Algirdo Juliaus Greimo lietuviškų publikacijų bibliografija ir atviros prieigos archyvas

 

Thomas F. Broden su Jūrate Levina

 

Šiame ištekliuje pateikiamos Algirdo Juliaus Greimo publikacijos lietuvių kalba ir pirmųjų publikacijų skaitmeninės kopijos. Bibliografiją sudarė Thomas F. Broden, tekstų skaitmeninių kopijų bazę sukūrė ir į bibliografiją integravo Jūratė Levina, publikacijų kopijas rinko ir techninius darbus atliko Magdalena Slavinska ir Marius Tverijonas. Čia pateikiamų darbų sąrašas remiasi bibliografijomis, kurias sudarė ir publikavo Dalia Kaladinskienė („Greimas en lithuanien – Greimas lietuviškai“, Noveaux Actes Sémiotiques, 2008 m. rugpjūčio 28 d.); Jurgita Šinkūnaitė ir Ona Voverienė (Algirdas Julius Greimas: Mokslinės kūrybos bibliografinė rodyklė, citavimo indeksas, citavimo analizė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994); ir Petronėlė Grybauskienė („Algirdas Julius Greimas“, Tarp knygų, nr. 1, 2007, b. p.). Prie jo tobulinimo taip pat dosniai prisidėjo Enata Skrupskelis (Lituanistikos tyrimų ir studijų centras, Chicago), Vytautas Virkau (North Central College, JAV), Kęstutis Nastopka (Vilniaus universitetas), Henrietta Vepštienė (Metmenys, Lituanus) ir Jūratė Levina (Vilniaus universitetas). Skaitytojams gali būti naudinga Pauliaus Jevsejevo parengta anotuota bibliografija (Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, 3 t.: Filosofija išeivijoje, 1945-2000, red. Dalius Viliūnas ir kt., Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 110-125) ir Jūratės Levinos 2015–2022 m. parengtas Algirdo Juliaus Greimo tekstinių dokumentų jungtinis katalogas, greta Greimo publikacijų dokumentuojantis Lietuvoje prieinamą archyvinę medžiagą.

1.       

Greimas Algirdas Julius, „Cervantes ir jo Don Kichotas”, recenzija: Miguel de Cervantes, Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos, vertė Pulgis Andriušis, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1942, Varpai. Literatūros almanachas (Šiauliai), nr. 1, 1943, p. 221-227. 

2.      

Binkis – vėliauninkas“, kalba, pasakyta 1942 m. Šiaulių teatre surengtame K.Binkio mirties paminėjime-akademijoje, Varpai, nr. 1, 1943, p. 302-303.

Kartota: Literatūra ir menas. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis (Vilnius), nr. 35 (2180), 1988 m. rugpjūčio 27d., p. 10; Greimas Algirdas Julius, Iš arti ir iš toli. Literatūra, kultūra, grožis: straipsnių rinkinys, sudarė, įvadus ir žodynėlį parašė Saulius Žukas, Vilnius: Vaga, 1991, p. 101-104; Varpai, nr. 17, 2003, p. 153-154.

3.      

Verlaine’as – žmogus ir poetas“, Varpai, nr. 2, 1944, p. 123-136.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 438-458; Varpai, nr. 27, 2012, p. 7-16.

4.      

Gražina Tulauskaitė, Vėjo smuikas, eilėraščiai, Valstybinės leidyklos leidinys, 1944 m.“, recenzija: Gražina Tulauskaitė, Vėjo smuikas: eilėraščiai, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1944, 79 p., Varpai, nr. 2, 1944, p. 388-390.

Kartota antrašte „Gražinos Tulauskaitės ‚Vėjo smuikas‘“ Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 464-467.

5.      

Maurice Rostand ir jo pjesė“, Rostand Maurice, Žmogus, kurį užmušiau, programa spektakliui, Šiauliai: Šiaulių miesto teatras, 1944, p. 2-3.

6.      

Paprastų ir aiškių idėjų krašte“, Praskrendančio paukščio sparnu, red. Justas Dočkus et al., Paryžius: Paryžiaus lietuvių akademinės jaunuomenės „Šviesa“ sambūris, 1946, p. 22-23, illus.

Kartota: Tarp knygų, nr. 11, 2017, p. 25–26.

7.       

Jean Paul Sartre, ‚Siena‘”, vertimas su įžanginiu žodžiu, Mintis (Memmingen), nr. 231, 1946 m. gruodžio 11 d., p. 3; nr. 233, 1946 m. gruodžio 16 d., p. 3; nr. 234, 1946 m. gruodžio 18 d., p. 3; nr. 235, 1946 m. gruodžio 20 d., p. 3; nr. 237, 1946 m. gruodžio 30, p. 3; nr. 238, 1947 m. sausio 2, p. 3. Versta iš J. P. Sartre, Le Mur, Paris: Gallimard, 1939.

8.      

Apie tautiškas kelnes ir sintetinius gaminius“, skiltyje „Akimirksnių kronika“, Mintis, nr. 134 (371), 1947 m. lapkričio 27 d., p. 4.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 327-330.

9.      

Humoro jausmas“, skiltyje „Akimirksnių kronika“, Mintis, nr. 140 (377), 1947 m. gruodžio 11 d., p. 4.

10.   

Literatūrinis faktas ir ideologinis matas“, Mintis, nr. 37 (420), 1948 m. balandžio 9 d., p. 3-4; nr. 38 (421), 1948 m. balandžio 12 d., p. 3; nr. 40 (423), 1948 m. balandžio 16 d., p. 3; nr. 41 (424), 1948 m. balandžio 19 d., p. 3.

Kartota antrašte “Žmogaus ir lietuvio vieta (p. J. Griniaus pasaulėžiūroje)“, Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 389-409.

11.    

Dail. Adomas Galdikas, š. m. kovo 15-30 d. d. įvykusios Paryžiuje meno galerijoj Durand-Ruel parodos proga“, Mintis, nr. 39 (422), 1948 m. balandžio 14 d., 2.

Kartota pavadinimu „Adomas Galdikas“: „Laiškai iš Paryžiaus“, Sietynas, nr. 4, 1989, p. 106-125, „Adomas Galdikas“, p. 115-118; Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 224-227.

12.    

Pirmieji Paryžiaus spaudos balsai apie dail. A. Galdiko parodą“, atsiliepimų apie Galdiko parodą Paryžiaus spaudoje vertimas, su įžanga [be parašo], Mintis, nr. 39 (422), 1948 m. balandžio 14 d., p. 2.

13.    

Kol fontanas vėl prabils...“, recenzija: Henrikas Radauskas, Fontanas, Kaunas: Sakalas, 1935, 60 p., namudinio leidimo Paryžiuje 1946 m. proga, skiltyje „Akimirksnių kronika“, Mintis, nr. 53 (436), 1948 m. gegužės 21 d., p. 4.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit, p. 115-116; Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje, sudarė Giedrius Viliūnas, redagavo Virginijus Gasiliūnas, Vilnius: baltos lankos, 1994, p. 364-366.

14.    

Valery Larbaud. Lektūra, toji nebaudžiama yda“, recenzija: Valéry Larbaud, Ce vice impuni, la lecture. Domaine français, Paris: Gallimard, 1941, 283 p., skiltyje „Knygų paraštėje“, Mintis, nr. 89 (472), 1948 m. rugpjūčio 27, p. 3.

15.    

Ignazio Silone. Grūdas po sniegu“, recenzija: Ignazio Silone, Le grain sous la neige, iš italų k. vertė Jean-Pierre Samson, Neuchâtel: La Braconnière, 1943, 469 p., skiltyje „Knygų paraštėje“, Mintis, nr. 89 (472), 1948 m. rugpjūčio 27 d., p. 3-4.

16.    

Julien Benda. Egzistencializmo tradicija arba gyvenimo filozofijos“, recenzija: Julien Benda, Tradition de l’existentialisme ou les Philosophies de la vie, Paris: Grasset, 1947, 125 p., skiltyje „Knygų paraštėje“, Mintis, nr. 95 (478), 1948 m. rugsėjo 10 d., p. 3.

17.    

Curzio Malaparte. Kaputt“, recenzija: Curzio Malaparte, Kaputt, iš italų k. vertė Juliette Bertrand, Paris: Denoël, 1946, 503 p., skiltyje „Knygų paraštėje“, Mintis, nr. 117 (500), 1948 m. lapkričio 3 d, p. 5.

18.   

Roger Caillois. Estetinis Žodynas“, recenzija: Roger Caillois, Vocabulaire esthétique, Paris: Fontaine, 1946, 143 p., skiltyje „Knygų paraštėje“, Mintis, nr. 132 (515), 1948 m. gruodžio 10 d., p. 3.

19.   

Sirius [A. J. Greimas], „Pagrėbstai“, Šviesa, nr. 6, 1948, p. 23-24.

20.   

Valstybinė mintis tremtyje”, Mintis, nr. 30 (552), 1949 m. kovo 16 d., p. 3.

21.    

Liaudies kultūros pūdymuose (Dr. J. Balio Lietuvių tautosakos skaitymų pasirodymo proga)“, recenzija: Jonas Balys, Lietuvių tautosakos skaitymai, Tübingen: Patria, 1948, 2 d., skiltyje „Knygos“, Viltis, nr. 1, 1949 m. kovas, p. 37-38.

22.   

F. Neveravičiaus ‘Dienovidžio Sutemos’”, recenzija: Fabijonas Neveravičius, Dienovidžio sutemos, Kassel-Mattenberg: Aistia, 1949, 187 p., Britanijos Lietuvis, nr. 27 (100), 1949 m. liepos 1 d., p. 2-3.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 434-437.

23.   

Kultūriniai ginklai kovoje už laisvę,“ recenzija: Geneviève-Irène Židonytė, daktaro disertacijos prancūzų k. apie O. V. Milašių, O. V. de L. Milosz : sa vie, son œuvre, son rayonnement. Thèse de doctorat d'État, lettres, Université de Paris, 1949. Paris: Perrin, 1949. 294 p., Britanijos Lietuvis, nr. 32 (105), 1949 m. rugpjūčio 5 d., p. 2.

24.   

Lietuvių kalbos senumas ir jaunatvė”, Lietuvis, nr. 24/25, 1949 m. spalio 14 d., p. 3; nr. 26/27, 1949 m. spalio 21 d., p. 4.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 341-352; Gyvenimas ir galvojimas: straipsniai, esė, pokalbiai, sudarė ir įžanginį straipsnį parašė Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Vyturys, 1998, p. 167-178.

25.   

Laisvė ir ‚užsiangažavimas’”, Šviesa, nr. 7, 1949, p. 1-2.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 298-303; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 133-138.

26.   

Sirius [A. J. Greimas], „Pagrėbstai”, Šviesa, nr. 7, 1949, p. 24-25.

27. 

„Žmogiškoji būtis ir žmogaus idėja“, Vienybė, nr. 26, 1952.6.27, p. 5-6.

28.   

„K. Borutos ‚Baltaragio malūnas‘“, recenzija: Kazys Boruta, Baltaragio malūnas, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945, Vienybė, nr. 12, 1952 m. rugsėjo 12 d., p. 6.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 413-415.

29.   

Rezistencijos sąvoka“, Santarvė. Rezistencinis visuomeninių ir kultūros reikalų žurnalas (London), nr. 2 (7), 1953 vasaris-kovas, p. 1-2.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 304-307; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 127-129.

30.   

Istorijos vaizdai ir istorinė galvosena“, Santarvė, nr. 6 (11), 1953 m. lapkritis-gruodis, p. 2-3.       

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 331-334.

31.   

Skaitytojų laiškai: Apie tautą ir valstybę”, Santarvė, nr. 6 (11), 1953 lapkritis-gruodis, p. 51.

32.   

„Apie laisvę ir mitus“, Dirva (Cleveland), nr. 41, 1954 m. spalio 14 d., priedas Studentų žodis, nr. 23, p. 5.

Kartota: „Algirdas Julius Greimas: du atsakymai“, su Arūno Sverdiolo įžanga, 7 meno dienos, nr. 11 (266), 1997.3.14; antrašte „Nūdienos liberalų užduotis“ Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 179-182; antrašte „Apie laisvę ir mitus“, su Giedrės Šmitienės įžanga, Tautosakos darbai, nr. 53, 2017, p, 214–216.

33.   

Mintys apie H. Radauską ir jo strėlės vietą lietuviškame danguje“, 

 recenzija Strėlė danguje: eilėraščiai, Chicago: V. Saulius, 1950, Literatūros lankai. Neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis (Buenos Aires), nr. 4, 1954 m., p. 20.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 117-120; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 187-190; Radauskas. Apie kūrybą ir save, op. cit., p. 412-416; Kūrybos studijos ir interpretacijos: Henrikas Radauskas, sudarė Jurga Katkuvienė, Vilnius: baltos lankos, 2001, p. 89-92.

Vertimas į prancūzų k.: „Réflexions sur Henrikas Radauskas et sur la place de sa Flèche dans le Ciel lithuanien,” Arena, nr. 6, 1962, p. 28-32.

34.   

Arthur Rimbaud“, „Mauvais sang“ iš Une saison en enfer (1873) vertimas su komentarais Santarvė, nr. 1, 1954, p. 7-12.

Kartota pavadinimu „Blogas kraujas. Arthur Rimbaud. Vertė ir komentarus parengė A. J. Greimas”, Baltos lankos, nr. 3, 1993, p. 182-195.

35.   

Laiškai iš Afrikos“: Draugas (Chicago), šeštadienio priedas Mokslas, menas, literatūra, 1955 m. spalio 29 d., p. 6; 1955 m. lapkričio 5 d., p. 6; 1955 m. lapkričio 12 d., p. 7; 1955 m. lapkričio 26 d., p. 7; Draugas, nr. 89, 1956 balandžio 16 d., p. 4; nr. 90, 1956 balandžio 17 d., p. 4; nr. 91, 1956 balandžio 18 d., p. 4; nr. 92, 1956 balandžio 19 d., p. 4; nr. 93, 1956 m. balandžio 20 d., p. 3; nr. 94, 1956 m. balandžio 21 d., p. 4; nr. 95, 1956 m. balandžio 23 d., p. 4; nr. 96, 1956 m. balandžio 24 d., p. 4; nr. 97, 1956 m. balandžio 25 d., p. 3, 8; nr. 98, 1956 m. balandžio 26: 3, 4; nr. 100, 1956 m. balandžio 28 d., p. 2.

36.   

Infantiliškai trypiame vietoje... ar žengiame atgal? (kelios pastabos dėl B. Railos straipsnio)”, skiltyje „Kalbos klausimais“, Santarvė, nr. 7-8, 1955, p. 329-331.

Kartota: Bronys Raila, Rašalo ašaros. Vilnius: Žurnalistika, 1995, p. 296-301.

37.   

„Vincas Krėvė yra drauge realistas ir romantikas (rašytojo mirties metinių proga)“, Vienybė, 1955 m. gruodžio 9 d., p. 4.

Kartota antrašte „Vincas Krėvė ir valstybinė mintis“ „Laiškai iš Paryžiaus“, Sietynas, nr. 4, 1989, p. 106-108; Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 410-412.

38.   

Corneille aktualumas“, Literatūros lankai, nr. 6, 1955, p. 25.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 459-464.

39.   

Jaunojo Kėkšto gyvenimas ir mirtis (Apie ‘Etapų’ pirmąjį etapą)“, rezenzija: Juozas Kėkštas, Etapai; poezija 1933/1953, Nördlingen: Venta, 1953, 142 p., Literatūros lankai, nr. 6, 1955, p. 24.

Kartota antrašte „Juozo Kėkšto metamorfozės“, iš rankraščio, be kelių pastraipų, Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 416-419.

40.   

Prancūzų kultūros bruožai“, Draugas, šeštadienio priedas Mokslas, menas, literatūra, 1956 m. vasario 25 d., p. 1; 1956 m. kovo 3 d., p. 7; „Menas ir literatūra“, 1956 m. kovo 10 d., p. 2; „Prancūzų kultūrinis gyvenimas“, 1956 m. kovo 24 d., p. 6; „Prancūzų kultūros bruožai. Literatūra, muzika, kritika“, 1956 m. balandžio 21 d., p. 7.

Algirdo Juliaus Greimo vertimas iš "à l’heure française…," Civilisation française. Bulletin de liaison des anciens étudiants et des amis des cours de civilisation française à la Sorbonne no. 3, p. 3-9; no. 4, 1956, p. 3-4; no. 4, 1956, p. 3-4.

41.   

Lietuviško kelio bejieškant“, Darbas. Kultūros ir visuomenės mokslų žurnalas (Boston, vėliau Brooklyn, the Bronx, ir Ozone Park, NY), nr. 3-4 (30-31), 1956 m. rugsėjis-gruodis, p. 20-21.

Kartota antrašte „Lietuviško kelio beieškant“ Vasario 16. Filosofiniai apmąstymai, 1992 m. kovo 16-31, p. 1, 3; Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 317-319.

42.   

Gruodžio 17 d. perversmas (Konkrečios analizės bandymas)“, Darbas, nr. 1 (32), 1957 m. kovas, p. 12-16.

43.   

Albert Camus. Šiais metais laimėjo Nobelio premiją literatūrai“, įvadas ir fragmento vertimas iš La Peste, Darbas, nr. 3-4 (34-35), 1957 rugsėjis-gruodis, p. 25-27.

44.   

Dvi nuomonės apie 1926 metų perversmą Lietuvoje: gruodžio 17-toji: avantiūra ar likimas?“, atsakymas į J. Januškio kritiką, Darbas, nr. 3-4 (34-35), 1957 rugsėjis-gruodis, p. 37, 39-42.

45.   

Kad jūsų žurnalas išsivystytų”, skiltyje „Mums rašo“, „Darbo dilema: su liaudim ar su intelektualais?“, Darbas nr. 3-4 (34-35), 1957 m. rugsėjis-gruodis, p. 59.

46.   

„‚Lytingumas‘ lietuvių literatūroje“, skiltyje „Literatūrinėmis temomis“, Santarvė, nr. 1, 1957, p. 20-21.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 425-427.

47.   

Lietuvių senoji simbolika ir jų dabarties būdas“, recenzija: Marija Gimbutienė, The Prehistory of Eastern Europe, Cambridge, Mass.: Peabody Museum, 1956, skiltyje „Knygų paraštėje“, Santarvė, nr. 2, 1957, p. 96.

48.   

Medžiaga sovietinio lietuvio fenomenologijai”, Darbas, nr. 1 (36), 1958 m. kovas, p. 10-12.

Kartota antrašte „Medžiaga sovietinio lietuvio fenomenologijai (susitikimo su sovietiniais lietuviais intelektualais proga)”

Sietynas, nr. 7, 1989, p. 40-45; Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 489-494.

49.   

Tarp šiapus ir anapus“, skiltyje „Užrašai“, Darbas, nr. 2 (37), 1958 m. vasara, p. 19-22.

50.   

„Kuo daugiau sąmoningumo!” Raimundo Mieželio interviu, Dirva, nr. 62, 1958 m. rugpjūčio 14 d., p. 2.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 323-324.

51.   

Iš laiško redakcijai, Darbas nr. 3-4 (38-39), 1958 rugsėjis-gruodis, p. 47.

52.    

Viduržemio jūros pakraščiais“, Dirva, nr. 70, 1958 m. rugsėjo 15 d., p. 3; nr. 71, 1958 m. rugsėjo 18 d., p. 3; nr. 73, 1958 rugsėjo 25 d., p. 4; nr. 74, 1958 m. rugsėjo 29 d., p. 3; nr. 75, 1958 m. spalio 2 d., p. 3; nr. 76, 1958 m. spalio 6 d., p. 3; nr. 79, 1958 m. spalio 16 d., p. 3; nr. 80, 1958 m. spalio 20 d., p. 3; nr. 81, 1958 m. spalio 23 d., p. 3; nr. 83, 1958 m. spalio 30 d., p. 3; nr. 84, 1958 m. lapkričio 3 d., p. 3; nr. 85, 1958 m. lapkričio 6 d., p. 3; nr. 86, 1958 m. lapkričio 13 d., p. 3.

53.   

Nerami sąžinė“. Naujienos, nr. 441, 1958 m. lapkričio 22 d., p. 1.

Kartota: „Laiškai iš Paryžiaus“, Sietynas, nr. 4, 1989, p. 123-125; Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 314-316; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 130-132.

54.   

Tarp šiapus ir anapus“, skiltyje „Užrašai“, Darbas, nr. 3-4 (38-39), 1958 m. ruduo, p. 23-26.

55.   

Tarp šiapus ir anapus“, skiltyje „Užrašai“, Darbas, nr. 2 (41), 1959 m. birželis, p. 19-23.

56.   

Ar gyventi, ar mirti už tėvynę? (Iš Darbui skirtų užrašų)“, Dirva, nr. 1959 m. rugpjūčio 24, p. 3.

57.   

Tarp šiapus ir anapus“, skiltyje „Užrašai“, Darbas nr. 3 (42), 1959 rugsėjis, p. 10-11.

58.   

Laiškai iš Turkijos. Greimas teisina Rastenį”, Vienybė, 1959 m. rugsėjo 25 d., p. 4.

59.   

Užrašai“, Darbas nr. 4 (43), 1959 gruodis, p. 17-19; nr. 1 (44), 1960 m. kovas, p. 10-12.

60.   

Laisvės problema egzistencializmo, marksizmo ir freudizmo amžiuje”, Lietuviškasis liberalizmas, redagavo Vytautas Kavolis, Chicago: Santara-Šviesa, 1959, p. 75-89.

Kartota: Lietuviškasis liberalizmas, redagavo Vytautas Kavolis, Vilnius: Versus Aureus, 2008, 109-128.

61.   

Jurgio Baltrušaičio fantastiškieji viduramžiai“, recenzija: Jurgis Baltrušaitis, Le moyen âge fantastique. Antiquités et exotismes dans l’art gothique, Paris: Colin, 1955, Literatūros lankai, nr. 8, 1959, p. 10-11.

Vertimas iš „Le moyen âge fantastique“, La Revue du Caire, Caire, Égypt, nr. 36.188, 1956 février, p. 104-110.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 235-240.

62.    

Sąmonė ir sąžinė (Cz. Milosz’o poezijos vertimus perskaičius)“Literatūros lankai, nr. 8, 1959, p. 9.

Kartota antrašte „Sąmonė ir sąžinė. Cz. Milosz‘o poezijos vertimus paskaičius“ Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 420-423.

63.   

Literatūrinė anketa“, Literatūros lankai, nr. 8, 1959, p. 14.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 428-429.

64.   

Nepriklausomoji Lietuva šiandieniniu įvertinimu“, Metmenys, nr. 2, 1960, p. 83-93, 85; nr. 3, 1960, p. 103-121, 104; nr. 5, 1962, p. 70-87, 70, 74, 80-81.

Kartota: Metmenų laisvieji svarstymai: 1959-1989, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993, p. 256-314, 258, 267, 287, 290-91, 299; antrašte „Atsakymai į anketą Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo apibūdinimo klausimu“ 7 meno dienos, nr. 11 (266), 1997 m. kovo 14 d., p. 6; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 183-186; antrašte „A. J. Greimo atsakymai į anketą Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo apibūdinimo klausimu“ Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos, op. cit., pp. 363-365.

65.   

Politinis laiškas iš Turkijos“, Metmenys, nr. 3, 1960, p. 150-155.

66.   

Apie kalėdas ir jų senelį, sugrįžtant…“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 3, 1963 m. sausio 9 d., p. 3.

67.   

Šis tas apie Paryžių“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 6, 1963 m. sausio 16 d., p. 3.

68.   

Apie gyvenimą Paryžiuje“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 9, 1963 m. sausio 23 d., p. 5.

69.   

Apie karvių melžėjas“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 12, 1963 m. sausio 30 d., p. 4.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 495-498; dalinai kartota: Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis / Lithuania: Past, Culture, Present,redagavo Saulius Žukas, į anglų k. vertė Vida Urbonavičius ir Jonathan Smith, Vilnius: baltos lankos, 1999, p. 220.

70.   

Apie žmonių kvailumą“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 13, 1963 m. vasario 1 d., p. 4.

71.   

Apie jaunąją kartą“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 16, 1963 m. vasario 8 d., p. 4.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 476-477; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 207-208.

72.   

Apie bendradarbiavimą su Lietuva“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 19, 1963 m. vasario 15 d., p. 4.

73.   

Apie katalikų bažnyčią“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 40, 1963 m. balandžio 5 d., p. 4.

74.   

Apie Eduardą Mieželaitį ir jo Paryžių“, recenzija: Eduardas Mieželaitis, Autoportretas, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962, 295 p., iliustr., skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 43, 1963 m. balandžio 12 d., p. 5-6.

Kartota: “Laiškai iš Paryžiaus”, Sietynas, nr. 4, 1989, p. 118-122; Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 478-482.

75.   

Apie gražius gestus“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 45, 1963 m. balandžio 17, p. 4; nr. 61, 1963 m. gegužės 24, p. 3.

Kartota: nr. 45 tekstas Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 310-312; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 191-193; nr. 61 tekstas

antrašte „Apie gražius gestus. Post Scriptum“, Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 313.

76.   

Apie prancūzų politinį sąmojų“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 49, 1963 m. balandžio 26 d., p. 5.

77.   

Apie Bronį Railą ir kitokias akimirkas“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 52, 1963 m. gegužės 3 d., p. 5.

Kartota antrašte „Apie Bronių Railą ir kitokias akimirkas“, Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 263-267.

78.    

Apie sovietinio poeto santykius su moterimis“, skiltyje „Laiškai iš Paryžiaus“, Dirva, nr. 67, 1963 m. birželio 12d., p. 5-6.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 483-488.

79.   

Jurgis Baltrušaitis mini savo 60 metų sukaktį“, Dirva, nr. 74, 1963 m. birželio 28 d., p. 1, 3; ir „Sukaktuvės, kurių nereikėtų minėti“,Dirva, nr. 74, 1963 m. birželio 28 d., p. 1.

Dalinai kartota bendra antrašte “Sukaktuvės, kurių nereikėtų minėti”, Literatūra ir menas, nr. 17 (2162), 1988 m. balandžio 23, p. 14; Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 228-234.

80.   

Apie Antaną Liutkų ir padorius lietuvius. Atostoginis laiškas iš Villefranche“, Dirva, nr. 103, 1963 m. rugsėjo 11, p. 5.

Kartota: su papildymais, Sietynas, nr. 7, 1989, p. 30-39; be papildymų, Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 243-252.

81.  

Anketa Antano Škėmos literatūrinio palikimo vertei apsvarstyti“, Metmenys, nr. 6, 1963, p. 127-139, 128.

Kartota: dalinai, Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 424.

82.   

Algimantas Mackus arba namų ieškotojas“, Metmenys, nr. 7, 1963, p. 112-117.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 121-127.

83.   

Kelią jaunimui!“, Dirva, nr. 30, 1964 m. kovo 11 d., p. 1-2.

84.

„Pasiklydusi katalikiška siela“, Naujienos, 1964.9.4; 1964.9.5. Polemika su: Mykolas Krupavičius, „Salomėja Nėris-Bačinskaitė. Žodis jos tragedijos klausimu“, Draugas 1964.8.15, p. 3–4; 1964.8.22, p. 3–4; 1964.8.29, p. 3–4.

85.   

Kasdieniško gyvenimo heroizmas”. Atviras laiškas Vytautui Kavoliui apie jo knygą Žmogaus genezė. Psichologinė Vinco Kudirkos studija, Chicago: Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos Leidinys, 1963, 87 p., Metmenys, nr. 8, 1964, p. 134-136.

86.   

Dievas sutemose ar Dievo sutemose?“, recenzija: Stasys Yla, Dievas sutemose: religiniai lūžiai lietuvių gyvenime, Toronto: Tėviškės žiburiai, 1964, 391 p., Dirva, nr. 25, 1965 m. kovo 1 d., p. 4.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 335-340.

87.   

Barthélemy, „Mončys: medžiagos erdvėje poezija“, vertimas iš prancūzų kalbos, Aidai, nr. 3 (178), 1965 m. kovas, p. 140-141.

88.   

Mitai ir ideologijos“, Metmenys, nr. 12, 1966, p. 9–27.

Kartota: Iš arti ir toli, op. cit., p. 353–368. Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 111–126.

89.   

Pasikalbėjimas su A. J.Greimu apie semantiką, struktūralizmą ir semiotiką“, kalbėjosi Žibuntas Mikšys, Metmenys, nr. 17, 1969, p. 18-23.

Kartota: Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 25-30.

90.  

Jaunimas ir XX amžiaus revoliucija“, Metmenys, nr. 18, 1969, p. 107-116.

Kartota: Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 209-219.

91.   

Būti lietuviu“, Prancūzijos lietuvių žinios, nr. 40, 1970 m. vasaris, p. 3-4.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 320-322; dalinai: Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis, op. cit., p. 20.

92.   

Henrikas Radauskas (1910.IV.23 – 1970.VII.27)“, Akiračiai. Atviro žodžio mėnraštis (Chicago, nuo 2005 m. – Vilnius), nr. 8 (22), 1970 m rugsėjis, p. 9.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 272-274.

93.    

Mirė Charles de Gaulle“, Prancūzijos lietuvių žinios, nr. 41, 1970 m. lapkritis, p. 3.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 278-279.

94.   

Apie folklorą, religiją ir istoriją“, Metmenys, nr. 19, 1970, p. 32–51.

Kartota: Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 72–87; dalinai (49-51 p.) kartota antrašte „Gediminas ir Geležinis Vilkas (lietuvių legendos aiškinimas)“, Varsnos, nr. 11-12, 1972, p. 3.

95.   

Profesorių žavi darbų rimtumas“, Viliaus Baltrėno pokalbis, su įvadu, su A. J. Greimu, 1971 spalis, Gimtasis kraštas, nr. 45 (249), 1971 m. lapkričio 4 d., p. 4.

Kartota, su keitimais: Ta pati ir visai kita: susitikimai su Tarybų Lietuva, redagavo Vilius Baltrėnas, Vilnius: Mintis, 1979, p. 22-24.

96.

Tomo Venclovos beveik beprasmė poezija“, recenzija: Tomas Venclova, Kalbos ženklas: eileraščiai, Vilnius: Vaga, 1972, 63 p., Metmenys, nr. 23, 1972, p. 9 -17.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 128-134.

97.

Kaukai ir aitvarai “, Metmenys, nr. 24, 1972, p. 50–96; nr. 28, 1974, p. 22-67.

Kartota: Apie dievus ir žmones. Lietuvių mitologijos studijos, Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas / AM & M Publications, 1979, 360 p., ir Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones, Vilnius: Mokslas ir Willowbrook, Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (AM & M), 1990, 526 p., p. 35–109; Lietuvių Mitologijos Studijos, red. Kęstutis Nastopka, Vilnius: baltos lankos, 2005, 750 p., p. 51-120.

98.

Jonas Kossu-Aleksandravičius. Intymus žmogus ir intymumo poezija“, Metmenys, nr. 26, 1973, p. 6-16.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 105-114; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., 157-166.

99.

Struktūra ir istorija“, Problemos, nr. 2 (14), 1974, p. 98-107.

Tomo Venclovos vertimas, su vertėjo įžanga, iš „Structure et histoire,” Les temps modernes, nr. 246, 1966, p. 815-827; kartota: Du sens: essais sémiotiques, Paris: Seuil, 1970, p. 103-115.

100.

Tawals – deus auctor facultatum“, Baltistica, nr. 11.2, 1975, p. 181–184.

Kartota: Apie dievus ir žmones, op. cit., ir Tautos atminties beieškant, op. cit., p. 331-336; Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 335-340.

101. 

Vulcanus Jagaubis. Ugnis szwenta, Feuer-Gott“, Metmenys, nr. 32, 1976, p. 58–83.                        

Kartota: Apie dievus ir žmones, op. cit., ir Tautos atminties beieškant, op. cit., p. 293-313; Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 297–316.

102. 

O visgi kalba ką nors reiškia (R. Sakadolskio pokalbis su A. J. Greimu)“, Akiračiai, nr. 9 (93), 1977 m. spalis, p. 8-9.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 72-80; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 31-40; ištrauka kartota antrašte „Prof. Algirdas J. Greimas apie dr. J. Balį”: „Ar varnas varnui nekerta akies“, Akiračiai, nr. 4 (98), 1978 m. balandis, p. 4.

103.              

Aušrinė ir Laima. Gyvenimo ir mirties, likimo ir laimės samprata lietuvių mitologijoje“, Metmenys, nr. 33, 1977, p. 95–132; nr. 34, 1977, p. 35–85; nr. 36, 1978, p. 38–81.

Kartota: Apie dievus ir žmones, op. cit., ir Tautos atminties beieškant, op. cit., p. 111-217, 249-251; Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 123-223, 255-257.

104.

Semiotiko žvilgsnis į kalbą“, R. Pavilionio pokalbis su A. J.Greimu 1978 m. balandžio 7d. Paryžiuje, Problemos, nr. 1 (21), 1978, p. 102-107.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 60-71.

105.

„‚Alma mater‘ informacija“, Tėviškės žiburiai, nr. 38 (1545), 1979 m. rugsėjo 20 d., p. 9.

106.

Prof. A. J. Greimas: …Vilnius yra pasidaręs pasauliniu centru“, Viliaus Baltrėno pokalbis su A. J. Greimu, Gimtasis kraštas, nr. 38 (658), 1979 m. rugsėjo 20 d., p. 7.

107.

Prof. A. J. Greimas: Kontaktai buvo gilesni, išsamesni”, pokalbio tęsinys, Gimtasis kraštas, nr. 39 (659), 1979 m. rugsėjo 27 d., p. 4.

108.

Kad pasiliktų kultūros istorijoj“, pasikalbėjimas su prof. A. J. Greimu apie įspūdžius iš viešnagės Lietuvoje, užrašė Vilius Baltrėnas, Gimtasis kraštas, nr. 44 (664), 1979 m. lapkričio 1 d., p. 4-5.

109.

Apie dievus ir žmones. Lietuvių mitologijos studijos, Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (AM & M Publications), 1979, 360 p.

Kartota: Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones. Vilnius: Mokslas, ir Willowbrook, Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (AM & M Publications), 1990, p. 5-342; Lietuvių mitologijos studijos, ed. Kęstutis Nastopka. Vilnius: baltos lankos, 2005, p. 21-346. Ištrauka iš įžangos kartota antrašte „Mitologija ir poezija“ Draugas, šeštadienio priedas Mokslas, menas, literatūra, 1980 m. sausio 12 d., p. 4.; kartota Mitologija šiandien, red. Greimas Algirdas Julius ir Teresa M. Keane, Vilnius: baltos lankos, 1996, p. 11-49.

110.

Ašara ir poezija. Vienos Marcelijaus Martinaičio poemos analizė“, Metmenys, nr. 40, 1980, p. 44 -73.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 135-165; Kūrybos studijos ir interpretacijos: Marcelijus Martinaitis, sudarė Jurga Perminaitė, Vilnius: baltos lankos, 2000, p. 65-95; XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika, parengė Aušra Jurgutienė, redagavo Danutė Kalinauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 119-140.

111.

Semiotika ir jos kaimynės“, parengė ir vertė R. Pavilionis, Mokslas, jo metodai ir kalba, Vilnius: Mintis, 1981. 85-97.

Parengta iš „Communication“, „Sociosémiotique“ ir „Psychosémiotique“, Greimas A. J. ir Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris: Hachette, 1979, su Greimo „Įžanginėmis pastabomis“, p. 85-86.

112.

Katedrą steigiant (lituanistikos katedra Ilinojaus universitete: atsakymai į anketos klausimus)“, Metmenys, nr. 44, 1982, p. 159-173.

113.

„Link trečiosios semiotinės revoliucijos“, paskaita jungtiniam Antrajam Suomijos Semiotikų Asociacijos simpoziumui ir Antrajam Tarptautiniam muzikos semiotikos kongresui, vykusiam 1983 m. liepos 5-7 d. Jyväskylä universitete.

Dalinis video įrašas: Significant Moments in the History of Semiotics – in Finland and Elsewhere. To Honor the 9th World Congress of IASS-AIS Communication: Understanding / Misunderstanding, ed. Eero Tarasti. DVD, distribution Tarasti, 2007.

114.

Semiotiko žvilgsniu”, Sauliaus Žuko pokalbis su A. J. Greimu, 1983 m. spalio 29 d., Literatūra ir menas, nr. 44 (1926), 1983 m. spalio 29 d., p. 12.

Kartota: Literatūros kritika ir dabartis, 1984-1987, red. Elena Bukelienė ir kt., Vilnius: Vaga, 1984, p. 373-378; antrašte „Poetika ir semiotika“ Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 88-92; originalia antrašte Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 62-67.

115.

Apie prasmę“, Mintis ir ženklas, sudarė Bronys Savukynas, Vilnius: Mokslas, 1983, 181 p., p.142-152. Rolando Pavilionio vertimas iš „Du sens”, įvadas į Du sens, Paris: Seuil, 1970.

Kartota: Semiotika. Darbų rinktinė, sudarė, įžanginį straipsnį parašė ir vertė Rolandas Pavilionis, Vilnius: Mintis, 1989, 393 p., p. 75-85.

116.

Sakmė apie Šovį, vėlių vedlį. Pirmasis lietuviškas mitas, 1261 m.“, Metmenys, nr. 45, 1983, p. 3-26.                          

Kartota: Tautos atminties beieškant, op. cit., p. 353-376; Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 355-377.

117.

Dievai viešpačiai“, Metmenys, nr. 46, 1983, p. 38–58.

Kartota: Tautos atminties beieškant, op. cit., p. 379–396; Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 381–398.

118.

…Apklojo ūkanos, apgaubė voratinkliai“, nekrologas Onai Lukauskaitei-Poškienei (1906-1983), Akiračiai, nr. 1, 1984 m. sausis, p. 13.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 275-277.

119.

Semiotiko žvilgsniu“, Broniaus  Genzelio pokalbis su A. J. Greimu, Mokslas ir gyvenimas, nr. 4, 1985, p.18-19.

Kartota Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 88-92.

120.

Štai ką rugelis kalbėjo… Javai ir jų globėjai“, Metmenys, nr. 49, 1985, p. 106–122.

Kartota: Tautos atminties beieškant, op. cit., p 475–492; Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 475–492.

121.

Intelektualinės autobiografijos bandymas“, 1985 m. gruodžio mėn. interviu su Vytautu Kavoliu Paryžiuje ir Monrealyje, Metmenys, nr.50, 1985, p. 10-20; nr. 51, 1986, p. 21-30.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 18-37; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 7-30; dalinai kartota: antrašte „Apie save“, Pergalė, nr. 4, 1987, 151-157; Egzodo rašytojai: autobiografijos, parengė Algirdas Titus Antanaitis, redagavo A. Mickienė, Vilnius: Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla, 1994, p. 264-280.

122.

Mokslinės semantikos sąlygos“, Ženklas ir prasmė, Vilnius: Mokslas, 1986, p. 106-124.

Rolando Pavilionio vertimas iš “Les conditions d’une sémantique scientifique“, Sémantique structurale: recherche de méthode, Paris, Larousse, 1966, p. 43-57.

Kartota: Semiotika, op. cit., 43-57.

123.

Velinas ir Kalevelis”, Metmenys, nr. 52, 1986, p. 98-123.

Kartota antrašte „Velnias ir Kalevelis“ Tautos atminties beieškant, op. cit., p. 397-421.

124.

Pradžioje buvo Greimas“, sutrumpintas Philippe Manier interviu iš “Au commencement était Greimas”, Le Quotidien de Paris, 1986 m. kovo 11d., Kultūros barai (Vilnius), nr. 2, 1987, p. 42.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 93-94; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 68-69.

125.

Krikščionybė Lietuvoje – 600“, atsakymai į anketos klausimus su autoriaus prierašu, Akiračiai, nr. 3, 1987, p. 10-11.

126.

Kad Jurgis nemirtų“, Akiračiai, nr. 7 (191), 1987 m. liepa, p. 14.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 280.

127.

Algirdo Juliaus Greimo žodis lituanikams“, Kauno aidas, 1988 m. gruodžio 22 d., p. 8.

128.

Folkloras ir mitologija: metodo problemos“, Kultūros barai, nr. 12, 1988, p. 32–33.

Jūratės Navakauskienės vertimas iš „Folklore et mythologie: problèmes de méthode“, Kalevala et traditions orales du monde: Paris, 18-22 mars 1985, ed. Jocelyne Fernandez, Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1987, p. 33-38.

Kartota: Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 699–703.

129.

Antanas Smetona ir kas toliau“, Naujoji viltis, nr. 21, 1988, p. 32-40.

Kartota: Literatūra ir menas, nr. 12 (2209), 1989 kovo 18; Kultūros barai, nr. 5, 1989, p. 56-58; Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 253-262.

130.

Algirdo Juliaus Greimo žodis, priimant mokslinio veikalo premiją“, Draugas, šeštadienio priedas Mokslas, menas, literatūra, 1989 m. birželio 10 d., p. 4.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 281-282.

131.

Lietuviškai galvoti“, recenzija: Arvydas Šliogeris, Daiktas ir Menas. Du meno kūrinio ontologijos etiudai, Vilnius: Mintis, 1988, Akiračiai, nr. 6 (210), 1989 m. birželis, p. 8.

Kartota: Krantai, nr. 10, 1989, p. 65-66.

132.

Rašytojas ir moralė“, Literatūra ir menas, nr. 31 (2228), 1989 m. liepos 29d., p. 14.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 370-375; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 151-157.

133.

Interviu su A. J. Greimu“, užrašė Saulius Žukas, Literatūra ir menas, nr. 45 (2242), 1989 m. lapkričio 4 d., p. 2, 11.

Dalinai kartota antrašte „Iš interviu su A. J. Greimu“, užrašė Saulius Žukas, Kelias į universitetą (1989-1991 dokumentai), paruošė Aleksandras Žalys, Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 1991, 59 p., p. 8-9.

134.

Ranka skruostas“, Novelės metai, Vilnius, 1989, p.182–188.

Arūno Sverdiolo vertimas iš De l‘imperfection, Pierre Fanlac, 1987.

Kartota: Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 197-202. Apie netobulumą, Vilnius: baltos lankos, 2004, p. 51-65.

135. Semiotika. Darbų rinktinė, sudarė, įžanginį straipsnį parašė ir vertė Rolandas Pavilionis, Vilnius: Mintis, 1989, 393 p., su Algirdo Juliaus Greimo įvadu „Vietoj pratarmės“, p. 5-7, kartota Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 70-72.
136.

Apie Nikitą Kruščevą“, „Laiškai iš Paryžiaus“, Sietynas, nr. 4, 1989, p. 109-114.

Kartota antrašte “Apie Nikitą Chruščiovą” Iš arti ir iš toli, op. cit., p. 499-504.

137.

Rezistencija ir demokratija“, Sietynas, nr. 7, 1989, p. 45-52.

138.

1989 m. Algirdas Greimas ‘Sietynui‘“, Sietynas, nr. 7, 1989, p. 132.

139. Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones, Vilnius: Mokslas ir Willowbrook, Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (AM & M), 1990, 525 p.
140.

Apie revizionistinius bandymus“, laiškas redakcijai, Akiračiai, nr. 10, 1990 m. lapkritis, p. 15.

141.

Neaiškus žodžio statusas / Le statut incertain du mot“, Lituanistica, nr.1, 1990, p. 67-68.

Versta iš prancūzų k.: “Qu’est-ce qu’un mot? Le statut incertain du mot“, Lexiques, red. Amr Helmy Ibrahim ir Michèle Zalessky, numero special de Le Français dans le monde, Paris: Hachette Edicef, series Le Français dans le monde, Recherches et applications, 1989, p. 58. Vertėjas nenurodytas; originalus tekstas pranc. k. pateikiamas Lituanistica, p. 67.

142.

Turiu garbės pranešti, kad meilė egzistuoja...“, užrašė S. Beržinis, Kinas, 1990, nr.12, p. 6-7; 1991, nr. 1, p.3-4.

143.

Šis tas apie kultūrą“, Metmenys, nr. 59, 1990, p. 14–27.

Kartota: Kultūros barai, nr. 10, 1991, p. 9-14; Baltos lankos. Tekstai ir interpretacijos (Vilnius), nr. 1, 1991, p. 5–15; Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 194–206.

144.

Europa be europiečių“, recenzija: Marija Gimbutienė, The Language of the Goddess, San Francisco: Harper and Row, 1989, Metmenys, nr. 59, 1990, p. 157–161.

Kartota: Baltos lankos, nr. 1, 1991, p. 214-218; Santara, nr. 7, 1991 m. ruduo, p. 18-26; Marija Gimbutienė : Laimos palytėta. Straipsniai, recenzijos, pokalbiai, polemika, laiškai, vertinimai, prisiminimai, redagavo Austėja Ikamaitė, Vilnius: Leidykla Scena, 2002, 232 p., p. 183-187.

145.

Tada, kai bauriškas kraujas virto mėlynu“, Varpai, nr. 4, 1990, p. 4-7.

Kartota: Varpai: istorija, autoriai, akcentai, red. Leonas Peleckis-Kaktavičius, Šiauliai: Varpai, 2011, p. 29-34 [nuotr., p. 30]; Baltos lankos, nr. 30, 2009, p. 193-199.

146.

Veidu į Lietuvą“, Akiračiai, nr. 5, 1990, p. 14.

147.

Didysis prasmės ieškotojas – Algirdas Julius Greimas. 55 min. spalvotas 35 mm filmas, režisavo Saulius Beržinis, filmavo Algimantas Mikutėnas, platinamas Lietuvos kino studijos Vilniuje. Rodytas LRT 1991 m.

148.

Iš arti ir iš toli. Literatūra, kultūra, grožis: straipsnių rinkinys, sudarė, įvadus ir žodynėlį parašė Saulius Žukas, Vilnius: Vaga, 1991, 525 p. Knygoje spausdinamas Sauliaus Žuko ir Arūno Sverdiolo (sk. „Ranka skruostas“, su Valdo Petrausko vertimais iš ispanų k.) Apie netobulumą vertimas, redaguotas Ramutės Ramunienės, p. 173-222, De l‘imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987.

149.

Baltos lankos“, Literatūra ir menas, nr. 2317, 1991 m. balandžio 27 d., p. 6; nr. 2318, 1991 m. gegužės 4 d., p. 6; nr. 2319, 1991 m. gegužės 11 d., p. 6; nr. 2323, 1991 m. birželio 8 d., p. 6; nr. 2328, 1991 m. liepos 13 d., p. 6; nr. 2329, 1991 m. liepos 20 d., p. 6; nr. 2330, 1991 m. liepos 27 d., p. 6; nr. 2338, 1991 m. rugsėjo 21 d., p. 6; nr. 2342, 1991 m. spalio 19 d., p. 13; nr. 2351, 1991 m. gruodžio 21 d., p. 10; nr. 2381, 1992 m. liepos 25 d., p. 12 (pomirtinė publikacija iš rankraščių).

Kartota iš rankraščių: Baltos lankos, nr. 30, 2009, p. 158-192.

150.

„Liberališkos mintys“, Literatūra ir menas, nr. 2320, 1991 m. gegužės 18 d., p. 2. „Liberalinės mintys“, Akiračiai, nr. 5 (229), 1991 m. gegužė, p. 10-11.

151.

Jei nusileisi lietuviams, teks nusileisti visiems“, Michel Kajman ir Corine Lesnes su A. J. Greimu, Šiaurės Atėnai, nr. 44 (91), 1991 m. lapkričio 20 d., p. 4.

Bingelienės vertimas iš «La France est gagnée par “l’insignifiance”», propos recueillis par Michel Kajman et Corine Lesnes. Le Monde,22 octobre 1991, p. 44-45.

Dalinai kartota antrašte „Paskutinis A. J. Greimo interviu“, parengė Leonas Teiberis, Lietuvos aidas, 1992 m. kovo 3 d.

152.

Karsavino aktualumas“, Baltos lankos, nr. 1, 1991, p. 40-42.

153.

Una salus victis“, Poezijos pavasaris, redagavo Sigitas Geda et al., Vilnius: Vaga, 1991, p. 82-85.

154.

Sukurti lietuvišką Daniją“, laiškas Vytautui Kavoliui, Metmenys, nr. 60, 1991, p.177-179.

155.

Laiškelis iš ‚šasiejaus’”, atsakymas į 1990 m. Vilniaus žurnalo anketą, Literatūra ir menas, nr. 11 (2362), 1992 m. kovo 14 d., p. 13.

156.

Apie 1941 metus Lietuvoje“, Akiračiai, nr. 6 (240), 1992 m. birželis, p. 6-7.

157.

Iš A. J. Greimo prisiminimų apie rezistenciją“, pokalbio su Sauliumi Žuku 1988 m. fragmentai, Kultūros barai, nr. 3, 1992, p. 44-47.

158.

Kas jis – žmogaus dvasingumas?“, Algirdas Julius Greimas, semiotikas (Prancūzija) atsako į autoriaus klausimą, Tomas Sakalauskas,

Išmintingųjų puota: esė, Kaunas: Spindulys, 1992, p. 6, 13-15.

159.

Iš Algirdo Juliaus Greimo laiško Vincui Peckui”, Sugrįžimai. Marijampoliečių bendrijos laikraštis, nr. 7, 1992 m. birželis, p. 2.

160. Greimas Algirdas Julius ir Saulius Žukas, La Lithuanie : un des pays baltes, Vilnius: baltos lankos, 1993, 116p; ir Lietuva Pabaltijy: istorijos ir kultūros bruožai, iš prancūzų k. vertė Ramutė Ramunienė, Vilnius: baltos lankos, 1993, 158p., illus.
161.

Žvėrūna Medeina“, Baltos lankos, nr. 3, 1993, p. 77-93.

Kartota: Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 535-548 ir 641-659.

162.

Vienašalis pasikalbėjimas su Henriku Radausku“, H. Radausko laiškai A. J. Greimui (1946-1949, 1951, 1963), parengė, parašė įžangą ir paaiškinimus bei išvertė fragmentus iš prancūzų kalbos A. J. Greimas, Metmenys, nr. 64, 1993, p. 92-123.

Kartota su keitimais: Kuizinienė Dalia, Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950, Vilnius: Versus Aureus, 2003, p. 434-459.

163.

Dialogo monologai“, iš A. J.Greimo laiškų 1958-1991, paruošė spaudai ir komentarus parašė Irena Oškinaitė-Būtėnienė, Kultūros barai, nr. 4, 1993, p. 58-62.

164.

„„Iš kairės komunistas, iš dešinės katalikas““, laiškai (1991.11.30 ir 1991.12.4) Irenai Oškinaitei-Būtėnaitei, su Violetos Gustaitytės įžanga, Europa, nr. 10, 1994.4.8-15, p. 4.

165.

Mito balsai Lietuvoje. Susitikimai su Algirdu Juliumi Greimu“, pokalbis su J.-L. Durand, P. Ellinger, Pierre Judet de La Combe, Georges-Jean Pinault; vertė G. Kadžytė, Tautosakos darbai, nr. 3.10, 1994, p. 22-52.

Kartota Kęstučio Nastopkos vertimu antrašte „Mito balsai Lietuvoje. Pokalbiai su Algirdu Juliumi Greimu“, Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 660-698.

Versta iš: «Les voix du mythe en Lithuanie. Entretiens avec Algirdas Julien Greimas», propos recueillis par J.-L. Durand, P. Ellinger, P. Judet de La Combe et G.-J. Pinault. In Lalies. Actes des sessions de linguistique et de littérature no. 6, Aussois, 27 août – 1er septembre 1984. Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Service des publications, 1988, p. 9-39.

166.

Prancūziško vertimo pratarmė“, Louis Hjelmslev, Kalba. Įvadas, vertė Marius Daškus, Vilnius: baltos lankos, 1995, p. ix-xxiv.

167. Greimas Algirdas Julius ir Teresa M. Keane, sud. Mitologija šiandien. Antologija, Sauliaus Žuko įžanga, vertė Saulius Žukas ir kt. Vilnius: baltos lankos, 1996. 311 p. Greimas Algirdas Julius, „Pratarmė“, p. 11-49; „Apie atsitikimus vadinamuosiuose humanitariniuose moksluose. Georges’o Dumézilio teksto analizė“, p. 194-215, Sauliaus Žuko ir Mariaus Daškaus vertimas iš “Des accidents dans les sciences dites humaines. Analyse d’un texte de Georges Dumézil.” In Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales. Paris : Hachette, 1979, 28-60.
168.

Algirdas Julius Greimas: du atsakymai“, su Arūno Sverdiolo įžanga, 7 meno dienos, nr. 11 (266), 1997 m. kovo 14 d., p. 6.

Kartota antraštėmis „Nūdienos liberalų užduotis“ ir „Atsakymai į anketą Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo klausimu“ Gyvenimas ir galvojimas, op. cit., p. 179-182 ir p. 183-186.

169.

Pro memoria. Lietuvos ateities projektavimo reikalu“, Baltos lankos, nr. 8, 1997, p. 140-148.

170.

Iš Algirdo J. Greimo laiškų kalbininkui“ Broniui Savukynui, 1979-1989 m., su Broniaus Savukyno įžanga ir paaiškinimais, Kultūros barai, nr. 3, 1997, pp. 71-75.

171. Gyvenimas ir galvojimas: straipsniai, esė, pokalbiai, sudarė Arūnas Sverdiolas. Vilnius: Vyturys, 1998. 222 p.
172.

Gedimino sapnas. Lietuvių mitas apie miesto įkūrimą: analizės bandymas“, Kultūros barai, nr. 8-9, 1998, p. 65-75.

Kartota: Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 549-573.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš «Le songe de Gediminas : essai d’analyse du mythe lithuanien de la fondation de la cité», Lexia. Rivista di semiotica (Torino) no. 1-2, 2008, numéro spécial consacré à La citta come testo : scritture e riscritture urbane, p. 411-441.

173.

Mieloji Ponia“, laiškas I. Meiksinaitei, straipsnyje I.Meiksinaitė „Ne mūsų valia!“, Naujasis Židinys-Aidai, nr. 5/6, 1998, p. 317.

174. Baimės ieškojimas, red. Kęstutis Nastopka, Semiotika, nr. 7, Vilnius: baltos lankos, 1999, 103 p. Sąsiuvinyje spausdinami Rolando Pavilionio vertimai iš «La quête de la peur : réflexions sur un groupe de contes populaires». In Du sens : essais sémiotiques. Paris: Seuil, 1970, p. 231-247 et «La structure des actants du récit. Essai d’approche générative». Word vol. 23, nos. 1-3, 1967, p. 221-238, repris in Du sens, p. 248-270.
175. Greimas Algirdas Julius et al. Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis, ir Lithuania: Past, Culture, Present, sudarė ir redagavo Saulius Žukas, į anglų kalbą vertė Vida Urbonavičius ir Jonathan Smith, Vilnius: baltos lankos, 1999, 295 p.. Lygiagreti publikacija lietuvių ir anglų kalbomis.
176.

,Žinojimas ir tikėjimas: vienas kognityvinis universumas“, Baltos lankos, nr. 12, 2000, p. 12-34.

Rolando Pavilionio vertimas iš “Le savoir et le croire.” In On Believing / De la croyance: Epistemological and Semiotic Approaches / Approches épistémologiques et sémiotiques, éd. Herman Parret. Amsterdam : Benjamin, 1983, p. 130-145. Repris in Du sens II : essais sémiotiques. Paris : Seuil, 1983, p. 115-133.

177.

Parabolė: gyvenimo forma“, Baltos lankos, nr. 12, 2000, p. 76-84.

Kęstučio Nastopkos ir Sauliaus Žuko vertimas iš «La Parabole: une forme de vie». In Le Temps de la lecture. Exégèse biblique et sémiotique. Mélanges offerts à Jean Delorme, éd. Louis Panier. Paris : Cerf, 1994, collection Lectio Divina no. 155, Centre d'analyse des discours religieux, p. 381-387.

178.

Vytauto Kavolio ir Algirdo Juliaus Greimo laiškai, Vytautas Kavolis. Asmuo ir idėjos, sudarytojai Rita Kavolienė ir Darius Kuolys. Vilnius: baltos lankos, 2000, p. 361-372.

179.

Žodis lietuviams“, Vytautas Kavolis. Asmuo ir idėjos, op. cit., p. 368-369.

Kartota su papildymais, iš teksto iš asmeninio Marijos Gimbutienės asmeninio archyvo: Marija Gimbutienė: Laimos palytėta, op. cit., p. 173.

180.

Iš laiškų. Algirdas Julius Greimas“, Marija Gimbutienė: Laimos palytėta, op. cit., p. 148, 170-173.

181.

A. J. Greimo laiškai H. Žemeliui”, Kuizinienė, Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950, op. cit., p. 460-467.

182.

Apie Nykštuką ir Grigo ratus (lietuviškojo Hermio beieškant)“, Baltos lankos, nr. 17, 2003, p. 81-115.

Kartota: Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 588-617.

183.

Palemono giminės genealogija“, Kultūros barai, nr. 1, 2003, p. 70-76.

Kartota: Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 574-587.

184.

Apie netobulumą. Vilnius: baltos lankos, 2004, 109 p.

De l’imperfection. Périgueux: Fanlac, 1987, vertė Saulius Žukas ir Arūnas Sverdiolas („Ranka skruostas“); redagavo ir Gérard Bucher straipsnį pabaigos žodžiui vertė Kęstutis Nastopka, iš „De la perfection de la théorie à l’imperfection des lettres“, Lire Greimas, ed. Eric Landowski, Limoges: Pulim, 1997, p. 169-183.
185.

Lietuvių mitologijos studijos, sudarė ir redagavo Kęstutis Nastopka, vertė Kęstutis Nastopka, Jūratė Navakauskienė, Rolandas Pavilionis, Vilnius: baltos lankos, 2005.

Rinkinio turinį sudaro Apie dievus ir žmones (1979), Tautos atminties beieškant (1990) ir kiti anksčiau skelbti ir neskelbti Greimo tekstai lietuvių kalba bei vertimai iš prancūzų kalbos.

186.

Etimologinės pastabos dėl kelių Mannhardto teonimų“, Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 618-625.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš „Etymological Notes on Some Theonyms in Mannhardt“, Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs: Essays in Honour of the Sesquicentennial of the Birth of Krisjanis Barons, ed. Vaira Vikis-Freibergs, Kingston: McGill-Queen's University Press, 1989, p. 113-120.

187.

Medžiaga Mitologijos žodynui“, neskelbtas 1987 m. spalio 29 d. Algirdo Juliaus Greimo laiškas Broniui Savukynui, Lietuvių mitologijos studijos, op. cit., p. 626-637.

188.

Struktūrinė semantika. Metodo ieškojimas, Vilnius, baltos lankos, 2005.

Sémantique structurale : recherche de méthode, Paris: Larousse, 1966, vertė ir terminų žodynėlį sudarė Kęstutis Nastopka.

189.

Figūratyvinė semiotika ir plastinė semiotika“, Baltos lankos, nr. 23, 2006, p. 71-98.

Kęstučio Nastopkos, Rasos Čepaitienės ir Gintautės Lidžiuvienės vertimas, konsultuojant Arūnui Sverdiolui, iš «Sémiotique figurative et sémiotique plastique», Actes sémiotiques – Documents vol. VI, no. 60, 1984, p. 5-24.

190.

Apie nostalgiją: leksinės semantikos etiudas“, Kultūros barai, nr. 3, 2007, p. 64–68.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš «De la nostalgie : étude de sémantique lexicale», Actes Sémiotiques – Bulletin, 1986, vol. XI, no. 39, p. 5-11.

191. Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės laiškai 1988-1992, sudarė Aleksandra Fledžinskaitė-Kašuba, redagavo Gintautė Žemaitytė, Vilnius: baltos lankos, 2008, 240 p.
192.

Įžanga į laiško semiotiką“, Baltos lankos, nr. 28, 2008, p. 22-27.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš «Préface» à La Lettre. Approches sémiotiques, éd. Claude Calame. Fribourg : Éditions Universitaires Fribourg, collection Interdisciplinaire no. 9, 1988, p. 5-7.

193.

Greimas, Algirdas Julius, Joseph Courtés, ir Eric Landowski, „Sociosemiotika“, Baltos lankos, nr. 29, 2009, p. 188-192.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš A. J. Greimas et Joseph Courtés, « Sociosémiotique ». In Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris : Hachette, 1979, p. 355-358 et Landowski, « Sociosémiotique ». In Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, t. 2. Paris : Hachette, 1986, p. 207.

194.

[Pastabos apie pasijas]”, Baltos lankos, nr. 30, 2009, p. 200-205.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš «Notas manuscritas de A. J. Greimas». In Algirdas Julien Greimas: Testemunhos. Idealizado para o colóquio « Unidade e pluralidade: Em torno da obra de A. J. Greimas », realizado em São Paulo, de 31 de agosto a 2 de setembro de 1994. Ed. Ana Claudia de Oliveira. São Paulo, Escola de Comunicação, Editora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1994, p. 16-35.

195.

Tai labai paprasta...“, Baltos lankos, nr. 30, 2009, p. 206-208.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš « C’est très simple… », Art et thérapie (Blois) nos. 38-39, juin, numéro spécial consacré à Vieillir en création, éd. Catherine Valabrègue, p. 14-15.

196.

Greimas Algirdas Julius ir Teresa Mary Keane, „Pakaustyti cikadą“, Baltos lankos, nr. 30, 2009, p. 209-214.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš „Pour ferrer la cigale“, Espaces du texte. Recueil d'hommages pour Jacques Geninasca, éd. Peter Fröhlicher, Georges Güntert, et Felix Thürlemann, Boundry-Neuchâtel: Editions de la Baconnière, 1990, p. 57-61.

197.

Greimas Algirdas Julius (Jacques Fontanille), „Gražus gestasBaltos lankos, nr. 33, 2010, p. 129-145.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš « Le beau geste ». In Texte, Sätze, Wörter und Moneme: Festschrift für Klaus Heger zum 65. Geburtstag,hrsg. von Susanne R. Anschütz. Heidelberg: Heidelberger Orientverlag, 1992, p. 229-241. Repris in Recherches Sémiotiques / Semiotic Inquiry, vol. 13, nos. 1-2, 1993, numéro spécial consacré à Les formes de vie, dir. J. Fontanille, p. 21-36.

198.

Algirdo Juliaus Greimo laiškas Kaziui Jankauskui, 1942.12.20“, Varpai: istorija, autoriai, akcentai, op. cit., p. 10-13. 

199.

Laiškas Leonui Peleckiui-Kaktavičiui, b.d. [1989 m. spalis], Varpai: istorija, autoriai, akcentai, op. cit., p. 25-26.

200.

Topologinės semiotikos linkui“, Baltos lankos, nr. 34, 2011, p. 144-173.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš „Pour une sémiotique topologique“, Sémiotique et sciences sociales, Paris: Le Seuil, 1976, p. 129-157.
201.

Sriuba su pertrintu baziliku: arba vertės objekto konstravimas“, Baltos lankos, nr. 35, 2012, p. 130-143.

Kęstučio Nastopkos vertimas iš «La soupe au pistou : construction d'un objet de valeur», Actes sémiotiques. Documents vol. 1, no. 5, 1979, p. 4-16. Repris in Du sens II : essais sémiotiques. Paris : Seuil, 1983, p. 157-169.

202.

Laiškas A. Mončiui (1991 m. spalio 9 d.), Per toli gyvenu: Antano Mončio susirašinėjimai, sudarė Danutė Zovienė, Loreta Birutė Turauskaitė ir Ramunė Januševičiūtė, Vilnius: Artserija, 2015, p. 144-145.

203.

Laiškas Juliui Juzeliūnui, su faksimile (197[3].1.1), Algirdas Jonas Ambrazas, Julius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos panorama. Kūrybos įžvalgos, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015, p. 192.

204.

Laiškas Antanui Škėmai (1954 m. rugpjūčio 29 d.), paruošė spaudai Virginijus Gasiliūnas, Jūratės Levinos straipsnyje „Algirdas Julius Greimas apie teatro tiesas ir žmogaus egzistencijos žanrus“, Kultūros barai, nr. 7/8, 2016, p. 48-49.

205.

Laiškas Antanui Vaičiulaičiui (1979 m. rugsėjo 28 d.), Austėjos Oržekauskienės straipsnyje „Apie neįvykusį Algirdo Juliaus Greimo ir Antano Vaičiulaičio ‘sandorį’ dėl Kristijono Donelaičio“, Metai, nr. 12, 2016, p. 78-79.

206.

„Pagrindinis žodis – Algirdas Julius Greimas“, kalbina Ugnė Karvelis, Nemunas, 2017, nr. 3 (kovas), p. 4-6. Justino Šulioko vertimas iš prancūzų kalbos, tikrintas Kęstučio Nastopkos, iš „Algirdas Julien Greimas (1917-1992), le maître-mot. Entrevue avec Ugnė Karvelis“ [1991], in Cahiers lituaniens, 2004, nr. 5, p. 47-51.

207.

Laiškas Jonui Baliui [1954], parengė Giedrė Šmitienė, Tautosakos darbai, nr. 53, 2017, p. 218-219.

208.

Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sudarytojas Arūnas Sverdiolas, Vilnius: baltos lankos, 2017.

209.

„Pranas Naujokaitis, Lietuvių literatūra, parengė ir įžangą „Neskelbtos Algirdo Juliaus Greimo recenzijos apie lietuvių literatūros istoriją“ parašė Jūratė Levina, Colloquia, nr. 39, 2017, p. 127-129, 125-126.

210.

„Juozas Girnius, 'Grįžtant prie ŽemėsLiteratūros lankuose, parengė ir įžangą „Neskelbtos Algirdo Juliaus Greimo recenzijos apie lietuvių literatūros istoriją“ parašė Jūratė Levina, Colloquia, nr. 39, 2017, p. 130-133, 125-126.

211.

Tautosaka, recenzija: Jonas Balys, Lietuvių tautosakos skaitymai, Tübingen: Patria, 1948, 2 d., Tautosakos darbai, nr. 54, 2017, p. 235-238.

212. 

Laiškai Arvydui Šliogeriui (1989–1991), parengė Austėja Oržekauskienė, Baltos lankos, nr. 40, 2019, p. 5–46.

213. 

„Eruditų humanizmas“, parengė ir įžangą „Neskelbta Greimo paskaita“ parašė Jūratė Levina, Baltos lankos, nr. 40, 2019, p. 209–215, 206–208.

214. 

Tarp minties ir politinio veiksmo. Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946–1954), sudarytojai Egidijus Aleksandravičius ir Daiva Dapkutė, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, 2019. 

215.

Apie viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra, parengė Jūratė Levina, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.

216.

Pokalbiai, sudarė ir parengė Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2022.

 

 Redagavo Jūratė Levina.

Šios bibliografijos tikslinimo, tikrinant visas čia įtrauktas pozicijas de visu bei gretinant jas su kartotinėmis publikacijomis, bei puslapyje pateiktų skaitmeninių kopijų ir nuorodų į atviros prieigos tekstines bazes rinkimo darbai buvo atlikti, vykdant Lietuvos mokslo tarybos 2015 m. finansuotą projektą „Algirdo Juliaus Greimo paveldo Lietuvoje tyrimai“ (LIT-9-13). Skaitmeninės kopijos sukauptos iš www.epaveldas.lt ir kitų atviros prieigos išteklių arba padarytos iš Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinės ir Vilniaus universiteto bibliotekų fonduose prieinamų spaudinių, vadovaujantis bendromis autorinių teisių priežiūros gairėmis.