Doc. dr. Birutė Meržvinskaitė

birute.merzvinskyte[at]flf.vu.lt

INTERESŲ SRITYS

Literatūros teorija
Dekonstrukcija
Mito teorijos
Modernizmas
Psichoanalitinė meno kritika

DĖSTOMI KURSAI

Literatūros teorijos įvadas (BA)
Mitokritika (MA)
Šiuolaikinės diskurso ir teksto teorijos (MA)
Psichoanalitinė meno kritika (MA)

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

STUDIJŲ KNYGOS

 1. Literatūros teorijos temos. Vilnius: LKMA, 2013. Prieiga internetu: http://www.lkma.lt/index.php?id=142

STRAIPSNIAI

 1. Литовская тематика в творческом наследии Вяч. Иванова // Mokslo darbai: Literatūra, 1990, nr. 32 (2), p. 19-28
 2. Ю. Балтрушайтис и А. Белый. Формы жизнетворчества в символизме // Literatūra, 1992, nr. 33 (2), p. 30-40.
 3. Юpгис Балтрушайтис и Константин Бальмонт (Из истории русского символизма // Studia Rossica Poznaniensia, 1993, vol. XXIII, p. 31-39.
 4. О мифотворчестве М. Цветаевой («Новогоднее», «Поэма воздуха») // Mokslo darbai: Literatūra, 1994, nr. 36 (2), p. 78-87.
 5. Tarp monologo ir dialogo: žodžio pavidalai XX a. // Rusų literatūra Lietuvoje XIV-XX a.. Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 1998, p. 367-375.
 6. Maišto paradigma J. A. Herbačiausko kūryboje // Žmogus ir žodis: Literatūrologija, 1999,1 t., nr. 2, p. 131-137.
 7. Дискурс конца в «Поэме о смерти» Л. Карсавина // Mokslo darbai: Literatūra, 1999, nr. 39 (2), p. 115-122. ISSN 0258 – 0802
 8. J. A. Herbačiauskas – skaitytojas // Mokslo darbai: Literatūra, 1999, nr. 39 (2), p. 131-137.
 9. «Венок сонетов» Л. Карсавина // Mokslo darbai: Literatūra, 2001, nr. 43 (2), p. 80-86.
 10. Kanono problema XX a. trečiojo dešimtmečio lietuvių literatūroje // Kanonai lietuvių kultūroje. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001, p. 124-130.
 11. Нация и индивид в литовском литературном самосознании 20-х годов ХХ века // Literatūra un kultūra: Process, mijiedarbiba, problemas.- Daugavpils: DPU izdevnieciba, 2001, p. 48-53.
 12. Atminties formos // Mokslo darbai: Literatūra, 2002, nr. 44 (2), p. 43-50.
 13. Metapher und Biographie in der litauischen Essayistik der Gegenwart // B. Symanzik, G. Birkfellner, A. Sproede (Hrsg.). Metapher, Bild und Figur: osteuropäische Sprach- und Symbolwelten. – Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2003, S. 277-284.
 14. Raštas kaip scena Jacques‘o Derrida dekonstrukcijoje // Mokslo darbai: Literatūra, 2004, nr. 46 (5), p. 16-23.
 15. Intertekstualumo aspektai Henriko Radausko poezijoje („Čiurlionis“) // Komparatyvistika ir kultūros savivoka. – Vilnius: VPU leidykla, 2004, p. 220-226.
 16. Laikas ir erdvė L. Karsavino „Tercinose“ // Levo Karsavino kontekstai. – Vilnius: VU leidykla, 2004, p. 101-111.
 17. Языковые игры в литовской литературе 1920-х гг. ХХ века на фоне русского авангарда // Абсурд и вокруг. – Москва: Языки славянской культуры, 2004, с. 321- 331.
 18. Literatūros istorijos etika // Mokslo darbai: Literatūra, 2005, nr. 47 (2), p. 52-63.
 19. Пространство в поэзии А. Ники-Нилюнаса // Humanitaro zinatnu vestnesis, 2005, nr. 8, p. 37-44.
 20. Autoriaus alegorijos dekonstrukcijoje // Mokslo darbai: Literatūra, 2006, nr. 48 (4), p. 107-115.
 21. Formalizmas ir struktūralizmas // XX amžiaus literatūros teorijos. – Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 80-101.
 22. Carlo Gustavo Jungo literatūros metafizika // Mokslo darbai: Literatūra, 2007, nr. 49 (2), p. 126-134.
 23. Autobiografija kaip skaitymo ir supratimo figūra Paulio de Mano dekonstrukcijoje // Mokslo darbai: Literatūra, 2008, nr . 50 (2), p. 74-81.
 24. Svetimo žvilgsnio paradoksai: barbaras kaip svečias // Žmogus ir žodis: Literatūrologija, t. 9, nr. 2, Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 42-45.
 25. Zur Logik des Preisens in der Dichtung Simon Dachs // Mokslo darbai: Literatūra, 2008, nr. 50(4), p. 7-12.
 26. Laikas rituale // Mokslo darbai: Literatūra, 2009, nr. 51 (2), p. 100-106.
 27. Autorius ir skaitytojas Sigmundo Freudo psichoanalizėje // Literatūra, 2010, t. 52 (4), p. 82-90.
 28. Mitas ir metamorfozė Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje // Literatūra, 2011, t. 53(1), p. 122-129.
 29. Miesto mitas Ričardo Gavelio romanuose // Literatūra, 2012, t. 54(2), p. 33-40.
 30. Ritualas ir kultūros atmintis // Grožio fenomenas kultūroje. Sudarė Rūta Brūzgienė, Algis Mickūnas. Vilnius: LLTI, 2012, p. 491-501.
 31. Kelio simbolika Jurgio Baltrušaičio poezijoje // Literatūra, 2013, t. 55(2), p. 47-58. Straipsnis perspausdintas knygoje: Sidabro amžiaus kultūros akiračiai: Mokslo darbų rinkinys. Vilnius: LEU leidykla, 2015, p. 199-213.
 32. Гетеротопии истории в современном литовском романе // Literatūra, 2015, t. 56/57(2), p. 106- 114.

VERTIMAI

 1. Lotman J. Aleksandras Puškinas. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
 2. Mukařovský J. Estetinė funkcija, norma ir vertė kaip socialiniai faktai // XX amžiaus literatūros teorijos: chrestomatija. – Vilnius: LLTI leidykla, 2010.02.12.
 3. Tynianov J. Apie literatūros evoliuciją // XX amžiaus literatūros teorijos: chrestomatija. – Vilnius: LLTI, 2010.