Bibliography and Open-Access Archive of Algirdas Julius Greimas's Lithuanian Publications

 

Thomas F. Broden with Jūratė Levina

 

This resource lists Greimas's publications in Lithuanian and provides the digital copies of their first publications. Thomas F. Broden prepared the bibliography, while Jūratė Levina developed the open-access archive integrated into it, with the technical aid of Magdalena Slavinska and Marius Tverijonas. The list of works builds on bibliographies of Greimas’s publications prepared by Dalia Kaladinskienė (“Greimas en lithuanien - Greimas lietuviškai,” Nouveaux Actes Sémiotiques, 28 August 2008), Jurgita Šinkūnaitė and Ona Voverienė (Algirdas Julius Greimas: Mokslinės kūrybos bibliografinė rodyklė, citavimo indeksas, citavimo analizė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994), and Petronėlė Grybauskienė (“Algirdas Julius Greimas,” Tarp knygų (Vilnius) 1 (2007): n. p.). The list profits greatly as well from information generously provided by Enata Skrupskelis (Lithuanian Research and Studies Center, Chicago), Vytautas Virkau (North Central College, Illinois, USA), Kęstutis Nastopka (Vilnius University), Henrietta Vepštas (Metmenys, Lituanus), and Jūratė Levina (Vilnius University). Readers may also consult the annotated bibliography of Greimas’s major works prepared by Paulius Jevsejevas (Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, vol. 3, Filosofija išeivijoje, ed. Dalius Viliūnas et al., 1945-2000, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, pp. 110-125) and the Catalogue of Greimas's Textual Documents including, alongside Lithuanian publications, archival material, compiled by Jūratė Levina in 2015–2022.

1.

Greimas, Algirdas Julius. “Cervantes ir jo Don Kichotas” [“Cervantes and His Don Quixote”]. Review article of Miguel de Cervantes, Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos [The Ingenious Hidalgo Don Quixote of La Mancha]. Translated by Pulgis Andriušis. Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1942. Varpai: Literatūros almanachas [The Bells. Literary Almanac] (Šiauliai) 1 (1943): 221-227.

2.

Binkis—vėliauninkas” [“Binkis the Banner Bearer”]. Varpai 1 (1943): 302-303. Rpt. in Literatūra ir menas: Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis [Literature and Art. The Lithuanian Writers’ Union Weekly] (Vilnius) no. 35 (2180), 27 August 1988: 10. Rpt. in Iš arti ir iš toli. Literatūra, kultūra, grožis: straipsnių rinkinys, ed. Saulius Žukas. Vilnius: Vaga, 1991, pp. 101-104. Rpt. in Varpai 17 (2003): 153-154.

3.

Verlaine’as—žmogus ir poetas” [“Verlaine, the Man and the Poet”]. Varpai 2 (1944): 123-136. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 438-458. Rpt. in Varpai 27 (2012): 7-16.

4.

Gražina Tulauskaitė, Vėjo smuikas, eilėraščiai, Valstybinės leidyklos leidinys, 1944 m.” [“Gražina Tulauskaitė, Vėjo smuikas [Violin of the Wind], poems, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1944”]. Review. Varpai 2 (1944): 388-390. Rpt. as “Gražinos Tulauskaitės ‘Vėjo smuikas’” in Iš arti ir iš toli, 464-467.

5.

Maurice Rostand ir jo pjesė” [Maurice Rostand and His Play”]. In Maurice Rostand. Žmogus, kurį užmušiau, program. Šiauliai City Theater, 1944, pp. 2-3.

6.

Paprastų ir aiškių idėjų krašte” [“In a Country of Simple and Clear Ideas”]. In Praskrendančio paukščio sparnu [With the Wing of a Bird in Flight], ed. Justas Dočkus et al. Paris: Paryžiaus lietuvių akademinės jaunuomenės “Šviesa” sambūris [“Light,” the Union of Academic Lithuanian Youth in Paris], 1946. 22-23. Rpt. in Tarp knygų no. 11, 2017: 25-26.

7.

Translator, with an introduction. “Jean Paul Sartre, ‘Siena’” [“Jean Paul Sartre, ‘The Wall’”]. Mintis [Thought] (Memmingen) no. 231, 11 December 1946: 3; no. 233, 16 December 1946: 3; no. 234, 18 December 1946: 3; no. 235, 20 December 1946: 3; no. 237, 30 December 1946: 3; and no. 238, 2 January 1947: 3. Translation of Sartre, “Le Mur” from Le mur. Paris: Gallimard, 1939.

8.

Apie tautiškas kelnes ir sintetinius gaminius” [“About the Folk Costume Trousers and Synthetic Products”]. “Akimirksnių kronika” [“Chronicles of the Moment”] column. Mintis no. 134 (371), 27 November 1947: 4. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 327-330.

9.

Humoro jausmas” [“A Sense of Humor”]. “Akimirksnių kronika” [“Chronicles of the Moment”] column. Mintis no. 140 (377), 11 December 1947: 4.

10.

Literatūrinis faktas ir ideologinis matas” [“Literary Fact and Ideological Measure”]. Mintis no. 37 (420), 9 April 1948: 3-4; no. 38 (421), 12 April 1948: 3; no. 40 (423), 16 April 1948: 3; no. 41 (424), 19 April 1948: 3. Rpt. as “Žmogaus ir lietuvio vieta (p. J. Griniaus pasaulėžiūroje)” [“The Place of Man and of a Lithuanian (in the World View of Jonas Grinius)”] in Iš arti ir iš toli, 389-409.

11.

Dail. Adomas Galdikas, š. m. kovo 15-30 d. d. įvykusios Paryžiuje meno galerijoj Durand-Ruel parodos proga” [“The Painter Adomas Galdikas. On the Occasion of the Exhibition Held in the Paris Durand-Ruel Art Gallery, March 15-30”]. Mintis no. 39 (422), 14 April 1948: 2. Rpt. as “Adomas Galdikas” in “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”]. Sietynas 4 (1989): 115-118. Rpt. as “Adomas Galdikas” in Iš arti ir iš toli, 224-227.

12.

Translator, with introduction. “Pirmieji Paryžiaus spaudos balsai apie dail. A. Galdiko parodą” [“The First Reactions in the Paris Press to the Exhibit by Painter Adomas Galdikas”]. Mintis no. 39 (422), 14 April 1948: 2. Translation of Waldemar George, “Une exposition A. Galdikas." L’Ordre (Paris), 14-15 March 1948, 2e année, no. 169: 2; A. Chastel, "Un grand artiste Lituanien. Galdikas: galerie Durand-Reul." Une Semaine dans Le Monde (Paris), 20 March 1948, 3e année, no. 97: 6; and D. Chevalier, "Galdikas." Arts (Paris), 26 March 1948: 5.

13.

Kol fontanas vėl prabils . . .” [“Before the Fountain Speaks . . .”]. Review of Henrikas Radauskas, Fontanas: eilėraščiai [Fountain: Poems]. Kaunas, 1935. “Akimirksnių kronika” [“Chronicles of the Moment”] column. Mintis no. 53, 21 May 1948: 4. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 115-116. Rpt. in Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje, compiled by Giedrius Viliūnas, ed. Virginijus Gasiliūnas. Vilnius: baltos lankos, 1994, pp. 364-366.

14.

Valery Larbaud: Lektūra, toji nebaudžiama yda” [“Valéry Larbaud: Reading, This Unpunished Vice”]. Review of Valéry Larbaud, Ce vice impuni, la lecture. Domaine français. Paris: Gallimard, 1941. 283 p. “Knygų paraštėje” [“Comments in the Book Margins”] column. Mintis no. 89 (472), 27 August 1948: 3.

15.

Ignazio Silone: Grūdas po sniegu” [“Ignazio Silone: The Seed beneath the Snow”]. Review of Ignazio Silone, Le grain sous la neige, translated from the Italian by Jean-Pierre Samson. Neuchâtel: La Braconnière, 1943. 469 p. “Knygų paraštėje” [“Comments in the Book Margins”] column. Mintis no. 89 (472), 27 August 1948: 3-4.

16.

Julien Benda: Egzistencializmo tradicija arba gyvenimo filozofijos” [“Julien Benda: The Tradition of Existentialism or the Philosophies of Life”]. Review of Julien Benda, Julien Benda. Tradition de l’existentialisme ou les Philosophies de la vie. Paris: Grasset, 1947. 125 p. “Knygų paraštėje” [“Comments in the Book Margins”] column. Mintis no. 95 (478), 10 September 1948: 3.

17.

Curzio Malaparte: Kaputt“ [“Curzio Malaparte: Kaputt”]. Review of Curzio Malaparte, Kaputt. French translation from the Italian by Juliette Bertrand. Paris: Denoël, 1946. Series Ailleurs. 503 p. “Knygų paraštėje” [“Comments in the Book Margins”] column. Mintis no. 117 (500), 3 November 1948: 5.

18.

Roger Caillois: Estetinis Žodynas” [“Roger Caillois: Aesthetic Vocabulary”]. Review of Roger Caillois, Vocabulaire esthétique. Paris: Fontaine, 1946. 143 p. “Knygų paraštėje” [“Comments in the Book Margins”] column. Mintis no. 132 (515), 10 December 1948: 3.

19.

Sirius [A. J. Greimas]. “Pagrėbstai” [“Gleanings”]. Šviesa 6 (1948): 23-24.

20.

Valstybinė mintis tremtyje” [“Statehood Viewed from Exile”]. Mintis no. 30 ( 552), 16 March 1949: 3.

21.

Liaudies kultūros pūdymuose (Dr. J. Balio Lietuvių tautosakos skaitymų pasirodymo proga)” [“In the Fallow Acres of Folk Culture (Commemorating the Publication of Dr. J. Balys’s Readings in Folklore)”]. Review of Jonas Balys, Lietuvių tautosakos skaitymai. Tübingen: Patria, 1948, 2 vols.. Viltis 1 (1949): 37-38.

22.

F. Neveravičiaus Dienovidžio sutemos” [“Fabijonas Neveravičius’s Dienovidžio sutemos”]. Review of Neveravičiaus, Dienovidžio sutemos [Meridian Twilights]. Kassel-Mattenberg: Aistia, 1949. 187 p. Britanijos Lietuvis (London) 27 (100), 1 July 1949: 2-3. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 434-437.

23.

Kultūriniai ginklai kovoje už laisvę” [“Cultural Weapons in the Fight for Freedom”]. Review of Geneviève-Irène Židonis [Irena Genovaitė Židonytė-Vėbrienė], O. V. de L. Milosz : sa vie, son œuvre, son rayonnement. Thèse de doctorat d'État, lettres, Université de Paris, 1949. Paris: Perrin, 1949. 294 p. Britanijos Lietuvis no. 32 (105), 5 August 1949: 2.

24.

Lietuvių kalbos senumas ir jaunatvė” [“The Lithuanian Language’s Ancientness and Newness”]. Lietuvis (Tübingen) no. 24-25, 14 October 1949: 3, and no. 26-27, 21 October 1949: 4. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 341-352. Rpt. in Gyvenimas ir galvojimas: straipsniai, esė, pokalbiai, ed. Arūnas Sverdiolas. Vilnius: Vyturys, 1998, pp. 167-178.

25.

Laisvė ir ‘užsiangažavimas’” [“Freedom and ‘Commitment’”]. Šviesa 7 (1949): 1-2. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 298-303, and in Gyvenimas ir galvojimas, 133-138.

26.

Sirius [A. J. Greimas]. “Pagrėbstai” [“Gleanings”]. Šviesa 7 (1949): 24-25.

27.

“Žmogiškoji būtis ir žmogaus idėja” [“Human Existence and the Idea of Human”], Vienybė no. 26, 27 June 1952.6.27: 5-6.

28.

“K. Borutos ‘Baltaragio malūnas’” [“Kazys Boruta’s Baltaragio malūnas (Whitehorn’s Windmill)”]. Review of Boruta, Baltaragio malūnas [Whitehorn’s Windmill]. Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945. Vienybė, 12 September 1952: 6. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 413-415.

29.

Rezistencijos sąvoka” [“The Concept of Resistance”]. Santarvė: Rezistencinis visuomeninių ir kultūros reikalų žurnalas [Union: Resistance Journal of Social and Cultural Affairs] (London) 2 (7) (February-March 1953): 1-2. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 304-307, and in Gyvenimas ir galvojimas, 127-129.

30.

Istorijos vaizdai ir istorinė galvosena” [“Images of History and a Historical Way of Thinking”]. Santarvė 6 (11) (November-December 1953): 2-3. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 331-334.

31.

Apie tautą ir valstybę” [“About the People and the State”]. Letter to the editor. Santarvė 6 (11) (November-December 1953): 51.

32.

“Apie laisvę ir mitus” [“On Liberty and Myths”]. Dirva [The Field] (Cleveland) no. 41, 14 October 1954: 5. Rpt. in

“Algirdas Julius Greimas: du atsakymai” [“Algirdas Julius Greimas: Two Responses”], ed. with an introduction by Arūnas Sverdiolas. 7 meno dienos (Vilnius) no. 11 (266), 14 March 1997: 6. Rpt. as “Nūdienos liberalų užduotis” [“The Present Liberal Duty”] in Gyvenimas ir galvojimas, 179-182. Rpt. as „Apie laisvę ir mitus“, with an intoduction by Giedrė Šmitienė. Tautosakos darbai 53 (2017): 214-216.

33.

Mintys apie Henriką Radauską ir jo strėlės vietą lietuviškame danguje” [“Thoughts about Henrikas Radauskas and the Place of His Arrow in the Lithuanian Sky”]. Review of Henrikas Radauskas, Strėlė danguje: eilėraščiai [An Arrow in the Sky: Poems], Chicago: V. Saulius, 1950. Literatūros lankai: Neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis [Literature Review: Journal of Poetry, Prose and Literary Criticism] (Buenos Aires) 4 (1954): 20. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 117-120, in Gyvenimas ir galvojimas, 187-190. Rpt. in Radauskas. Apie kūrybą ir save, op. cit., p. 412-416, and in Kūrybos studijos ir interpretacijos: Henrikas Radauskas. Ed. Jurga Katkuvienė. Vilnius: baltos lankos, 2001, p. 89-92.

34.

Arthur Rimbaud,” Santarvė 1 (1954): 7-12. Rpt. as “Blogas kraujas. Arthur Rimbaud. Vertė ir komentarus parengė A. J. Greimas,” [“Mauvais sang. Arthur Rimbaud. Translation and commentary by A. J. Greimas”] in Baltos lankos 3 (1993): 182-195. On “Mauvais sang” from Une saison en enfer (1873).

35.

Laiškai iš Afrikos” [“Letters from Africa”]: Draugas [Friend] (Chicago), Saturday supplement Mokslas, menas, literatūra [Science, Art, Literature], 29 October 1955: 6; 5 November 1955: 6; 12 November 1955: 7; 26 November 1955: 7; Draugas weekday issue no. 89, 16 April 1956: 4; no. 90, 17 April 1956: 4; no. 91, 18 April 1956: 4; no. 92, 19 April 1956: 4; no. 93, 20 April 1956: 3; no. 94, 21 April 1956: 4; no. 95, 23 April 1956: 4; no. 96, 24 April 1956: 4; no. 97, 25 April 1956: 3, 8; no. 98, 26 April 1956: 3, 4; no. 100, 28 April 1956, 1956: 2.

36.

Infantiliškai trypiame vietoje... ar žengiame atgal? (kelios pastabos dėl B. Railos straipsnio)” [“Are We Stamping Our Feet in Infantile Fashion . . . or Walking Backwards? (A Few Observations on Bronys Raila’s Article”]. “Kalbos klausimais” [“On Language Issues”] column. Santarvė 7-8 (October-December 1955): 329-331. Rpt. in Raila. Rašalo ašaros. Vilnius: Žurnalistika, 1995, pp. 296-301.

37.

“Vincas Krėvė yra drauge realistas ir romantikas (Rašytojo mirties metinių proga),” [“Vincas Krėvė is Both a Realist and a Romantic [On the Anniversary of the Writer’s Death]”]. Vienybė, 9 December 1955: 4. Rpt. under the title “Vincas Krėvė ir valstybinė mintis” in “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”]. Sietynas 4 (1989): 106-108. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 410-412.

38.

Corneille aktualumas” [“The Contemporaneity of Corneille”]. Literatūros lankai 6 (1955): 25. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 459-462.

39.

Jaunojo Kėkšto gyvenimas ir mirtis (Apie ‘Etapų’ pirmąjį etapą)” [“The Life and Death of Young Kėkštas (About the First Stage of Etapai [Stages])”]. Review of Juozas Kėkštas. Etapai; poezija 1933/1953 [Stages; Poetry 1933-1953]. Nördlingen: Venta, 1953. 142 p. Literatūros lankai 6 (1955): 24. Partial rpt. as “Juozo Kėkšto metamorfozės” [“Juozas Kėkštas’s Metamorphoses”] in Iš arti ir iš toli, 416-418.

40.

Prancūzų kultūros bruožai” [“Features of French Culture”]. Draugas, Saturday supplement Mokslas, menas, literatūra [Science, Art, Literature], 25 February 1956: 1; 3 March 1956: 7; “Menas ir literatūra“ [“Art and Literature”], 10 March 1956, p. 2; “Prancūzų kultūrinis gyvenimas” [“Cultural Life of the French”], 24 March 1956: 6; “Prancūzų kultūros bruožai. Literatūra, muzika, kritika” [“Features of French Culture. Literature, Music, Criticism”], 21 April 1956, p. 7. Translated from "à l’heure française…," Civilisation française. Bulletin de liaison des anciens étudiants et des amis des cours de civilisation française à la Sorbonne (Paris) 3 (1955): 3-9; 4 (1956): 3-4.

41.

Lietuviško kelio bejieškant” [“Searching for the Lithuanian Way”]. Darbas. Kultūros ir visuomenės mokslų žurnalas [Labor. A Journal of Culture and the Social Sciences] (Boston then Brooklyn, the Bronx, and Ozone Park, NY) 10.3-4 (nos. 30-31) (September-December 1956): 20-21. Rpt. as “Lietuviško kelio beieškant” in Vasario 16. Filosofiniai apmąstymai (Vilnius), 16-31 March 1992: 1, 3. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 317-319.

 

42.

Gruodžio 17 d. perversmas (Konkrečios analizės bandymas)” [“The 17 December Revolution [“An Attempt at a Specific Analysis]”]. Darbas 11.1 (no. 32) (March 1957): 12-16.

43.

Translator, with introduction. “Albert Camus. Šiais metais laimėjo Nobelio premiją literatūrai” [“Albert Camus. This Year He Won the Nobel Prize in Literature”]. Selection from La Peste [The Plague]. Darbas 11.3-4 (nos. 34-35) (September-December 1957): 25-27.

44.

Dvi nuomonės apie 1926 metų pervesmą Lietuvoje: gruodžio 17-toji: avantiūra ar likimas?” [“Two Opinions about the 1926 Coup d’état in Lithuania: December 17th: Adventure or Fate?”]. Response to J. Januškis’s critique. Darbas 11.3-4 (nos. 34-35) (September-December 1957): 37, 39-42.

45.

Kad jūsų žurnalas išsivystytų” [“Let Your Journal Develop”]. Contribution to the forum “Darbo dilema: su liaudim ar su intelektualais?” [“Darbas’s dilemma: With the Populace or with the Intellectuals?”]. Darbas 11.3-4 (nos. 34-35) (September-December 1957): 59.

46.

‘Lytingumas’ lietuvių literatūroje” [“‘Sexuality’ in Lithuanian Literature”]. “Literatūrinėmis temomis” [“On Literature”] column. Santarvė 1 (1957): 20-21. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 425-427.

47.

Lietuvių senoji simbolika ir jų dabarties būdas” [“Ancient Lithuanian Symbolism and Its Contemporary Character”]. Review of Marija Gimbutas. The Prehistory of Eastern Europe. Cambridge, Mass.: Peabody Museum, 1956. “Knygų paraštėje” [“Comments in the Book Margins”] column. Santarvė 2 (1957): 96.

48.

Medžiaga sovietinio lietuvio fenomenologijai” [“Material for the Phenomenology of a Soviet Lithuanian”]. Darbas 12.1 (no. 36), March 1958, pp. 10-12. Rpt. as “Medžiaga sovietinio lietuvio fenomenologijai (susitikimo su sovietinais lietuviais intelektualais proga)” [“Material for the Phenomenology of a Soviet Lithuanian (on the Occasion of Meeting with Soviet Lithuanian Intellectuals)”] in Sietynas 7 (1989): 40-45 and in Iš arti ir iš toli, 489-494.

49.

Tarp šiapus ir anapus” [“Between Here and There”]. “Užrašai” [“Notes”] column. Darbas 12.2 (37), June 1958: 19-22.

50.

“Kuo daugiau sąmoningumo!” [“More Consciousness!”]. Interview by Raimundas Mieželis. Dirva no. 62, 14 August 1958: 2. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 323-324.

51.

Letter to the editor. Darbas 12.3-4 (nos. 38-39) (September-December 1958): 47.

52.

Viduržemio jūros pakraščiais” [“Along the Shores of the Mediterranean”]. Dirva no. 70, 15 September 1958: 3; no. 71, 18 September 1958: 3; no. 73, 25 September 1958: 4; no. 74, 2 October 1958: 3; no. 75, 2 October 1958: 3; no. 76, 6 October 1958: 3; no. 79, 16 October 1958: 3; no. 80, 20 October 1958: 3; no. 81, 23 October 1958: 3; no. 83, 30 October 1985: 3; no. 84, 3 November 1958: 3; no. 85, 6 November 1958: 3; no. 86, 13 November 1958: 3.

53.

Nerami sąžinė” [“Troubled Conscience”]. Naujienos (Chicago) 14.441 Part 2, 22 November 1958 Rpt. in Sietynas 4 (1989): 123-125; in Iš arti ir iš toli, 314-316, and in Gyvenimas ir galvojimas, 130-132.

54.

Tarp šiapus ir anapus” [“Between Here and There”]. “Užrašai” [“Notes”] column. Darbas 12.3-4 (nos 38-39) (September-December 1958): 23-26.

55.

Tarp šiapus ir anapus” [“Between Here and There”]. “Užrašai” [“Notes”] column. Darbas 13.2 (no. 41) (June 1959): 19-23.

56.

Ar gyventi, ar mirti už tėvynę? (Iš Darbui skirtų Užrašų)” [“To Live or to Die for One's Native Land? (From Notes Destined for Darbas)”]. Dirva no. 24, August 1959: 3.

57.

Tarp šiapus ir anapus” [“Between Here and There”]. “Užrašai” [“Notes”] column. Darbas 13.3 (no. 42) (September 1959): 10-11.

58.

Laiškai iš Turkijos. Greimas teisina Rastenį” [Letters from Turkey: Greimas in Defence of Rastenis”]. Vienybė, 25 September 1959: 4.

59.

Užrašai” [“Notes”], Darbas 13.4 (no. 43) (December 1959): 17-19; 14.1 (no. 44) (March 1960): 10-12.

60.

Laisvės problema egzistencializmo, marksizmo ir freudizmo amžiuje” [“The Problem of Freedom in the Century of Existentialism, Marxism, and Freudianism”]. In Lietuviškasis liberalizmas [Lithuanian Liberalism], ed. Vytautas Kavolis. Chicago: Santara-Šviesa Federation, 1959, pp. 75-89; new ed. Vilnius: Versus Aureus, 2008, pp. 109-128.

61.

Jurgio Baltrušaičio fantastiškieji viduramžiai” [“The Fantastic Middle Ages of Jurgis Baltrušaitis”]. Review of Baltrušaitis, Le moyen âge fantastique. Antiquités et exotismes dans l’art gothique. Paris: Colin, 1955. 299 p. illus. Literatūros lankai 8 (1959): 10-11. Translation of Greimas, “Le moyen âge fantastique.” La Revue du Caire (Cairo) 36.188 (February 1956): 104-110. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 235-240.

62.

Sąmonė ir sąžinė (Cz. Milosz’o poezijos vertimus perskaičius)” [Consciousness and Consciense (On Reading Translations of Czesław Miłosz’s Poetry)]. Literatūros lankai 8 (1959): 9. Rpt. as “Sąmonė ir sąžinė. Cz. Milosz‘o poezijos vertimus paskaičius” in Iš arti ir iš toli, 420-423.

63.

Literatūrinė anketa” [“Literary Questionnaire”]. Literatūros lankai 8 (1959): 14. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 428-429.

64.

Nepriklausomoji Lietuva šiandieniniu įvertinimu” [“Independent Lithuania in Today’s Evaluation”]. Metmenys 2 (1960): 85; 3 (1960): 104; 5 (1962): 70, 74, 80-81. Rpt. as “Atsakymai į anketą Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo apibūdinimo klausimu” [“Answers to a Questionnaire Regarding the Description of Life in Independent Lithuania”]. In “Algirdas Julius Greimas: du atsakymai” [“Algirdas Julius Greimas: Two Responses”], ed. Arūnas Sverdiolas. 7 meno dienos no. 11 (266), 14 March 1997: 6; rpt. Gyvenimas ir galvojimas, 183-186. Rpt. as “A. J. Greimo atsakymai į anketą Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo apibūdinimo klausimu” [“A. J. Greimas’s Answers to a Questionnaire Regarding the Description of Life in Independent Lithuania”]. In Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos, ed. Kavolis, Rita Kavolienė, and Darius Kuolys. Vilnius: baltos lankos, 2000, pp. 363-365.

65.

Politinis laiškas iš Turkijos” [“A Political Letter from Turkey”]. Metmenys 3 (1960): 150-155.

66.

Apie kalėdas ir jų senelį, sugrįžtant . . . ” [“On Christmas and their Grandfather, Returning to . . . ”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 3, 9 January 1963: 3.

67.

Šis tas apie Paryžių” [“This and That about Paris”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 6, 16 January 1963: 3.

68.

Apie gyvenimą Paryžiuje” [“On Parisian Life”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 9, 23 January 1963: 5.

69.

Apie karvių melžėjas” [“About Dairy Maids”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column.  Dirva no. 12, 30 January 1963: 4. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 495-498. Second paragraph of text reprinted in Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis / Lithuania: Past, Culture, Present, ed. Saulius Žukas. Translated into English from the Lithuanian by Vida Urbonavičius and Jonathan Smith. Vilnius: baltos lankos, 1999, p. 220.

70.

Apie žmonių kvailumą” [“About the Stupidity of Humankind”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 13, 1 February 1963: 4.

71.

Apie jaunąją kartą” [“About the Young Generation”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 16, 8 February 1963: 4. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 476-477, and in Gyvenimas ir galvojimas, 207-208.

72.

Apie bendradarbiavimą su Lietuva” [“On Cooperation with Lithuania”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 19, 15 February 1963: 4.

73.

Apie katalikų bažnyčią” [“On the Catholic Church”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 40, 5 April 1963: 4.

74.

Apie Eduardą Mieželaitį ir jo Paryžių” [“On Eduardas Mieželaitis and His Paris”]. Review of Eduardas Mieželaitis, Autoportretas [Self-Portrait], Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962, 295 p., ill.. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 43, 12 April 1963: 5-6. Rpt. in “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”]. Sietynas 4 (1989): 118-122. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 478-482.

75.

Apie gražius gestus” [“On beaux gestes”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 45, 17 April 1963: 4; 24 May 1963. Rpt. no. 45 piece in Iš arti ir iš toli, 310-312, and in Gyvenimas ir galvojimas, 191-193; no. 61 piece as “Apie gražius gestus.Post Scriptum“ [“On beaux gestes. Post Scriptum”] in Iš arti ir iš toli, 313.

76.

Apie prancūzų politinį sąmojų” [“On the French Political Wit”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 49, 26 April 1963: 5.

77.

Apie Bronį Railą ir kitokias akimirkas” [“On Bronys Raila and Other Moments”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 52, 3 May 1963: p. 5. Rpt. as “Apie Bronių Railą ir kitokias akimirkas.” Rpt. in Iš arti ir iš toli, 263-267.

78.

Apie sovietinio poeto santykius su moterimis” [“On a Soviet Poet’s Relations with Women”]. “Laiškai iš Paryžiaus” [“Letters from Paris”] column. Dirva no. 67, 12 June 1963: 5-6. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 483-488.

79.

Jurgis Baltrušaitis mini savo 60 metų sukaktį” [“In honor of Jurgis Baltrušaitis’s 60th Birthday”]. Dirva no. 74, 28 June 1963: 1, 3.

“Sukaktuvės, kurių nereikėtų minėti” [“Anniversaries that Need not be Observed”]. Dirva no. 74, 28 June 1963: 1.

Both articles rpt. together in an abridged form as “Sukaktuvės, kurių nereikėtų minėti.” Literatūra ir menas, no. 17 (2162), 23 April 1988: 14. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 229-234.

80.

Apie Antaną Liutkų ir padorius lietuvius. Atostoginis laiškas iš Villefranche” [“On Antanas Liutkus and Decent Lithuanians. A Holiday Message from Villefranche”], Dirva no. 103, 11 September 1963: 5. Annotated version by the author in Sietynas 7 (1989): 30-39. Rpt. original text only in Iš arti ir iš toli, 243-252.

81.

Contribution to “Anketa Antano Škėmos literatūrinio palikimo vertei apsvarstyti” [“A Discussion on the Value of Antanas Škėma’s Literary Legacy”]. Response to a questionnaire. Metmenys 6 (1963): 128. Partial rpt. in Iš arti ir iš toli, 424.

82.

Algimantas Mackus arba namų ieškotojas” [“Algimantas Mackus or a Search for a Native Home”]. Metmenys 7 (1963): 112-117. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 121-127.

83.

Kelią jaunimui!” [“Give Way to Youth!”]. Dirva no. 30, 11 March 1964: 1-2.

84.

"Pasiklydusi katalikiška siela" ["A Lost Catholic Soul"]. Naujienos, 4 and 5 September 1964. A Polemic with: Mykolas Krupavičius, "Salomėja Nėris-Bačinskaitė. Žodis jos tragedijos klausimu", Draugas, 15 August 1964: 3–4; 22 August 1964: 3–4; 29 August 1964: 3–4.

85.

Kasdieniško gyvenimo heroizmas” [“The Heroism of a Quotidian Life”]. Open letter to Vytautas Kavolis about his Book Žmogaus genezė. Psichologinė Vinco Kudirkos studija [The Genesis of Man: A Psychological Study of Vincas Kudirka]. Chicago: Chicagos Lietuvių literatūros draugijos leidinys, 1963, 87 p. Metmenys 8 (1964): 134-136.

86.

Dievas sutemose ar Dievo sutemose?” [“God in the Twilight, or in God’s Twilight?”]. Review of Stasys Yla, Dievas sutemose: religiniai lūžiai lietuvių gyvenime [God in the Twilight. Fractures of Lithuanian Religious Life]. Toronto: Tėviškės žiburiai, 1964, 391 p. Dirva no. 25, 1 March 1965: 4. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 335-340.

87.

Translator. “Mončys: medžiagos erdvėje poezija” [“Mončys: Poetry in the Space of Matter”] by Barthélemy. Aidai (Brooklyn) 3, No. 178 (March 1965): 140-141. Translation from the French.

88.

Mitai ir ideologijos” [“Myths and Ideologies”]. Metmenys 12 (1966): 9-27. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 353–368, and in Gyvenimas ir galvojimas, 111–126.

89.

Pasikalbėjimas su A. J. Greimu apie semantiką, struktūralizmą ir semiotiką (Kalbėjosi Žibuntas Mikšys)” [“Conversation with A. J. Greimas about Semantics, Structuralism, and Semiotics (Interview with Žibuntas Mikšys)”]. Metmenys 17 (1969): 18-23. Rpt. in Gyvenimas ir galvojimas, 25-30.

90.

Jaunimas ir XX amžiaus revoliucija” [“Youth and the Twentieth-Century Revolution”]. Metmenys 18 (1969): 107-116. Rpt. in Gyvenimas ir galvojimas, 209-219.

91.

Būti lietuviu” [“To Be a Lithuanian”]. Prancūzijos lietuvių žinios (Paris) 40 (February 1970): 3-4. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 320-322. Partial reprint in Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis, ed. Saulius Žukas. Vilnius: baltos lankos, 1999, p. 20. Translated from the Lithuanian by Vida Urbonavicius and Jonathan Smith in Lithuania: Past, Culture, Present, ed. S. Žukas. Vilnius: baltos lankos, 1999, p. 20.

92.

Henrikas Radauskas (1910.IV.23—1970.VIII.27)” [“Henrikas Radauskas (23 April 1910—27 August 1970)”]. Akiračiai: Atviro žodžio mėnraštis (Chicago, nuo 2005 m. – Vilnius) [Viewpoints: A Monthly for the Free Word (Chicago, then Vilnius in 2005)] no. 8 (22), September 1970: 9. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 272-274.

93.

Mirė Charles de Gaulle” [“Charles de Gaulle Has Died”]. Prancūzijos lietuvių žinios (Paris) 41 (November 1970): 3. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 278-279.

94.

Apie folklorą, religiją ir istoriją” [“On Folklore, Religion, and History”]. Metmenys 19 (1970): 32-51. Partial reprint (of 1970, 49-51) as “Gediminas ir Geležinis Vilkas” [“Gediminas and the Iron Wolf”]. Varsnos (Warsaw) 11-12 (1972): 3. Rpt. of entire text in Gyvenimas ir galvojimas, 72-87.

95.

Profesorių žavi darbų rimtumas” [“The Professor Was Delighted by the Serious Quality of the Research”]. October 1971 interview and bio-bibliographical introduction by Vilius Baltrėnas. Gimtasis kraštas no. 45 (249), 4 November 1971: 4. Rpt. in Ta pati ir visai kita: susitikimai su Tarybų Lietuva, ed. Vilius Baltrėnas, with an amended introduction. Vilnius: Mintis, 1979, pp. 22-24.

96.

Tomo Venclovos beveik beprasmė poezija” [“The Almost Meaningless Poetry of Tomas Venclova”]. Review of Venclova, Kalbos ženklas: eileraščiai [The Sign Language: Poems]. Vilnius: Vaga, 1972, 63 p. Metmenys 23 (1972): 9-17. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 128-134.

97.

Kaukai ir aitvarai” [“Kaukai and Aitvarai”]. Metmenys 24 (1972): 50-96; 28 (1974): 22-67. Rpt. as Chapter One of Apie dievus ir žmones: lietuvių mitologijos studijos [Of Gods and Men: Studies in Lithuanian Mythology]. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas [AM & M], 1979, pp. 35-109. Rpt. in Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones [In Search of the Nation’s Memory. Of Gods and Men]. Vilnius: Mokslas, and Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas [AM & M], 1990, 35-109. Rpt. in Lietuvių Mitologijos Studijos [Studies in Lithuanian Mythology], ed. Kęstutis Nastopka. Vilnius: baltos lankos, 2005, pp. 51-120.

98.

Jonas Kossu-Aleksandravičius. Intymus žmogus ir intymumo poezija” [“Jonas Kossu-Aleksandravičius. Intimate Person and Poetry of Intimacy”]. Metmenys 26 (1973): 6-16. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 105-114, and in Gyvenimas ir galvojimas, 157-166.

99.

Struktūra ir istorija” [“Structure and History”]. Translated from the French and with an introduction by Tomas Venclova. Problemos 2 (14) (1974): 98-107. Lithuanian translation of “Structure et histoire.” Les temps modernes 246 (1966): 815-827; rpt. in Du sens: essais sémiotiques. Paris: Seuil, 1970, 103-115.

100.

Tawals. Deus auctor facultatum” [“Tawals. Deus auctor facultatum”]. Baltistica (Vilnius) 11.2 (1975): 181-184. Rpt. as “Tavvals. Deus auctor facultatum” in Chapter Five of Apie dievus ir žmones, 331-336. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos, 335-340.

101.

Vulcanus jagaubis. Ugnis szwenta, Feuer-Gott” [“Vulcanus jagaubis. Ugnis szwenta, Feuer-Gott (Sacred Fire, Fire-God)].” Metmenys 32 (1976): 58-83. Rpt. in Chapter Four of Apie dievus ir žmones, 293-313. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos, 297–316.

102.

O visgi kalba ką nors reiškia. Pasikalbėjimas su Algirdu Greimu” [“Never the Less, Language Means Something. A Conversation with Algirdas Greimas”], October 1977 interview and photograph. Akiračiai no. 9 (93), October 1977: 8-9. Excerpt reprinted in “Prof. Algirdas J. Greimas apie dr. J. Balį” [“Prof. Algirdas J. Greimas on Dr. J[onas] Balys”] in “Ar varnas varnui nekerta akies?” [“Doesn’t a Raven Poke the Eye of Another Raven?”]. Akiračiai no. 4 (98), April 1978: 4. Entire text rpt. in Iš arti ir iš toli, 72-80, and in Gyvenimas ir galvojimas, 31-40.

103.

"Aušrinė ir Laima. Gyvenimo ir mirties, likimo ir laimės samprata lietuvių mitologijoje" [“Aušrinė (Dawn) and Laima (Luck): Lithuanian Mythological Conceptions of Life and Death, Fate and Fortune”]. Metmenys 33 (1977): 95-132; 34 (1977): 35-85; and 36 (1977): 38-81. Rpt. in Apie dievus ir žmones, 185-217. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos, 123-223, 255-257.

104.

"Semiotiko žvilgsnis į kalbą. Pasikalbėjimas su prof. Algirdu Greimu" [“The Semiotic Perspective on Language: Conversation with Professor Algirdas Greimas”]. 7 April interview with Rolandas Pavilionis. Problemos 1 (21) (1978): 102-107. Rpt. as “Semiotiko žvilgsnis į kalbą” (R. Pavilionio pokalbis su A. J. Greimu)” [“Semiotic Perspective on Language (Rolandas Pavilionis’s Interview with A. J. Greimas)”] in Iš arti ir iš toli, 60-71.

105.

‘Alma mater’ informacija” [“Alma mater Information”]. Tėviškės žiburiai no. 38, 20 September 1979: 3.

106.

Prof. A. J. Greimas: . . . Vilnius yra pasidaręs pasauliniu centru” [“Prof. A. J. Greimas: . . . Vilnius Has Become a Global Hub”]. An interview by Vilius Baltrėnas. Gimtasis kraštas no. 38 (658), 20 September 1979: 7.

107.

Prof. A. J. Greimas: Kontaktai buvo gilesni, išsamesni” [The Contacts Were Deeper, More Complete”]. Interview continued. Gimtasis kraštas no. 39 (659), 27 September 1979, p. 4.

108.

Kad pasiliktų kultūros istorijoj” [“Let it Remain in the History of Culture”]. Interview by Vilius Baltrėnas. Gimtasis kraštas no. 45 (249), 1 November 1979: 4-5.

109.

Apie dievus ir žmones. Lietuvių mitologijos studijos [Of Gods and Men: Studies in Lithuanian Mythology]. Chicago: Algimanto Mackaus [AM & M], 1979. 360 p. Rpt. with the same pagination in Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones [In Search of the Nation’s Memory. Of Gods and Men]. Vilnius: Mokslas, and Chicago: Algimanto Mackaus [AM & M], 1990. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos [Studies in Lithuanian Mythology], ed. Kęstutis Nastopka. Vilnius: baltos lankos, 2005, pp. 21-346. Excerpt from foreword pp. 28-31 rpt. as “Mitologija ir poezija” [“Mythology and Poetry”]. Draugas, Saturday supplement Mokslas, menas, literatūra [Science, Art, Literature], 12 January 1980: 4. “Pratarmė” [“Foreword”] rpt. in Greimas and Teresa M. Keane, eds. Mitologija šiandien. Antologija [Mythology Today. An Anthology]. Vilnius: baltos lankos, 1996, pp. 11-49.

110.

"Ašara ir poezija: Vienos Marcelijaus Martinaičio poemos analizė" [“Tear and Poetry: Analysis of a Poem by Marcelijus Martinaitis”]. Metmenys 40 (1980): 44-73. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 135-165. Rpt. in Kūrybos studijos ir interpretacijos: Marcelijus Martinaitis. Ed. Jurga Perminaitė. Vilnius: baltos lankos, 2000, pp. 65-95. Rpt. in XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika. Compiled by Aušra Jurgutienė, ed. Danutė Kalinauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, pp. 119-140.

111.

Semiotika ir jos kaimynės” [“Semiotics and Its Neighbors”]. In Mokslas, jo metodai ir Kalba [Science, Its Methods and Its Language], ed. Antanas Gaidys, J. Krikštopaitis, B. Palubinskas, and Romanas Plečkaitis. Vilnius: Mintis, 1981, pp. 85-97. Lithuanian translation of “Communication,” “Sociosémiotique,” and “Psychosémiotique” from Greimas and Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris: Hachette, 1979, edited and translated by Rolandas Pavilionis, with a new Introduction by Greimas, “Įžanginės pastabos” [“Introductory Remarks”], pp. 85-86.

112.

Katedrą steigiant” [“On Creating a Chair”]. Response to a survey on the creation of a chair for Lithuanian Studies at the University of Illinois in Chicago. Metmenys 44 (1982): 159.

113.

“Vers une troisième revolution sémiotique” [“Towards a Third Semiotic Revolution”] Lecture to the Second Symposium of the Semiotic Society of Finland and the Second International Congress of the Semiotics of Music, University of Jyväskylä, 5-7 July 1983. Ca. 60 minutes. Video recording. Excerpt in Significant Moments in the History of Semiotics—in Finland and Elsewhere. To Honor the 9th World Congress of IASS-AIS Communication: Understanding / Misunderstanding, ed. Eero Tarasti. 6 minutes. DVD, distribution Tarasti, 2007.

114.

Semiotiko žvilgsniu” [“The Semiotic Perspective”]. 24 August 1983 interview by Saulius Žukas. Literatūra ir menas no. 44 (1926), 29 October 1983, p. 12. Rpt. in Literatūros kritika ir dabartis, 1984-1987, ed. Elena Bukelienė et al. Vilnius: Vaga, 1988, pp. 373-378. Rpt. as “Poetika ir semiotika (S. Žuko pokalbis su A. J. Greimu)” [“Poetics and Semiotics (Interview with A. J. Greimas by Saulius Žukas)”] in Iš arti ir iš toli, 81-87, and as “Semiotiko žvilgsniu” in Gyvenimas ir galvojimas, 62-67.

115.

Apie prasmę” [“On Meaning”]. In Mintis ir ženklas, ed. Bronys Savukynas. Vilnius: Mokslas, 1983, pp. 142-152. Lithuanian translation by Rolandas Pavilionis of “Du sens.” Du sens: essais sémiotiques. Paris: Seuil, 1970, pp. 7-17. Rpt. in Semiotika. Darbų rinktinė [Semiotics. Selected Works]. Edited and translated by Rolandas Pavilionis. Vilnius: Mintis, 1989, pp. 75-85.

116.

Sakmė apie Šovį, vėlių vedlį. Pirmasis lietuviškas mitas, 1261 m.” [“The Tale of Šovijus, Guide of Souls. The First Lithuanian Myth, 1261”]. Metmenys 45 (1983): 3-26. Rpt. in Tautos atminties beieškant, 353-376. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos, pp. 355-377.

117.

Dievai Viešpačiai” [“Lordly Gods”]. Metmenys 46 (1983): 38-58. Rpt. in Tautos atminties beieškant, 377-396. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos, 379-398.

118.

. . . Apklojo ūkanos, apgaubė voratinkliai” [“ . . . We Got Covered by the Mist, Wrapped in Spider Webs”]. Akiračiai no. 1, January 1984: 13. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 275-277.

119.

Semiotiko žvilgsniu“ [“The Semiotic Perspective“]. Interview with Algirdas Julius Greimas by Bronius Genzelis)”], November 1985. Mokslas ir gyvenimas 4 (1985): 18-19. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 88-92.

120.

Štai ką rugelis kalbėjo . . . Javai ir jų globėjai” [“This Is What the Rye Talked About . . . Cereal and Its Protectors”]. Metmenys 49 (1985): 106-122. Rpt. in Tautos atminties beieškant, 475-492. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos, 475-492.

121.

Intelektualinės autobiografijos bandymas” [“An Attempt at an Intellectual Autobiography”]. December 1985 interview with Vytautas Kavolis in Montreal and Paris. Metmenys 50 (1985): 10-20; 51 (1986): 21-30. Partial rpt. edited and with a introduction as “Apie save” [“On Oneself”]. Pergalė. Literatūros, meno ir kritikos žurnalas (Vilnius) 4 (1987): 151-157. Entire text rpt. with new notes by Greimas and the editor in Iš arti ir iš toli, 18-37, and Gyvenimas ir galvojimas, 7-24. Partial reprint with a bibliography of Greimas’s books prepared by Saulius Žukas in Egzodo rašytojai: autobiografijos, ed. Algirdas Titus Antanaitis and A. Mickienė. Vilnius: Lietuvos Rasytoju sajungos leidykla, 1994, pp. 264-280.

122.

Mokslinės semantikos sąlygos” [“The Conditions for Scientific Semantics”]. In Ženklas ir prasmė, ed. Bronys Savukynas. Vilnius: Mokslas, 1986, pp. 106-124. Translation by Rolandas Pavilionis of “Les conditions d’une sémantique scientifique.” Sémantique structurale : recherche de méthode. Paris: Larousse, 1966, p. 5-17. Rpt. in Semiotika, 43-57.

123.

Velinas ir Kalevelis” [“The Devil and Kalevelis”]. Metmenys 52 (1986): 98-123. Rpt. as “Velnias ir Kalevelis” [“The Devil and Kalevelis”] in Tautos atminties beieškant, 397-421.

124.

Pradžioje buvo Greimas” [“At the Beginning There Was Greimas”]. Interview by Philippe Manière. Kultūros barai [Domains of Culture] (Vilnius) 2 (1987): 42. Abridged translation of “Au commencement était Greimas.” Le Quotidien de Paris, no. 1936, 11 February 1986: 22. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 93-94, and in Gyvenimas ir galvojimas, 68-69.

125.

Krikščionybė Lietuvoje—600” [“Christianity in Lithuania: 600 Years”]. Response to a questionnaire. Akiračiai no. 3 (187), March 1987: 11.

126.

Kad Jurgis nemirtų” [“So That Jurgis May Not Die”]. Akiračiai no. 7 (191), July 1987: 14. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 280.

127.

Algirdo Juliaus Greimo žodis lituanikams” [“Algirdas Greimas’s Word to the Lithuanians”]. Kauno aidas (Kaunas), 22 December 1988: 8.

128.

Folkloras ir mitologija: metodo problemos” [“Folklore and Mythology: Methodological Problems”]. Kultūros barai 12 (1988): 32-33. Edited by Saulius Žukas and translated by Jūratė Navakauskienė from “Folklore et mythologie: problèmes de méthode.” In Kalevala et traditions orales du monde: Paris, 18-22 mars 1985, ed. Jocelyne Fernandez. Proceedings of the 1985 International Colloquium Kalevala 150, perspectives de l’oralité in Paris, sponsored by the Centre national de la recherche scientifique. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1987, pp. 33-38. Rpt. in Lietuvių mitologijos, pp. 699-703.

129.

Antanas Smetona ir kas toliau” [“Antanas Smetona and What Then”]. Naujoji viltis (Chicago) 21 (1988): 32-40. Rpt. in Literatūra ir menas no. 12 (2209), 18 March 1989; in Kultūros barai (Vilnius) 5 (1989): 56-58; and in Iš arti ir iš toli, 253-262.

130.

Algirdo Juliaus Greimo žodis, priimant mokslinio veikalo premiją” [“Algirdas Julius Greimas’s Acceptance Speech for the Prize Awarded to His Scholarly Work”]. Draugas, Saturday supplement Mokslas, menas, literatūra [Science, Art, Literature], 10 June 1989: 4. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 281-282.

131.

"Lietuviškai galvoti" [“To Think in Lithuanian”]. Review of Arvydas Šliogeri,. Daiktas ir menas. Du meno kūrinio ontologijos etiudai [The Thing and Art. Two Studies on the Ontology of A Work of Art]. Vilnius: Mintis, 1988. Akiračiai no. 6 (210), June 1989: 8. Rpt. in Krantai 10 (1989): 65-66.

132.

Rašytojas ir moralė” [“The Writer and Morality”]. 1955 text published in Literatūra ir menas no. 31 (2228), 29 July 1989: 14. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 370-375, and in Gyvenimas ir galvojimas, 151-156.

133.

Interviu su A. J. Greimu” [“Interview with A. J. Greimas”]. By Saulius Žukas. Literatūra ir menas no. 45 (2242), 4 November 1989: 2, 11. Partial of the text rpt. as “Iš interviu su A. J. Greimu” [“From an Interview with A. J. Greimas”]. In Kelias į universitetą (1989-1991 dokumentai) [The Road to the University (1989-1991 Documents)], ed. Aleksandras Žalys. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 1991, pp. 8-9.

134.

Ranka Skruostas” [“A Hand a cheek”]. Novelės metai—88. Vilnius: Vaga, 1989, 182-188. Annotated translation by Arūnas Sverdiolas of “Une main une joue.” De l’imperfection. Perigueux: Fanlac, 1987, pp. 55-68. Valdas Petrauskas translated the passages from Julio Cortázar. Rpt. in Iš arti ir iš toli, 197-202.

135.

Semiotika. Darbų rinktinė [Semiotics. Selected Works]. Edited and translated by Rolandas Pavilionis. Vilnius: Mintis, 1989. 396 p. Includes the new text “Vietoj pratarmės” [“In Lieu of a Preface”] by Greimas, pp. 5-7; rpt. in Gyvenimas ir galvojimas, 70-72.

136.

Apie Nikitą Kruščevą” [“On Nikita Krushchev”]. In „Laiškai iš Paryžiaus“ [“Letters from Paris”]. Sietynas 4 (1989): 109-114. Rpt. as “Apie Nikitą Chruščiovą” in Iš arti ir iš toli, 499-504.

137.

Rezistencija ir demokratija” [“Resistance and Democracy”]. Sietynas 7 (1989): 45-52.

138.

1989 m. Algirdas Greimas ‘Sietynui’” [“Algirdas Greimas to Sietynas in 1989”]. Sietynas 7 (1989): 132.

139.

Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones [In Search of the Nation’s Memory. Of Gods and Men]. Vilnius: Mokslas, and Chicago: Algimanto Mackaus (AM & M), 1990. 525 p.

140.

Apie revizionistinius bandymus” [“About Revisionist Attempts”]. Letter to the editor. Akiračiai no. 10, November 1990: 15.

141.

Neaiškus žodžio statusas” [The Uncertain Status of the Word”]. Lituanistika (1990) 1: 67-68. Original French text and Lithuanian translation of “Qu’est-ce qu’un mot? Le statut incertain du mot." In Lexiques, ed. Amr Helmy Ibrahim with Michèle Zalessky, special issue of Le Français dans le monde. Paris: Hachette Edicef, collection Le Français dans le monde, Recherches et applications, 1989, p. 58.

142.

Algirdas J. Greimas: ‘Turiu garbės pranešti, kad meilė egzistuoja!’” [“Algirdas J. Greimas: ‘I Have the Honor of Announcing that Love Exists’”]. August 1990 interview by Saulius Beržinis. Kinas (Vilnius) 1990, no. 12: 6-7; 1991, no. 1: 3-4.

143.

Šis tas apie kultūrą” [“This and that about Culture”]. Metmenys 59 (1990): 14-27. Rpt. in Kultūros barai 10 (1991): 9-14. Rpt. in Baltos lankos: tekstai ir interpretacijos [Short stories: texts and interpretations] (Vilnius) 1 (1991): 5-15. Rpt. in Gyvenimas ir galvojimas, 194-206.

144.

Europa be europiečių” [“Europe without Europeans”]. Review of Marija Gimbutas. The Language of the Goddess: Unearthing the Hidden Symbols of Western Civilization. San Francisco: Harper & Row, 1989. Metmenys 59 (1990): 157-161. Rpt. in Baltos lankos 1 (1991): 214-218; in Santara (Kaunas) 7 (Fall 1991): 18-26; and in Marija Gimbutienė: Laimos palytėta. Straipsniai, recenzijos, pokalbiai, polemika, laiškai, vertinimai, prisiminimai, ed. Austėja Ikamaitė. Vilnius: Leidykla Scena, 2002, pp. 183-187

145.

Tada, kai bauriškas kraujas virto mėlynu” [“Then, When the Boorish Blood Turned Blue”]. Varpai 4 (1990): 4-7. Rpt. in Varpai: istorija, autoriai, akcentai, ed. Leonas Peleckis-Kaktavičius. Šiauliai: Varpai, 2011, pp. 29-34. Rpt. n Baltos lankos 30 (2009): 193-199.

146.

Veidu į Lietuvą” [“Face to Lithuania”]. Akiračiai , no. 5, May 1990: 14.

147.

Didysis prasmės ieškotojas – Algirdas Julius Greimas [The Great Quester for Meaning, Algirdas Julius Greimas] . 55 min. color 35mm film directed by Saulius Beržinis, with cinematography by Algimantas Mikutėnas, distributed by Lietuvos kino studija [“Lithuanian Film Studios”] in Vilnius, aired on television by LRT Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija in 1991.

148.

Iš arti ir iš toli. Literatūra, kultūra, grožis: straipsnių rinkinys [From Near and Far. Literature, Culture, Beauty: Collected Articles], ed. and with an Introduction by Saulius Žukas. Vilnius: Vaga, 1991. 525 p. Includes Apie netobulumą [On Imperfection], 173-222. Translation by Žukas, Arūnas Sverdiolas, and Valdas Petrauskas, ed. Ramutė Ramunienė, of De l’imperfection. Périgueux: Pierre Fanlac, 1987.

149.

Baltos lankos” [“Short Stories”]. Occasional column in Literatūra ir menas. 11 installments: no. 2317, 27 April 1991: 6; no. 2318, 4 May 1991: 6; no. 2319, 11 May 1991: 6; no. 2323, 8 June 1991: 6; no. 2328, 13 July 1991: 6; no. 2329, 20 July 1991: 6; no. 2330, 27 July 1991: 6; no. 2338, 21 September 1991: 6; no. 2342, 19 October 1991: 13; no. 2351, 21 December 1991: 10; no. 2381, 25 July 1992, no. 30: 12. Rpt. from manuscripts in Baltos lankos 30 (2012): 158-192.

150.

“Liberališkos mintys” [“Liberal Thoughts”]. Literatūra ir menas no. 2320, 18 May 1991: 2. Also published as “Liberalinės mintys” [“Liberal Thoughts”]. Akiračiai no. 5 (229), May 1991: 10-11.

151.

Jei nusileisi lietuviams, teks nusileisti visiems" [“If We Give in to the Lithuanians, We’ll Have to Give in to Everyone”]. Interview by Michel Kajman and Corine Lesnes. Šiaurės Atėnai, no. 44 (91), 20 November 1991: 4. Translated by R. Bingelienė from “La France est gagnée par ‘l’insignifiance.’” Le Monde, 22 October 1991: 44-45. Partial rpt. as “Paskutinis A. J. Greimo interviu” [“Last Interview with A. J. Greimas”], ed. Leonas Teiberis. Lietuvos aidas, 3 March 1992. 

152.

Karsavino aktualumas” [“The Contemporaneity of Karsavin”]. Baltos lankos 1 (1991): pp. 40-42.

153.

Una salus victis” [“Una salus victis”]. In Poezijos pavasaris, ed. Sigita Geda et al. Vilnius: Vaga, 1991, pp. 82-85.

154.

Sukurti lietuvišką Daniją” [“Creating a Lithuanian Denmark”]. Response to the questionnaire “Kūrybos laisvė ir kolektyvinė sieloieška” [“Creative Freedom and Collective Soul Searching”] by Vytautas Kavolis. Metmenys 60 (1991): 177-179.

155.

Laiškelis iš ‘šasiejaus’” [“A Little Note from the Village on the Road, La Chaussée”]. Response to a 1990 questionnaire from the journal Vilnius. Literatūra ir menas no. 11 (2362), 14 March 1992: 13.

156.

Apie 1941 metus Lietuvoje” [“In Lithuania around 1941”]. Akiračiai no. 6 (240), June 1992: 6-7.

157.

Iš Algirdo J. Greimo atsiminimų apie rezistenciją. Pokalbis su Saulium Žuku 1988 m. fragmentas” [“Algirdas J. Greimas’s Memories of the Underground Resistance. Fragments from an Interview with Saulius Žukas”]. Kultūros barai 3 (1992): 44-47.

158.

Kas jis, žmogaus dvasingumas?” [“What is it – Human Spirituality”], Algirdas Julius Greimas, semiotician (France) responds to the question, [“Algirdas Julius Greimas, Semiotician (French)”]. In Tomas Sakalauskas, Išmintingųjų puota. Kaunas: Spindulys, 1992, p. 6 and 13-15.

159.

Iš Algirdo Juliaus Greimo laiško Vincui Peckui” [“From Algirdas Julius Greimas’s letter to Vincas Peckus”]. Sugrįžimai. Marijampoliečių bendrijos laikraštis (Marijampolė) no. 7, July 1992: 2.

160.

Greimas, A. J., and Saulius Žukas. La Lithuanie : un des pays baltes. Vilnius: baltos lankos, 1993. 116p. and Lietuva Pabaltijy: istorijos ir kultūros bruožai [Lithuania on the Baltic: Historical and Cultural Features]. Translation from the French by Ramutė Ramunienė. Vilnius: baltos lankos, 1993, 158p., illus.

161.

Žvėrūna Medeina” [“Žverūna Medeina”], ed. Bronys Savukynas. Baltos lankos 3 (1993): 77-93. Cf. Greimas, Lietuvių mitologijos studijos, ed. Kęstutis Nastopka. Vilnius: baltos lankos, 2005, pp. 535-548 and 641-659.

162.

Vienašalis pasikalbėjimas su Henriku Radausku” [“One-Sided Conversation with Henrikas Radauskas”]. Metmenys 64 (1993): 92-123. Letters from Radauskas to Greimas (1946-49, 1951, 1963), edited, annotated, and with an introduction by Greimas; Lithuanian translation of French texts by Greimas. Partial rpt. in Dalia Kuizinienė. Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. Vilnius: Versus Aureus, 2003, pp. 434-459.

163.

Dialogo monologai. Iš A. J. Greimo laiškų 1958-1992 m.” [“Monologues of a Dialogue. Selections from A. J. Greimas’s Correspondence 1958-92”]. Selections from Greimas’s letters to Irena Oškinaitė-Būtėnienė. Kultūros barai 4 (1993): 58-62.

164.

""Iš kairės komunistas, iš dešinės katalikas"" ["A Communist on the Left, a Catholic on the Right"], letters (30 November 1991 and 4 December 1991) to Irena Oškinaitė-Būtėnaitė, with a Foreword by Violeta Gustaitytė. Europa 10, 8-15 April 1994: 4.

165.

Mito balsai Lietuvoje. Susitikimai su Algirdu Juliumi Greimu” [“The Voices of Myth in Lithuania. Interviews with Algirdas Julien Greimas”]. Interview by J.-L. Durand, P. Ellinger, Pierre Judet de La Combe, and Georges-Jean Pinault. Tautosakos darbai (Vilnius) 3.10 (1994): 22-52. Translated from the French by Gražina Kadžytė and edited by Saulius Žukas. New translation by Kęstutis Nastopka “Mito balsai Lietuvoje. Pokalbiai su Algirdu Juliumi Greimu.” In Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., pp. 660-698. Translation of “Les voix du mythe en Lithuanie. Entretiens avec Algirdas Julien Greimas.” In Lalies: Actes des sessions de linguistique et de littérature 6, ed. Jean Lallot. Proceedings of the Conference held in Aussois, Savoy, France, August 27-September 1, 1984. Paris: Université de Paris III Sorbonne-Nouvelle, 1988, pp. 9-39.

166.

“Prancūziško vertimo pratarmė” [“Foreword to the French Translation”]. In Louis Hjelmslev, Kalba. Įvadas [Language: An Introduction], translated by Marius Daškus, Vilnius: baltos lankos, 1995, pp. ix-xxiv.

167.

Greimas, A. J. and Teresa M. Keane, eds. Mitologija šiandien. Antologija [Mythology Today. An Anthology]. Trans. Saulius Žukas et al. Vilnius: baltos lankos, 1996. 311 p. Includes the previously unpublished “Apie atsitikimus vadinamuosiuose humanitariniuose moksluose. Georges’o Dumézilio teksto analizė” [“On Chance Occurrences in What We Call the Human Sciences. Analysis of a Text by Georges Dumézil”], 194-215. Translation by Žukas and Marius Daškus of “Des accidents dans les sciences dites humaines. Analyse d’un texte de Georges Dumézil.” In Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales. Paris: Hachette, 1979, 28-60 (first published as an article in 1975).

168.

Algirdas Julius Greimas: du atsakymai” [“Algirdas Julius Greimas: Two Responses”], ed. with an introduction by Arūnas Sverdiolas. 7 meno dienos (Vilnius) no. 11 (266), 14 March 1997: 6. Rpt. as “Nūdienos liberalų užduotis” [“The Present Liberal Duty”] and “Atsakymai į anketą Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo klausimu“ [“Answers to a Questionaire on the Life of Independent Lithuania”] in Gyvenimas ir galvojimas, 179-182 and 183-186.

169.

Pro memoria. Lietuvos ateities projektavimo reikalu,” [“Memorandum. On the Matter of Designing Lithuania’s Future”]. Letter to Vytautas Landsbergis, October 1990. Baltos lankos 8 (1997): 140-148.

170.

Iš Algirdo J. Greimo laiškų kalbininkui” [“Selected Letters from Algirdas J. Greimas to a Linguist”]. Letters to Bronys Savukynas. Kultūros barai 3 (1997): 71-75.

171.

Gyvenimas ir galvojimas: straipsniai, esė, pokalbiai [Life and Thought: Articles, Essays, Discussions], ed. Arūnas Sverdiolas. Vilnius: Vyturys, 1998. 222 p.

172.

Gedimino sapnas. Lietuvių mitas apie miesto įkūrimą: analizės bandymas” [“The Dream of Gediminas. A Lithuanian Myth on the Founding of the City: An Attempt at an Analysis”]. Kultūros barai 8-9 (1998): 65-75. Translation by Kęstutis Nastopka from French manuscript. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos, ed. Nastopka. Vilnius: Baltos Lankos, 2005, pp. 549-573. French edition by Kęstutis Nastopka "Le songe de Gediminas : essai d’analyse du mythe lithuanien de la fondation de la cité." In La citta come testo: scritture e riscritture urbane, special issue of Lexia. Rivista di semiotica (Torino) 1-2 (2008): 411-441.

173.

Mieloji Ponia” [“Dear Lady”]. 3 April 1990 letter to Ina Meksinaitė. In Meksinaitė, “Ne mūsų valia!” [“Not by Our Will!”]. Naujasis Židinys-Aidai (Vilnius) 5-6 (1998): 317.

174.

Baimės ieškojimas [The Search for Fear], ed. Kęstutis Nastopka. Special issue of Semiotika (Vilnius) 7 (1999). 103 p. Includes translations by Rolandas Pavilionis of "La quête de la peur: réflexions sur un groupe de contes populaires." Du sens: essais sémiotiques. Paris: Seuil, 1970, 231-247 and "La structure des actants du récit. Essai d’approche générative." Word 23.1/2/3 (1967): 221-238, rpt. in Du sens, pp. 248-270.

175. 

Sole-authored and co-authored contributions to Egidijus Aleksandravičius et al., Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis and Lithuania: Past, Culture, Present, ed. Saulius Žukas. Vilnius: baltos lankos, 1999. Lithuanian and English versions published simultaneously with the same pagination. English translation by Vida Urbonavičius and Jonathan Smith. 295 p.

176.

Žinojimas ir tikėjimas: vienas kognityvinis universumas” [“Knowing and Believing: A Single Cognitive Universe”]. Baltos lankos 12: 12-33. Translation by Rolandas Pavilionis of “Le savoir et le croire.” In On Believing / De la croyance: Epistemological and Semiotic Approaches / Approches épistémologiques et sémiotiques, ed. Herman Parret. Amsterdam: Benjamin, 1983, pp. 130-145. Also in Du sens II: essais sémiotiques. Paris : Seuil, 1983, pp. 115-133.

177.

Parabolė: gyvenimo forma” [“The Parable: A Form of Life”]. Baltos lankos 12 (2000): 76-83. Translation by Kęstutis Nastopka and Saulius Žukas of "La Parabole: une forme de vie." In Le Temps de la lecture. Exégèse biblique et sémiotique. Mélanges offerts à Jean Delorme, ed. Louis Panier. Paris: Cerf, 1994, pp. 381-387. Series Lectio Divina #155, Centre d'analyse des discours religieux. Rpt. on line in Šaltiniai.

178.

Correspondence between Vytautas Kavolis and Algirdas Julius Greimas. In Vytautas Kavolis. Asmuo ir idėjos, ed. Rita Kavolienė and Darius Kuolys. Vilnius: baltos lankos, 2000, pp. 361-372.

179.

Žodis lietuviams” [“A Word to Lithuanians”]. In Vytautas Kavolis. Asmuo ir idėjos, op. cit., 368-369. Rpt. with additions from a manuscript in Marija Gimbutas’s private archive in Marija Gimbutienė: Laimos palytėta, 173.

180.

Iš laiškų: Algirdas Julius Greimas” [“From Letters: Algirdas Julius Greimas”]. Greimas letters to Marija Gimbutas. In Marija Gimbutienė: Laimos palytėta, 148, 170-173.

181.

A.J. Greimo laiškai H. Žemeliui” [“A. J. Greimas’ Letters to Henrikas Žemelis”]. In Kuizinienė, Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950, 460-467.

182.

Apie Nykštuką ir Grigo ratus (lietuviškojo Hermio beieškant)” [“On Tom Thumb and Ursa Major (In Search of the Lithuanian Hermes)”]. Baltos lankos 17 (2003): 81-115. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos, 588-617.

183.

Palemono giminės genealogija” [“The Genealogical Lineage of Palemonas”]. Kultūros barai 1 (2003): 70-76. Rpt. in Lietuvių mitologijos studijos, 574-587.

184.

Apie netobulumą [On Imperfection]. Vilnius: baltos lankos, 2004. 109 p. Translation of De l’imperfection. Périgueux: Fanlac, 1987, by Saulius Žukas and Arūnas Sverdiolas with Valdas Petrauskas (“Ranka skruostas” [“A Hand a Cheek”]). Edited by Kęstutis Nastopka. Afterword by Gérard Bucher originally published as “De la perfection de la théorie à l’imperfection des lettres.” In Lire Greimas, ed. Eric Landowski. Limoges: Pulim, 1997, pp. 169-183, translated by Kęstutis Nastopka.

185.

Lietuvių mitologijos studijos [Studies in Lithuanian Mythology], ed. Kęstutis Nastopka. Vilnius: baltos lankos, 2005. 750 p. Includes Apie dievus ir žmones (1979), Tautos atminties beieškant (1990), other previously published and unpublished Lithuanian texts, and translations from the French by Rolandas Pavilionis, Kęstutis Nastopka, and Jūratė Navakauskienė.

186.

Etimologinės pastabos dėl kelių Mannhardto teonimų.” In Lietuvių mitologijos studijos, 618-625. Translation by Nastopka of “Etymological Notes on Some Theonyms in Mannhardt.” In Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs: Essays in Honour of the Sesquicentennial of the Birth of Krisjanis Barons, ed. Vaira Vikis-Freibergs. Kingston: McGill-Queen's University Press, 1989, pp. 113-120.

187.

Medžiaga Mitologijos žodynui” [“Material for a Dictionary of Mythology”]. Greimas letter to Bronys Savukynas 29 October 1987. In Greimas, Lietuvių mitologijos studijos, 626-637.

188.

Struktūrinė semantika. Metodo ieškojimas [Structural Semantics: An Attempt at a Method], edited, annotated, and translated from the French by Kęstutis Nastopka. Vilnius: baltos lankos, 2005. 355 p. Translation of Sémantique structurale : recherche de méthode. Paris: Larousse, 1966.

189.

Figūratyvinė semiotika ir plastinė semiotika” [“Figurative Semiotics and Plastic Semiotics”]. Baltos lankos 23 (2006): 71-98. Translation by Kęstutis Nastopka with Rasa Čepaitienė, Gintautė Lidžiuvienė, in consultation with Arūnas Sverdiolas of “Sémiotique figurative et sémiotique plastique," Actes Sémiotiques. Documents (Paris: CNRS) 6.60 (1984): 5-24.

190.

Apie nostalgiją. Leksinės semantikos etiudas” [“On Nostalgia. A Lexical Semantic Study”]. Kultūros barai 3 (2007): 64-68. Translation by Kęstutis Nastopka of “De la nostalgie. Étude de sémantique lexicale." Actes sémiotiques. Bulletin 9.39 (September 1986): 5-11.

191.

Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės laiškai 1988-1992 [Correspondance between Algirdas Julius Greimas and Aleksandra Kašuba 1988-1992]. Compiled by Aleksandra Fledžinskaitė-Kašuba and edited by Gintautė Žemaitytė-Lidžiuvienė. Vilnius: baltos lankos, 2008.

192.

Įžanga (į laiško semiotiką)” [“Preface (For a Semiotics of the Letter)”]. Baltos lankos 28 (2008): 22-26. Translation by Kęstutis Nastopka of “Préface.” In La Lettre. Approches sémiotiques, ed. Claude Calame. Fribourg: Éditions Universitaires Fribourg, 1988, pp. 5-7. Series Interdisciplinaire no. 9.

193.

Greimas, Algirdas Julius, Joseph Courtés, and Eric Landowski (2009). “Sociosemiotika” [“Socio-Semiotics"]. Baltos lankos 29 (2009): 188-192. Translation by Kęstutis Nastopka of Greimas and Courtés, “Sociosémiotique” in Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris: Hachette, 1979, pp. 355-358 and of Landowski, “Sociosémiotique” in Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Vol. 2. Paris: Hachette, 1986, p. 207.

194.

[Pastabos apie pasijas]” ("[Comments on the Passions]"]. Baltos lankos 30 (2009): 20-25. Translation by Kęstutis Nastopka of "Notas manuscritas de A. J. Greimas,” ed. Ana Claudia de Oliveira. In Algirdas Julien Greimas: Testemunhos, Proceedings of the colloquium Unidade e pluralidade: Em torno da obra de A. J. Greimas, São Paulo, 31 August-2 September 1994, ed. Oliveira. São Paulo: Escola de Comunicação: Editora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1994, pp. 16-35.

195.

Tai labai paprasta . . . ” [“It’s Very Simple . . . ”]. Baltos lankos 30 (2009): 206-208. Translation by Kęstutis Nastopka of “C’est très simple…” In Vieillir en création, ed. Catherine Valabrègue, special issue of Art et thérapie (Blois) 38-39 (June 1991): 14-15.

196.

Greimas, A. J. and Teresa M. Keane. Pakaustyti cikadą” [“Shoeing the Cicada”]. Baltos lankos 30 (2009): 209-214. Translation by Kęstutis Nastopka of “Pour ferrer la cigale.” In Espaces du texte / Spazi testuali / Texträume, recueil d'hommages pour Jacques Geninasca, ed. Peter Fröhlicher, Georges Güntert, and Felix Thürlemann. Neuchâtel: La Baconnière, 1990, pp. 57-61.

197.

Greimas, Algirdas Julius (Jacques Fontanille), “Gražus gestas” [“The Beau Geste”]. Baltos lankos 33 (2010): 129-145. Translation by Kęstutis Nastopka of “Le beau geste.” In Texte, Sätze, Wörter und Moneme: Festschrift für Klaus Heger zum 65. Geburtstag, ed. Susanne Anschütz. Heidelberg: Heidelberger Orientverlag, 1992, pp. 229-241; rpt. in Les formes de vie, ed. Fontanille, special issue of RSSI Recherches Sémiotiques / Semiotic Inquiry 13.1-2 (1993): 21-36.

198.

Algirdo Juliaus Greimo laiškas Kaziui Jankauskui, 1942.12.20” [“Algirdas Julius Greimas’s Letter to Kazys Jankauskas, 20 December 1942”]. In Varpai: istorija, autoriai, akcentai, op. cit., pp. 10-13.

199.

Greimas letter to Leonas Peleckis-Kaktavičius n.d. [Oct. 1989], excerpt. In Varpai: istorija, autoriai, akcentai, 25-26.

200.

Topologinės semiotikos linkui” [“Toward a Topological Semiotics”]. Baltos lankos 34 (2011): 144-173. Translation by Kęstutis Nastopka of "Pour une sémiotique topologique." In Sémiotique de l’espace, , ed. Jean Zeitoun, Proceedings of the Colloquium Semiotique de l’espace held at the Institut de l'Environnement in Paris, 24-26 May 1972special issue of Notes méthodologiques en architecture et en urbanisme 3-4 (January 1974): 1-21. Rpt. in Greimas, Sémiotique et sciences sociales. Paris: Seuil, 1976, pp. 129-157.

201.

Sriuba su pertrintu baziliku: arba vertės objekto konstravimas” [“Soup with Creamed Basil: Construction of an Object of Value”]. Baltos lankos 35 (2011): 130-143. Translation by Kęstutis Nastopka of “La soupe au pistou: construction d'un objet de valeur.” Actes sémiotiques. Documents 1.5 (1979): 4-16. Rpt. in Du sens II: essais sémiotiques. Paris: Seuil, 1983, pp. 157-169.

202.

Letter to Antanas Mončys, 9 October 1991. In Per toli gyvenu: Antano Mončio susirašinėjimai, ed. Danutė Zovienė, Loreta Birutė Turauskaitė ir Ramunė Januševičiūtė. Vilnius: Artserija, 2015, pp. 144-145.

203.

Letter to Julis Juzeliūnas, including a facsimile (197[3].1.1), Algirdas Jonas Ambrazas, Julius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos panorama. Kūrybos įžvalgos. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015, p. 192.

204.

Letter to Antanas Škėma, 29 August 1954. Edited by Virginijus Gasiliūnas. In Jūratė Levina, “Algirdas Julius Greimas apie teatro tiesas ir žmogaus egzistencijos žanrus.” Kultūros barai 7-8 (2016): 48-49.

205.

Letter to Antanas Vaičiulaitis, 28 September 1979. In Austėja Oržekauskienė, “Apie neįvykusį Algirdo Juliaus Greimo ir Antano Vaičiulaičio ‘sandorį’ dėl Kristijono Donelaičio.“ Metai 12 (2016):78–79.

206.

“Pagrindinis žodis – Algirdas Julius Greimas” ["The Main Word – Algirdas Julien Greimas"]. Interview by Ugnė Karvelis. Nemunas 3 (March 2017): 4-6. Translation by Justinas Šuliokas, with Kęstutis Nastopka, of "Algirdas Julien Greimas (1917-1992), le maître-mot. Entrevue avec Ugnė Karvelis" [1991]. Cahiers lituaniens 5 (2004): 47–51.

207.

Letter to Jonas Balys [1954]. Ed. Giedrė Šmitienė. Tautosakos darbai 53 (2017): 218-219.

208.

Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1 [Algirdas Julius Greimas: Person and Ideas 1]. Ed. Arūnas Sverdiolas. Vilnius: baltos lankos, 2017.

209. 

"Pranas Naujokaitis, Lietuvių literatūra ["Pranas Naujokaitis, Lithuanian Literature"], edited with the foreword "Neskelbtos Algirdo Juliaus Greimo recenzijos apie lietuvių literatūros istoriją" ["Algirdas J. Greimas's Unpublished Reviews on the Hisotry of Lithuanian Literature'] by Jūratė Levina, Colloquia 39 (2017): 127-129, 125-126.

210.

"Juozas Girnius, 'Grįžtant prie Žemės' Literatūros lankuose” ["Juozas Girnius, 'Reconsidering The Land' in Literatūros lankai"]. Edited with the foreword "Neskelbtos Algirdo Juliaus Greimo recenzijos apie lietuvių literatūros istoriją" by Jūratė Levina, Colloquia 39 (2017): 130-133, 125-126.

211. 

"Tautosaka" ["Folklore"]. Review of Jonas Balys, Lietuvių tautosakos skaitymai. Tübingen: Patria, 1948, 2 vols.. Tautosakos darbai 54 (2017): 235-238.

212. 

 Letters to Arvydas Šliogeris, 1989–1991. Edited by Austėja Oržekauskienė, Baltos lankos 40 (2019): 5-46.

213.

“Eruditų humanizmas” [“The Humanism of the Erudite”]. Edited, with a Foreword „Neskelbta Greimo paskaita“ [“An Unpublished Lecture by Greimas”] by Jūratė Levina, Baltos lankos 40 (2019): 209–215, 206–208.

214. 

Tarp minties ir politinio veiksmo. Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946–1954) [Between Thought and Political Action. Algirdas Julien Greimas’s Letters (1946–54)]. Edited by Egidijus Aleksandravičius and Daiva Dapkutė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, 2019.

215.

Apie viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra [Of All and Nothing: Individual, Society, Culture. Edited by Jūratė Levina. Vilnius: Vilnius University Press, 2019.

216.

Pokalbiai [Converstations]. Edited by Arūnas Sverdiolas. Vilnius: Vilnius University Press, 2022.

 

 Last update 6 February 2022.

 

All work of inspecting the entries of this bibliography de visu and collecting the digital copies of the texts or links to open access databases that make them available in order to integrate them into this bibliography has been funded by the Lithuanian Research Council in the framework of the project „Algirdas Julius Greimas Heritage in Lithuania“ (LIT-9-13) conducted in 2015. Digital copies have been collected or made drawing on the resources of www.epaveldas.lt and other open access databases as well as the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania and Vilnius University Library, following general guidelines of copyright.