Associate Professor Dr. Jūratė Levina

jurate.levina@flf.vu.lt

https://orcid.org/0000-0001-8721-9467

©Regimantas Tamošaitis

 

FIELDS OF RESEARCH

Phenomenology and hermeneutics of literature
Phenomenological and hermeneutic methodology of the humanities
Modernism in anglophone literature, especially T. S. Eliot and James Joyce

TEACHING

Phenomenology of Literature (MA)
Master's Thesis seminar (MA)
T. S. Eliot (MA, BA; in English)
James Joyce (MA, BA; in English)
Introduction to the Theory of Literature (BA)
Analysis of Literary Discourse (BA)

PUBLICATIONS

I. Peer-reviewed papers

 1. „Uždaros visuomenės fenomenologija Antano Vienuolio „Paskenduolėje“: antropologiniai profiliai“. Literatūra 65.1 (2023), p. 55–83. DOI: https://doi.org/10.15388/Litera.2023.65.1.4
 2. Trys žingsniai literatūros fenomenologijos link su Arūnu Sverdiolu“, Problemos, Priedas: Skiriama Arūnui Sverdiolui, 2020, p. 81–91. Doi: https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.8 
 3. Trys Greimo estetikos“, Colloquia, nr. 42, 2019, p. 113–134. http://www.llti.lt/failai/Colloquia42_Levina-113-134(2).pdf 
 4. „Nereprezentacinė modernizmo estetika: Joyce’o nušvitimai“, Baltos lankos, nr. 40, 2019, p. 57–76.
 5. "On the Corporeal Origins of Language: Derrida Says Yes to Joyce" / „Apie kūniškąsias kalbos ištakas: Derrida kalba su Joyce'u“, Athena: Philosophical Studies / Filosofijos studijos 13 (2018): 57–66.
 6. „Privačioji Greimo semiotika“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 2, sud. Arūnas Sverdiolas ir Eric Landowski, Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 231–271.
 7. The Aesthetics of Phenomena: Joyce’s Epiphanies,’ Joyce Studies Annual 2017: 185–219. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/26798616 
 8. Nežinomas Greimas egodokumentų archyvuose“, Darbai ir dienos, nr. 68, 2017, p. 71–84. https://portalcris.vdu.lt/server/api/core/bitstreams/cadf4325-525a-4d0a-bce1-a95855a245ad/content 
 9. Speaking the Unnameable: A Phenomenology of Sense in T. S. Eliot’s Four Quartets,’ Journal of Modern Literature 36.3 (Spring 2013): 194–211. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.2979/jmodelite.36.3.194 
 10. „Ką sakė Greimo tyla: Živilę Šlekytę-Stanton kalbina Jūratė Levina,” Baltos lankos, nr. 33, 2010, p. 170-191; kartota: Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 549–566.
 11. «Текстуальные стратегии авторского самоутверждения на литературном Олимпе: роман Вирджинии Вульф Орландо.» Opus#4-5. Нобелевская лекция. Чтение. Literatūra, nr. 51.5, 2009, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 63–74.
 12. „Sally’ės Potter Orlando apie tekstinės tapatybės matmenis (ne)literatūriškame kine.” Baltos lankos, nr. 23, 2006, p. 117-149.
 13. ‘Textuality of Visual Insertions in Orlandoby Virginia Woolf,’ Acta litteraria comparativa. Cultural Intertexts, nr. 2, 2006, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, p. 175–183.
 14. Tekstinių ir diskursinių ribų laužymas Johno Banville’io romane Atėnė, Literature. Studies of Western Literature, nr. 46.4, 2004, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 86–94. Doi: https://doi.org/10.15388/Litera.2004.4.8178 

II. Translations

 1. Greenblatt, Stephen. Vilas ir pasaulio valia: Kaip Šekspyras tapo Šekspyru. Vilnius: Mintis, 2007.
 2. Berryman, John. Iš „Sonetų Krisui“, 36. Šiaurės Atėnai, nr. 3 (1427), 2024 m. vasario mėn. 9 d., p. 3. < http://www.satenai.lt/2024/02/09/is-sonetu-krisui-36/ >
 3. Parret, Herman, „Kalbotyra, struktūralizmas ir diskurso analizė. [Algirdą Julių Greimą] Kalbina Herman Parret“, Algirdas Julius Greimas, Pokalbiai, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2022, p. 55–85.
 4. Thomas F. Broden, „Algirdas Julius Greimas: vaikystė, mokslai ir karo metai“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 635–711.
 5. Thomas F. Broden, „[A. J. Greimo] Gyvenimo chronologija“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, p. 741–748.
 6. Williams, Raymond, „Gramatiniai vaizduotės laikai“, XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams, I d., red. Aušra Jurgutienė, Vilnius: LLTI, 2011, p. 329–338.
 7. Eco, Umberto, „Tarp autoriaus ir teksto“, XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. II d. Vilnius: LLTI, 2011, p. 267–285.
 8. Riffaterre, Michael, „Aprašant poetines struktūras: du požiūriai į Baudelaire’o les Chats”, XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams, II d, Vilnius: LLTI, 2011, p. 323–357.
 9. Greenblatt, Stephen, „Rasinė atmintis ir literatūros istorija“, Baltos lankos, nr. 27, 2007, p. 22–43.

III. Manuscript editing

 1. Algirdas Julius Greimas, Apie viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.
 2. Algirdas Julius Greimas, „Eruditų humanizmas“, Baltos lankos, nr. 40, p. 209–215, su įvadiniu komentaru: „Neskelbta Greimo paskaita“, p. 206–208.
 3. Algirdas Julius Greimas, laiškai, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p.171–470.
 4. Algirdas Julius Greimas, „Pirmasis intelektualinės biografijos bandymas“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 23–29.
 5. Algirdas Julius Greimas, „Aleksys Churginas. Vietoj nekrologo“, Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 21–22.
 6. Algirdas Julius Greimas, „Paprastų ir aiškių idėjų krašte“, Tarp knygų, nr. 11, 2017, p. 25–26, su įvadiniu komentaru: „Greimo efemeridės“, p. 22–24.
 7. Neskelbtos Greimo recenzijos apie lietuvių literatūros istoriją (Pranas Naujokaitis, Lietuvių literatūra; Juozas Girnius, „Grįžtant prie Žemės Literatūros lankuose), Colloquia, nr. 39, 2017, p. 125–134.
 8. Tautosaka“, Neskelbta Greimo recenzija apie Jono Balio Lietuvių tautosakos skaitymus, Tautosakos darbai, nr. 54, 2017, p. 235–238.

IV. Reference

 1. Thomas F. Broden with Jūratė Levina, "Bibliography and Open-Access Archive of Greimas's Lithuanian Publications," in Lithuanian and English.
 2. Jūratė Levina with Silvija Stankevičiūte et al., „Algirdo Juliaus Greimo tekstinių dokumentų jungtinis katalogas“.
 3. Jūratė Levina with Silvija Stankevičiūte et al., „Algirdas Juliaus Greimas lietuviškuose archyvuose“, platform for publication of selected Greimas's archival material. 

V. Reviews in peer-reviewed press

 1. Review of Mikas Vaicekauskas, Motiejus Valančius Notes and Reminiscences Manuscripts in Lithuanian Science Society: The History of 1911-1914, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, in: Multilingualism and Textual Scholarship, eds. Wout Dillen, Caroline Macé and Dirk Van Hulle, special issue of Variants: The Journal of the European Society of Textual Scholarship 9 (2012): 285–287.
 2. ‘A Report on a One-Day Colloquium, “Ulysses: 25 Years Critical and Synoptic Edition,” London, England, 6 November 2009,’ James Joyce Quarterly 46.3-4 (Spring-Summer 2009): 427–429.

VI. Publications in cultural periodicals and other press

 1. Lectio ultima absolventibus: apie kalbą ir jos mylėtojus“, Šiaurės Atėnai, nr. 14 (1342), 2020 m. liepos 24 d., p. 7; kartota: bernardinai.lt, 2020.8.11; video recording.
 2. Liudmila Januškevičienė, „A. J. Greimo programa Lietuvai – mūsų kultūra turi tapti universali“, pokalbis su Jūrate Levina ir Arūnu Sverdiolu, VU naujienos, 2018.12.6.
 3. Jūratė Levina ir Silvija Stankevičiūtė, „Greimo metų aidai: žinomas ir atrandamas Greimas“, Tarp knygų, nr. 3, 2018, p. 23–25.
 4. Jūratė Levina, „Greimo efemeridės“, įvadas šaltinio (Algirdas Julius Greimas, „Paprastų ir aiškių idėjų krašte“) publikacijai, Tarp knygų, nr. 11, 2017, p. 22–24.
 5. Algirdas Julius Greimas apie teatro tiesas ir žmogaus egzistencijos žanrus,“ Kultūros barai, nr. 7/8, 2016, p. 48–59.
 6. „Šekspyras ir pasaulio valia: Kiekvienam po savo Šekspyrą?“, knygoje: Stephen Greenblatt. Vilas ir pasaulio valia: Kaip Šekspyras tapo Šekspyru, Vilnius: Mintis, 2007, p. 401–415. 

ONGOING AND COMPLETED RESEARCH PROJECTS

2022: Students' summer research project "The Hermeneutic Structure of Literary Discourse“. Reg. No. S-SV-22-46. Funding body: Research Council of Lithuania. Project supervisor.

2021–2022: "Algirdas Julius Greimas. Conversations." Dissemination project of the 2016–2024 Lithuanian Studies Programme. Reg. No. S-LIP-21-18. Funding body: Research Council of Lithuania. Project leader and principal investigator.

2019: "Algirdas-Julien Greimas's Selected Journalism." Dissemination projectof the 2016–2024 Lithuanian Studies Programme. Reg. No. S-LIP-19-83. Funding body: Research Council of Lithuania. Project leader and principal investigator.

2017: Research and dissemination project "Dissemination of Aligirdas Julius Greimas's Unpublished Egodocuments." The Programme for Commemoraiton of Algirdas Julius Greimas's Centenary in 2017. Funding body: Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. Project leader and principal investigator.

2016–2018: "Algirdas Julius Greimas: Ideas." Research project of the 2016–2024 Lithuanian Studies Programme. Reg. No. LIP-016/2016. Funding body: Research Council of Lithuania. Principal investigator.

2015: “Algirdas Julius Greimas’s Heritage in Lithuania.” Research project of the 2009–2015 Lithuanian Studies Programme. Reg. No. LIT-9-13. Funding body: Research Council of Lithuania. Project leader and principal investigator.