 978-2-35935-035-7).
 18. Dalia Satkauskyė, Egzilinė (ne)tapatybė naujausioje lietuvių emigrantų literatūroje, Oikos, 2011, Nr. 2(12), p. 120-129. ISSN 2351-6461. https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32831/1/ISSN2351-6461_2011_N_2_12.PG_120-129.pdf
 19. Dalia Satkauskytė, Postmodernism as Conjuncture, Transitions of Lithuanian Postmodernism.Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period. Kvietkauskas, Mindaugas (Ed.)Rodopi: Amsterdam, New York, 2011, p. 177–200. ISBN 978-90-420-3441-9.
 20. Dalia Satkauskytė, Nowy wizerunek poety,  czyli jak się rodzi poeci we współczesnej Litwie,  Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska,  opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p. 68–82. ISBN 978-83-61552-40-6.
 21. Dalia Satkauskytė, Liudo Vasario socialumas pagal Kostą Korsaką, arba naujos senos Altorių šešėly interpretavimo perspektyvos,  Colloquia, 2010, Nr. 24, p. 72-83. ISSN 1822-3737. http://www.llti.lt/failai/Nr24_Str_Satkauskyte.pdf
 22. Dalia Satkauskytė, Ezopo kalba kaip teorinis konceptas, arba kaip mums kalbėti apie sovietmečio literatūrą, Archajika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 85-94. ISBN 978-9955-33-382-1.
 23. Dalia Satkauskytė, The New Image of Poet, or Who Creates the Creator in Contemporary Lithuania, We Have Something in Common: The Baltic Memory, Tallin: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia, 2006, p. 123–132. ISBN 978-9985-9836-5-2.
 24. Dalia Satkauskytė, Tekstas, kontekstas ir istorija Algirdo Juliaus Greimo veikaluose,  Colloquia, 2006, Nr. 16, p. 11–22. ISSN 1822-3737. http://www.llti.lt/failai/Nr16_02_Satkauskyte.pdf

V. Straipsniai ir recenzijos kultūros ir meno leidiniuose

 1. Dalia Satkauskytė, Pasaulis parašytas tam, kad jame vyktų gyvenimas. (Alfonso Andriuškevičiaus knygos Sufalsifikuoti dienoraščiai, Vilnius: Apostrofa, 2017, recenzija, Šiaurės Atėnai, 2018 rugsėjo 7 d., Nr. 17, p. 5. ISSN 1392-7760. http://www.satenai.lt/2018/09/07/pasaulis-parasytas-tam-kad-jame-vyktu-gyvenimas/.
 2. Dalia Satkauskytė, Kas bijo Sigito Parulskio? in: Sigitas Parulskis, Subjektyvi kronika (serija „Gyvoji klasika”), sud. Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, p. 6-19. ISSN 2335-7053.
 3. Dalia Satkauskytė, „„Įtrūkusios mėnesienosir BVP”, Literatūra ir menas, 2019 03 08; https://literaturairmenas.lt/literatura/dalia-satkauskyte-itrukusios-menesienos-ir-bvp.

VI. Publikacijos kultūros, meno ir kituose leidiniuose

 1. Nerimas dėl humanitarinių mokslų reformos: besikeičiantis kalbėjimo tonas”, kartu su Elžbieta Banyte ir Jurga Katkuviene, https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/nerimas-del-institutu-reformos-besikeiciantis-kalbejimo-apie-moksla-tonas-233-944270?copied.
 2. Dalia Satkauskytė, „Tegyvuoja Nacionalinis biurokratinė apšvietos centras“, Literatūra ir menas, 2018 m. rugsėjo 28 d. , p. 18-19, ISSN 0233-3260. http://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-tegyvuoja-nacionalinis-biurokratines-apsvietos-centras
 3. Dalia Satkauskytė, „Apie kartas ir hierarchijas”, Literatūra ir menas, 2018 m. lapkričio 9 d. , p.15, ISSN 0233-3260. http://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-apie-kartas-ir-hierarchijas
 4. Dalia Satkauskytė, „Apie streiką, naujakalbę ir mokslo ekonominę naudą”, Literatūra ir menas, 2018 m. gruodžio 21 d. , p. 18, ISSN 0233-3260. http://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-apie-streika-naujakalbe-ir-mokslo-ekonomine-nauda?fbclid=IwAR1gTi3cglMEiJmIg-Gm0bg_gEgSFdmmFeJg8AOWrQNkC-dfibZvxFwWWnw
 5. Dalia Satkauskytė, „Apie literatūros socialumą”, Literatūra ir menas, 2019 02 08; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-apie-literaturos-socialuma.
 6. Dalia Satkauskytė, „Triukšmai dėl premijų”, Literatūra ir menas, 2019 04 05; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-triuksmai-del-premiju.
 7. Dalia Satkauskytė, „Fantazijos akademinio pasaulio tema”, Literatūra ir menas, 2019 05 03; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-fantazijos-akademinio-pasaulio-tema.
 8. Dalia Satkauskytė, „Nykos-Niliūno šimtmetis. Piemuo, skaitąs prancūziškai”, Literatūra ir menas, 2019 07 12; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-nykos-niliuno-simtmetis-piemuo-skaitas-prancuziskai.
 9. Dalia Satkauskytė, „Su rugsėjo 1-ąja, arba Anapus tikrovės principo”, Literatūra ir menas, 2019 09 13; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-su-rugsejo-1-aja-arba-anapus-tikroves-principo.
 10. Dalia Satkauskytė, „Vargšas Vaižgantas”, Literatūra ir menas, 2019 10 11; https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-vargsas-vaizgantas.
 11. Dalia Satkauskytė, „Kaip aš sulaužiau pažadą”, Literatūra ir menas, 2020 11 20, Nr 20, p. 15, https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-kaip-as-sulauziau-pazada?fbclid=IwAR3FRPfEkSktNW5aFZzgKORmjPMV6J2L5HcZIJ7a81LKUNOICTAbTe-zL8Y.
 12. Dalia Satkauskytė, Bruch und Kontinuität: Litauische Literatur in der Sowjetzeit, 100 Jahre litauische Literatur: Ein Crashkurs, Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2017, p. 53-63.

VII. Kitų knygų sudarymas

 1. Sigitas Parulskis, Subjektyvi kronika (serija „Gyvoji klasika”), sud. Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, p. 6-19. ISSN 2335-7053.