Doc. dr. Nijolė Keršytė

 Asmeninis VU tinklalapis: http://web.vu.lt/flf/n.kersyte/

 INTERESŲ SRITYS

naratologija
semiotika
šiuolaikinė retorika
poststruktūralizmas
fenomenologinė filosofija
šiuolaikinė prancūzų filosofija.

DĖSTOMI KURSAI

Naratologija: literatūra, kinas, reklama
Kino teorijos
Klasikinė ir modernioji teksto kritika
Semiotinė tekstų analizė
Ideologijos analizė

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

I Knygos
Pasakojimo pramanai, Vilnius: VU leidykla, 2016.

II Straipsniai:

I. Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, įrašytuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą pripažintų Tarptautinių duomenų bazių sąrašą:

 1. “Intersubjektiniai santykiai E. Levino filosofijoje”, Logos, 2005, Nr. 40, p. 30-39;
 2. „Santykio su kitu negalimybė J. Derrida dekonstrukcionizme“, Logos, 2006, Nr. 47, p. 109-119;
 3. „Merleau-Ponty ir Levino intersubjektyvumo samprata Husserlio paraštėse“, Žmogus ir žodis, 2006, Nr. 4, p. 15-24;
 4. „Išprovokuota atsakomybė“, Athena: filosofijos studijos, 2006, Nr. 2, p. 188-201;
 5. „Kitas Tame Pačiame ar priešais Tą Patį (J. Derrida ir E. Levinas)“, Athena: filosofijos studijos, 2008, Nr. 4, p. 62-104;
 6. „A. J. Greimo semiotika teksto ir juslinės patirties analizės kryžkelėje“, Filosofija. Sociologija, 2009, t. 20, Nr. 1, p. 44-54.
 7. „Struktūralizmo ir fenomenologijos santuoka A. J. Greimo semiotikoje“, Athena: filosofijos studijos, 2009, Nr. 5.
 8. „Fenomenologijos keliai ir aplinkkeliai prancūzų, lietuvių ir latvių filosofijose“ (įvadas), Athena: filosofijos studijos, 2009, Nr. 5.

II. Mokslinės publikacijos kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose:

 1. “Prancūzų struktūralizmas: semiotika, naratologija” in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos, Vilnius, VPU, 2006, p. 102-138;
 2. “Le point aveugle de l’éthique de Lévinas : de la passivité à l’élection” in Emmanuel Lévinas: Philosophie, Théologie, Politique, Warszawa, Instytut Adama Mickiewicza, 2006, p. 47-54 (taip pat šio straipsnio vertimai į lenkų ir anglų kalbas paraleliniuose to paties leidimo tomuose: Emmanuel Lévinas: Filozofia, Teologia, Polityka ir Emmanuel Lévinas: Philosophy, Theology, Politics);
 3. „Kūnas – reikšmės investicija“ (įvadas) in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007, p. 7-32;
 4. „Mobilus telefonas: daiktas ar ryšys prancūziškoje ir lietuviškoje reklamoje“ in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007, p. 120-151;
 5. „Prezidento biografija: laivo kapitonas ar lakūnas akrobatas“ in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007, p. 183-203;
 6. “Les interactions discursives: entre sémiotique narrative et narratologie” in S. Montes, L. Taverna (sud.), «La Mère Sauvage de Maupassant. Parcours méthodologies dans l’analyse du texte littéraire », Synergies, 2008, Nr. 5, p. 85-104 (internetinė prieiga : http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique5/baltique5.html).;
 7. „La sémiotique d’A. J. Greimas entre logocentrisme et pensée phénoménologique“, Nouveaux Actes Sémiotiques, 2009, Nr. 112, http://epublications.unilim.fr/revues/as/2870;
 8. „Introduction“, Nouveaux Actes Sémiotiques, 2009, Nr. 112, http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2834.
 9. „Pasakojimo veiksmas literatūroje (J. Savickio „Prabangos“) in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : koncepcinė kritika, Vilnius, LLTI, 2009.

III. Straipsniai mokslo populiarinimo leidiniuose arba knygose:

 1. “Autoriaus figūros II. Besislepiantis autorius J. Savickio apsakyme ‚Prabangos‘”, Naujasis Židinys, 2005, Nr. 1-2, p. 49-56;
 2. “Bartiškas žvilgsnis tūkstančio tekstų paviršiuje”, Knygų Aidai, 2005, Nr. 1, p. 23-34;
 3. “Rektorių retorika. VU mokslo metų pradžios kalbos”, Naujasis Židinys, 2005, Nr. 9, p. 383-391;
 4. “Santykis su kitu: dialektika, sambūvis, susitikimas”, Baltos lankos, 2006, Nr. 21-22, p. 95-120;
 5. „Prancūzija: dabartinės filosofijos veidrodis“, Naujasis Židinys, 2006, Nr. 4-5, p. 174-182;
 6. „E. Levino etinė filosofija kasdienių akcidencijų fone“, Naujasis Židinys, 2006, Nr. 8, p. 308-318;
 7. „Prancūziškas duelis (prezidento rinkimai Prancūzijoje), Naujasis Židinys, 2007, Nr. 5-6, p. 253-258.
 8. „Literatūrinis tekstas: tarp vaizdo ir žodžio“, Gimtasis Žodis, 2007, Nr. 11, p. 22-29;
 9. „Erdvės kontrolė: pėsčiųjų judėjimas Paryžiaus ir Vilniaus gatvėse“, Naujasis Židinys, 2007, Nr. 11-12, p. 368-376.
 10. „Laiko suvokimo metamorfozės Vakarų filosofijoje ir literatūroje“ in Gimtasis Žodis, 2009, Nr. 5, p. 20-26.
 11. „Laikinė pasakojimo logika“ in Gimtasis Žodis, 2009, Nr. 6, p. 9-17.
 12. „Atminties rezistencija (J. Apučio „Praradimo aidai“) in Gimtasis Žodis, 2009, Nr. 7, p. 11-22.
 13. „Algirdo Juliaus Greimo semiotika tarp logocentrinio ir fenomenologinio mąstymo“ in Baltos lankos, 2009, Nr. 30, p. 111-126.
 14. „Susikryžiuojantys minčių koliažai“ in Baltos lankos, 2009, Nr. 30, p. 215-231.

III Vertimai:

Knygos:

 • Dessons G. Poetikos įvadas (vert. N. Keršytė ir J. Žalgaitė Kaya), Vilnius, Baltos lankos, 2005.
 • Derrida J. Apie gramatologiją, Vilnius, Baltos lankos, 2006.
 • Merleau-Ponty M. Suvokimo fenomenologija (vert. J. Skersytė, N. Keršytė), Vilnius, Baltos lankos, 2018.

Straipsniai:

 • Deleuze G. „Platonas ir simuliakras“, Baltos lankos, 2005, Nr. 21-22.
 • Levinas E. „Keletas pamąstymų apie hitlerizmo filosofiją“ Logos, 2005, Nr. 40.
 • Lyotard J.-F. „Atsakymas į klausimą: Ką reiškia postmodernas?“, in Postmodernizmo rinkinys (sud. A. Žukauskaitė), Kaunas, Kitos knygos, Meno parkas, 2006.
 • Landowski E. „Kūno scenografijos reklamoje“ in Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse (sud. N. Keršytė), Vilnius, Baltos lankos, 2006.
 • Derrida J. „Laiškas draugui japonui“, in Šiuolaikinio ugdymo filosofija (sud. A. Duoblienė), Vilnius, Tyto Alba, 2006.
 • E. Landowski, „Honoris causa“, Baltos lankos, Nr. 30, 2009.
 • Barthes R. „Nuo kūrinio prie teksto“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).
 • Derrida J. „Struktūra, ženklas, žaismas“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).
 • Genette G. „Struktūralizmas ir literatūros kritika“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).
 • Greimas A.J., Courtes J., „Sakymas“, „Naratyvinė schema“, „Naratyvumas“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).
 • Lacanas J. „Seminaras apie Pavogtą Laišką“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).
 • Salanskis J.-M. „Po French Thought: analitinio, fenomenologinio ir leviniškojo stiliaus link“, Athena: filosofijos studijos, 2009, Nr. 5 (reng. spaudai).
 • Audi P. „Filosofuoti „prancūziškai“. Pastabos apie šeimyninį panašumą“, Athena: filosofijos studijos, 2009, Nr. 5 (reng. spaudai)
 • Specialus vertimų redagavimas:
 • Merleau-Ponty M. Akis ir dvasia, (vert. A. Sverdiolas), Vilnius, Baltos lankos, 2005.
 • Lyotard F. Postmodernus būvis (vert. M. Daškus), Vilnius, Baltos lankos, 2009.