Doc. dr. Nijolė Keršytė

nijolius@gmail.com

 Asmeninis VU tinklalapis: http://web.vu.lt/flf/n.kersyte/

TYRIMŲ SRITYS

Naratologija
Semiotika
Kino teorija
Šiuolaikinė retorika
Poststruktūralizmas
Šiuolaikinė prancūzų filosofija
Ideologijos teorija ir kritika

DĖSTOMI KURSAI

Naratologija
Šiuolaikinė Greimo mokyklos semiotika
Kino semiotika
Kino teorijos
Semiotinė tekstų analizė
Klasikinė ir modernioji teksto kritika
Retorikos teorija
Ideologijos analizė

PUBLIKACIJOS

I Monografijos
Pasakojimo pramanai, Vilnius: VU leidykla, 2016, 509 p.

II Mokslo straipsniai recenzuojamoje mokslo spaudoje

 1. “Tikėjimas ir kasdienybė” in Putinaitė N. (sud.) Tikėjimo prieigos, Vilnius, Aidai, 2003, p. 287-317.
 2. “Intersubjektiniai santykiai E. Levino filosofijoje”, Logos, 2005, Nr. 40, p. 30-39;
 3. „Santykio su kitu negalimybė J. Derrida dekonstrukcionizme“, Logos, 2006, Nr. 47, p. 109-119;
 4. “Prancūzų struktūralizmas: semiotika, naratologija” in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos, Vilnius, VPU, 2006, p. 102-138;
 5. “Le point aveugle de l’éthique de Lévinas : de la passivité à l’élection” in Emmanuel Lévinas: Philosophie, Théologie, Politique, Warszawa, Instytut Adama Mickiewicza, 2006, p. 47-54 (taip pat šio straipsnio vertimai į lenkų ir anglų kalbas paraleliniuose to paties leidimo tomuose: Emmanuel Lévinas: Filozofia, Teologia, Polityka ir Emmanuel Lévinas: Philosophy, Theology, Politics);
 6. „Merleau-Ponty ir Levino intersubjektyvumo samprata Husserlio paraštėse“, Žmogus ir žodis, 2006, Nr. 4, p. 15-24.
 7. „Išprovokuota atsakomybė“, Athena: filosofijos studijos, 2006, Nr. 2, p. 188-201;
 8. „Kūnas – reikšmės investicija“ (įvadas) in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007, p. 7-32;
 9. „Mobilus telefonas: daiktas ar ryšys prancūziškoje ir lietuviškoje reklamoje“ in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007, p. 120-151;
 10. „Prezidento biografija: laivo kapitonas ar lakūnas akrobatas“ in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007, p. 183-203;
 11. “Les interactions discursives: entre sémiotique narrative et narratologie” in S. Montes, L. Taverna (sud.), «La Mère Sauvage  de Maupassant. Parcours méthodologies dans l’analyse du texte littéraire », Synergies, 2008,  Nr. 5, p. 85-104 (internetinė prieiga : http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique5/baltique5.html) ;
 12. „Kitas Tame Pačiame ar priešais Tą Patį (J. Derrida ir E. Levinas)“, Athena: filosofijos studijos, 2008, Nr. 4, p. 62-104;
 13. „A. J. Greimo semiotika teksto ir juslinės patirties analizės kryžkelėje“, Filosofija. Sociologija, 2009, t. 20, Nr. 1, p. 44-54.
 14. „Fenomenologijos keliai ir aplinkkeliai prancūzų, lietuvių ir latvių filosofijose“ (numerio sudarytojos įvadas), Athena: filosofijos studijos, 2009, Nr. 5, p. 7-11.
 15. „Struktūralizmo ir fenomenologijos „santuoka“ A. J. Greimo semiotikoje“, Athena: filosofijos studijos, 2009, Nr. 5, p. 141-159.
 16. „La sémiotique d’A. J. Greimas entre logocentrisme et pensée phénoménologique“, Nouveaux Actes Sémiotiques, 2009, Nr. 112, http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2849
 17. „Introduction: en quête de Greimas“, Nouveaux Actes Sémiotiques, 2009, Nr. 112, http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2834
 18. „Pasakojimo veiksmas literatūroje (J. Savickio „Prabangos“) in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : konceptualioji kritika, Vilnius, LLTI, 2010, p. 151-176.
 19. „Laiko išbandymai poezijoje“, in: Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis. Kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 101-118.
 20. „Atmintis ir kartotė: nuo įtampos prie konflikto“, Athena: filosofijos studijos, 2012, Nr. 8, p. 198-226.
 21. „Ideologija ir fikcija („Kietas riešutėlis“)“, Politologija, 2013, 1 tomas: Politika ir medijos, Nr. 69, p. 154-184. https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/1150/618
 22. „La sémiotique en action” in As interações sensíveis (ed. A. Cl. Oliveira), Sao Paulo: Estação das Letras e Cores, 2013, p. 543-568.
 23. „Par où le scandale arrive : Nabokov et ses méprises littéraires”, Actes Sémiotiques, 2013, Nr. 116, http://epublications.unilim.fr/revues/as/1316
 24. Пространство в пространстве: гетеротопии скрытого протеста в кино“ in Гетеротопии: миры, границы, повествование. Сборник научных статей = Heterotopijos: pasauliai, ribos, pasakojimai. Mokslo straipsnių rinkinys (sud. И. Видугирите, П. Лавринец, Г. Михайлова), Literatūra 57(5), 2015, p. 211-220.
 25. „A. J. Greimo semiotika Vakaruose ir Lietuvoje: pasenusi mada ar ilgalaikis tyrimo projektas?“ in Filosofija išeivijoje (sud. R. M. Vabalaitė), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 198-212.
 26. „La conception de l’idéologie dans Sémantique structurale et au-delà”, Dilbilim Dergisi, Nr. 33, 2015/1, p.127-140, in DİLBİLİM XXXIII 2015 VOLUME 1, ISSN 0255-674X, http://dergipark.gov.tr/iudilbilim.
 27. „Kalba – disciplinarinės galios ir žinojimo taikinys“ in Vaicekauskienė L. ir Šepetys N. (sud.). Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2016, p. 51-111.
 28. „Las Ciencias humanas y sociales y la ideología: entre el mal y la necesidad“, deSignis, 2017, Nr. 26 (Semiótica e Ideologia(s)), p. 33-48. http://www.designisfels.net/publicaciones/revistas/26.pdf
 29. Rethinking ideology: Greimas’s semiotics, neomarxism and cultural antropology, Semiotica, 2017, Issue 219 (La Sémiotique post-Greimassienne / Semiotics post-Greimas), p. 485-509. https://doi.org/10.1515/sem-2017-0128
 30. „Ideologijos supratimas iš A. J. Greimo semiotikos perspektyvos“ in A. J. Greimas. Asmuo ir idėjos, vol. 2, A. Sverdiolas ir E. Landowski (sud.), Vilnius, Baltos Lankos, 2018, p. 347-384.
 31. „Sémiotique et critique de l’idéologie” in La sémiotique et son autre (ed. Amir Biglari), Paris, Kimé, 2019, p. 65-82.
 32. „Filosofas kaip skaitytojas: A. Sverdiolas skaito G. Deleuze‘ą“, Problemos, Priedas, 2020, p. 69–80.
 33. „Ideologijos šmėklos. Pratarmė“ Athena (sud. N. Keršytė), 2020, Nr. 15, p. 8–17.
 34. „Ideologija anapus idėjų“, Athena (sud. N. Keršytė), 2020, Nr. 15, p. 204–198. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2020~1656337103981/J.04~2020~1656337103981.pdf
 35. L’idéologie réactualisée dans la sémiotique de Greimas, Actes Sémiotiques, 2020, Nr. 123 https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/6505
 36. „Jubiliejus tarp mitinio ir istorinio laiko“, Jubiliejų kultūra, Acta Artium Vilnensis, sud. Lina Michelkevičė, Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, t. 100, 2021, p. 16–45. https://doi.org/10.37522/aaav.100.2021.56
 37. „Mirtis ir rašymas lietuvių prozoje: J. Biliūnas, J. Aputis, S. Parulskis“, Semiotika, T. 16 (2021), p. 275–336. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2021.16
 38.  La sémiotique en prise sur le singulier. Acta Semiotica, 2022, II (4), p. 52–68. https://doi.org/10.23925/2763-700X.2022n4.60278 https://actasemiotica.com/index.php/as/42022lasemiotique   
 39.  Au nom de la guerre, « la nôtre ». Acta Semiotica, 2022, II (4), p. 241 – 248. https://doi.org/10.23925/2763-700X.2022n4.60257 https://actasemiotica.com/index.php/as/42022aunomdelaguerre 

III. Moksliniai vertimai

Knygos

 1. Levinas E. Apie Dievą, ateinantį į mąstymą (vert. N. Keršytė, R. Matuzevičiūtė ir kt.), Vilnius, Aidai, 2001.
 2. Marion J.-L. Atvaizdo dovana (žiūrėjimo meno metmenys), Vilnius, Aidai, 2003.
 3. Dessons G. Poetikos įvadas (vert. N. Keršytė ir J. Žalgaitė Kaya), Vilnius, Baltos lankos, 2005.
 4. Derrida J. Apie gramatologiją, Vilnius, Baltos lankos, 2006.
 5. Merleau-Ponty M., Juslinio suvokimo fenomenologija (vert. J. Skersytė, N. Keršytė), Vilnius, Baltos lankos, 2017, p. 540.
 6. Deleuze, F. Guattari, Kas yra filosofija? (vert. D. Habdankaitė, N. Keršytė), Vilnius, Jonas ir Jokūbas, 2019, p. 242.

Straipsniai

 1. Landowski E. „Skaitymo išbandymas“, Baltos lankos, 2004, Nr. 20.
 2. Deleuze G. „Platonas ir simuliakras“, Baltos lankos, 2005, Nr. 21-22.
 3. Levinas E. „Keletas pamąstymų apie hitlerizmo filosofiją“ Logos, 2005, Nr. 40.
 4. Lyotard J.-F. „Atsakymas į klausimą: Ką reiškia postmodernas?“, in Postmodernizmo rinkinys (sud. A. Žukauskaitė), Kaunas, Kitos knygos, Meno parkas, 2006.
 5. Landowski E. „Kūno scenografijos reklamoje“ in Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse (sud. N. Keršytė), Vilnius, Baltos lankos, 2006.
 6. Derrida J. „Laiškas draugui japonui“, in Šiuolaikinio ugdymo filosofija (sud. A. Duoblienė), Vilnius, Tyto Alba, 2006.
 7. Fabbri P., „Simuliakrai ir semiotika: programos, taktikos, strategijos“, Baltos lankos, Nr. 30, 2009.
 8. Landowski E., „Honoris causa“, Baltos lankos, Nr. 30, 2009.
 9. Salanskis J.-M. „Po French Thought: analitinio, fenomenologinio ir leviniškojo stiliaus link“, Athena: filosofijos studijos, 2009, Nr. 5.
 10. Audi P. „Filosofuoti „prancūziškai“. Pastabos apie šeimyninį panašumą“, Athena: filosofijos studijos, 2009, Nr. 5.
 11. Barthes R. „Nuo kūrinio prie teksto“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, t. 2, Vilnius, LLTI, 2011.
 12. Derrida J. „Struktūra, ženklas, žaismas“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, t. 2, Vilnius, LLTI, 2011.
 13. Genette G. „Struktūralizmas ir literatūros kritika“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, t. 1, Vilnius, LLTI, 2011.
 14. Greimas A.J., Courtes J., „Sakymas“, „Naratyvinė schema“, „Naratyvumas“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, t. 1, Vilnius, LLTI, 2011.
 15. Lacanas J. „Seminaras apie „Pavogtą Laišką““ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, t. 1, Vilnius, LLTI, 2011.
 16. Landowski E. „Pandemijos akivaizdoje“, Bernardinai.lt  (Kultūros pokalbiai), 27 gegužės, 3 et 10 birželio 2020, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-05-27-pandemijos-akivaizdoje/180344

IV. Mokslinis vertimų redagavimas

 1. Derrida J. „Tikėjimas ir žinojimas“ (vert. M. Daškus), in Religija, Vilnius, Baltos lankos, 2000.
 2. Baudrillard’as J. Simuliakrai ir simuliacija, (vert. M. Daškus), Vilnius, Baltos lankos, 2002.
 3. Latouras B. Mes niekada nebuvome modernūs (vert. N. Vyšniauskaitė), Vilnius, 2004.
 4. Merleau-Ponty M. Akis ir dvasia, (vert. A. Sverdiolas), Vilnius, Baltos lankos, 2005.
 5. Lyotard J.-F. Postmodernus būvis (vert. M. Daškus), mokslinis redagavimas N. Keršytė), Vilnius, Baltos lankos, 2010.
 6. Deleuze G. Derybos (vert. L. Perkauskytė, N. Milerius, A. Žukauskaitė), Vilnius, Baltos lankos, 2012.
 7. Landowski E. Prasmė anapus teksto. Semiotinės esė (vert. P. Jevsejevas), Vilnius, Baltos lankos, 2015.
 8. Sartre J.-P. Egzistencializmas – tai humanizmas (vert. G. Bulybenko), Vilnius, Vaga, 2016.
 9. Foucault M., Tiesa ir teisinės formos (vert. T. Zaronskis), Vilnius, Vaga, 2020.
 10. Floch J.-M., Prasmių meistravimas. Rinkodaros, vizualumo ir dizaino semiotika (sud. P. Jevsejevas, J.-P. Petitimbert; vert. L. Perkauskytė, G. Žemaitytė, K. Nastopka, G. Štikelytė), Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla (rengiama spaudai).

V. Straipsniai mokslo populiarinimo leidiniuose ar knygose

 1. “Pasakotojo santykis su pasakojimo adresatu (J. Biliūno apsakymai)”, Gimtasis Žodis, 2003, Nr. 7, p. 5-12;
 2. “Pasakotojas ir veikėjas J. Biliūno apsakymuose: dvi santykio galimybės”, Gimtasis Žodis, 2003, Nr. 8, p. 2-10, Nr. 9, p. 5-12;
 3. “Prezidentinė biografija: lietuviškas ir prancūziškas variantas (R. Paksas ir J. Chiracas)”, Naujasis Židinys, 2003, Nr. 9, p. 443-458;
 4. “Poetinės gramatikos bandymai: A. Nyka-Niliūnas”, Gimtasis Žodis, Nr. 9, 2004, p. 8-15;
 5. “Autoriaus figūros I. Autorė ir herojė: konfliktiškas suokalbis F. Ozono filme Baseinas”, Naujasis Židinys, 2004, Nr. 11, p. 537-543;
 6. “Autoriaus figūros II. Besislepiantis autorius J. Savickio apsakyme ‚Prabangos‘”, Naujasis Židinys, 2005, Nr. 1-2, p. 49-56;
 7. “Bartiškas žvilgsnis tūkstančio tekstų paviršiuje”, Knygų Aidai, 2005, Nr. 1, p. 23-34;
 8. “Rektorių retorika. VU mokslo metų pradžios kalbos”, Naujasis Židinys, 2005, Nr. 9, p. 383-391;
 9. “Santykis su kitu: dialektika, sambūvis, susitikimas”, Baltos lankos, 2006, Nr. 21-22, p. 95-120;
 10. „Prancūzija: dabartinės filosofijos veidrodis“, Naujasis Židinys, 2006, Nr. 4-5, p. 174-182;
 11. „E. Levino etinė filosofija kasdienių akcidencijų fone“, Naujasis Židinys, 2006, Nr. 8, p. 308-318;
 12. „Prancūziškas duelis (prezidento rinkimai Prancūzijoje), Naujasis Židinys, 2007, Nr. 5-6, p. 253-258.
 13. „Literatūrinis tekstas: tarp vaizdo ir žodžio“, Gimtasis Žodis, 2007, Nr. 11, p. 22-29;
 14. „Erdvės kontrolė: pėsčiųjų judėjimas Paryžiaus ir Vilniaus gatvėse“, Naujasis Židinys, 2007, Nr. 11-12, p. 368-376.
 15. „Laiko suvokimo metamorfozės Vakarų filosofijoje ir literatūroje“ in Gimtasis Žodis, 2009, Nr. 5, p. 20-26.
 16. „Laikinė pasakojimo logika“ in Gimtasis Žodis, 2009, Nr. 6, p. 9-17.
 17. „Atminties rezistencija (J. Apučio „Praradimo aidai“) in Gimtasis Žodis, 2009, Nr. 7, p. 11-22.
 18. „Algirdo Juliaus Greimo semiotika tarp logocentrinio ir fenomenologinio mąstymo“ in Baltos lankos, 2009, Nr. 30, p. 111-126.
 19. „Susikryžiuojantys minčių koliažai“ in Baltos lankos, 2009, Nr. 30, p. 215-231.
 20. „Neprisimenamos atminties pėdsakais“ in Baltos lankos, 2010, Nr. 31-32,  p. 151-194.
 21. „Gyvas praėjusysis laikas (J. Aputis ir M. Proustas)“ in Baltos lankos, 2011, Nr. 34, p. 49-69.
 22. „Eurolietuvio kelionių skonis: A. Užkalnio Kelionių istorijos“ in Baltos lankos, 2012, Nr. 35,  p. 193-221.
 23. „M. Foucault daugybės: diskursai, praktikos, trukmės“ (įvadas) in Michel Foucault, Tiesa ir teisinės formos, (vert. T. Zaronskis), Vilnius, Vaga, 2020, p. 7-44.
 24. Šiuolaikinio humanitaro manifestas“ in Šiaurės Atėnai, 2022.08.19., Nr. 16 (1392). http://www.satenai.lt/?s=%C5%A1iuolaikinio+humanitaro+manifestas